Ca­zul Khas­hog­gi

Romania Libera - - Externe -

Do­nald Trump a re­fu­zat să as­cul­te înre­gis­tra­rea uci­de­rii jur­na­lis­tu­lui Ja­mal Khas­hog­gi, du­pă ce i s-a ra­por­tat co­nți­nu­tul în de­ta­lii. Ma­rți, Ca­sa Albă va anu­nța po­ziția față de caz, in­clu­siv ci­ne sunt cei ca­re au co­mis asa­si­na­tul. Pro­cu­ra­tu­ra pu­bli­că din Ara­bia Sau­di­tă a ce­rut pe­de­ap­sa cu moar­tea pen­tru cinci din cei 11 sus­pec­ţi, su­sți­nând că per­soa­na ca­re a or­do­nat asa­si­na­rea es­te șe­ful echi­pei ca­re s-a dus în Tur­cia pen­tru a-l ri­di­ca pe jur­na­list.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.