He­pa­ti­ta C se poa­te vin­de­ca!

Cam­pa­nie de tes­ta­re

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu Vi­ru­sul he­pa­ti­tei C nu pro­du­ce simp­to­me evi­den­te de­cât foar­te târziu – de un­de şi de­nu­mi­rea de „uci­ga­şul tă­cut“.

O su­tă de mii de ro­mâni vor fi tes­tați, până la fi­na­lul lu­nii ia­nua­rie 2019, pen­tru de­pis­ta­rea vi­ru­su­lui he­pa­ti­tic C (VHC), în ca­drul uneia din­tre ce­le mai mari cam­pa­nii gra­tu­i­te or­ga­ni­za­te în Ro­ma­nia.

Cam­pa­nia „He­pa­ti­ta C se poa­te vin­de­ca!“se adre­se­a­ză per­soa­ne­lor cu vârsta de pes­te 18 ani și se de­ru­le­a­ză prin ca­bi­ne­te­le me­di­ci­lor de fa­mi­lie din ju­dețe­le Ne­a­mț și Ba­cău. Tes­te­le și ma­te­ria­le­le con­su­ma­bi­le ne­ce­sa­re efec­tuă­rii tes­tă­rii au fost dis­tri­bu­i­te gra­tu­it în ca­bi­ne­te­le me­di­ci­lor de fa­mi­lie împreu­nă cu ma­te­ria­le in­for­ma­ti­ve des­pre mo­da­li­tăți­le de tran­smi­te­re a vi­ru­su­lui he­pa­ti­tic C, pre­cum și a ris­cu­ri­lor ne­diag­nos­ti­că­rii și tra­tă­rii la timp a per­soa­ne­lor in­fec­ta­te. „Prin de­mer­sul nos­tru, do­rim să acor­dăm șan­sa de a se vin­de­ca, be­ne­fi­ci­ind de tra­ta­men­te­le dis­po­ni­bi­le azi, în Ro­mânia, per­soa­ne­lor in­fec­ta­te cu he­pa­ti­ta C ca­re află că su­fe­ră de ace­as­tă afe­cți­u­ne în ur­ma tes­tă­rii. Con­form spe­cia­liști­lor, ra­ta de vin­de­ca­re cu aces­te tra­ta­men­te es­te de pes­te 95% și pa­ci­e­nții pot evi­ta astfel com­pli­cați­i­le gra­ve ca­re pot in­ter­ve­ni da­că nu se tra­te­a­ză la timp“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii a lan­sat la înce­pu­tul aces­tui an Stra­te­gia na­ţi­o­na­lă pen­tru com­ba­te­rea he­pa­ti­tei B, C şi D, ca­re cu­prin­de șap­te pro­gra­me de scre­e­ning. Aso­ciați­ei Echi­ta­te în Să­nă­ta­te, Ma­ria Va­si­les­cu, în ca­drul eveni­men­tu­lui de des­chi­de­re a cam­pa­ni­ei, ca­re a avut loc la Ba­cău.

În pre­mi­e­ră, tes­ta­re gra­tu­i­tă în me­di­ul ru­ral

Da­că în acți­u­ni­le pre­ce­den­te, cam­pa­nia de tes­ta­re a vi­zat cu pre­că­de­re ma­ri­le aglo­me­rări ur­ba­ne, ac­tua­la cam­pa­nie se adre­se­a­ză cu pre­că­de­re po­pu­lați­ei din orașe­le mici, din co­mu­ne și sa­te, asi­gu­rând astfel șan­se ega­le pen­tru ac­ce­sul la tra­ta­men­te ino­va­toa­re. „De la 1 sep­tem­brie es­te încheiat un nou con­tract cost-vo­lum-re­zul­tat un­de sunt in­clu­se, pe lângă ce­le 11 cen­tre uni­ver­si­ta­re exis­ten­te, și cen­tre­le de la Pi­tești și Ba­cău. Acest lu­cru vi­ne în spri­ji­nul asi­gu­rați­lor noștri, ai CJAS Ba­cău, ca­re nu vor mai mer­ge pen­tru tra­ta­ment la Iași, la Ga­lați sau la Bu­cu­rești. Prin acest con­tract sunt tra­ta­bi­li acum și bol­na­vii ca­re au fi­bro­ză F1, deci se co­boa­ră foar­te mult gra­dul de fi­bro­ză ca și cri­te­riu de eli­gi­bi­li­ta­te a pa­ci­e­nți­lor“, a de­cla­rat ec. Ion-Ma­ri­us Sa­vin, preșe­din­te-di­rec­tor ge­ne­ral la Ca­sa Ju­de­ţe­a­nă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te Ba­cău. Avand în ve­de­re fap­tul că în ju­dețul Ne­a­mț nu exis­tă cen­tru de tra­ta­ment pen­tru He­pa­ti­ta C, pa­ci­e­nții de­pis­tați po­zi­tiv în cam­pa­nia ca­re se des­fășoa­ră în acest ju­deț vor be­ne­fi­cia de tra­ta­ment acor­dat de me­di­cii spe­cia­liști în gas­tro­en­te­ro­lo­gie sau bo­li in­fe­cți­oa­se în ca­drul cen­tre­lor de spe­cia­li­ta­te pre­vă­zu­te în ca­drul con­trac­te­lor încheia­te de CNAS.

„La ni­ve­lul CJAS Ne­a­mț exis­tă trei spi­ta­le pu­bli­ce în ca­re pa­ci­e­nții pot fi mo­ni­to­ri­zați, cu spe­cia­liști de gas­tro­en­te­ro­lo­gie și de bo­li in­fe­cți­oa­se: în Pia­tra Ne­a­mț, la Târgu Ne­a­mț și Ro­man. Con­form le­gis­lați­ei în vi­goa­re noi asi­gu­răm atât cos­tu­ri­le in­ves­ti­gați­i­lor pa­ci­e­nți­lor ca­re sunt de­pis­tați cu He­pa­ti­ta C, cât și cos­tu­ri­le ul­te­ri­oa­re ne­ce­sa­re te­ra­pi­ei“, a de­cla­rat Ele­na Har­pa, preșe­din­te CJAS Ne­a­mț, la lan­sa­rea cam­pa­ni­ei de tes­ta­re în ju­dețul Ne­a­mț. „Sunt foar­te mu­lți pa­ci­e­nți in­fec­tați cu He­pa­ti­ta C și ne te­mem că nu-i vom des­co­peri pe toți. Din acest mo­tiv es­te foar­te im­por­tant să ne aju­tați să-i iden­ti­fi­căm și chiar da­că vom fa­ce spre sfârși­tul anu­lui o lis­tă de aștep­ta­re, ime­diat în anul ur­mă­tor ei vor fi tra­tați“, a ex­pli­cat prof. dr. Anca Tri­fan, preșe­din­te So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie și He­pa­to­lo­gie.

În ca­drul pri­mei cam­pa­nii de tes­ta­re, în pe­ri­oa­da 15 ia­nua­rie 2017 - 28 fe­brua­rie 2018, au fost tes­tați 16.964 de pa­ci­e­nți in­ter­nați în 7 din­tre ce­le mai mari spi­ta­le din Bu­cu­rești și din ța­ră. Re­zul­ta­te­le au fost eva­lua­te în fun­cție de gen și gru­pe de vârstă (n.r. 18-49 / 50-60 / 60+), res­pec­tând con­fi­de­nția­li­ta­tea da­te­lor me­di­ca­le. Cam­pa­nia a evi­de­nțiat că 6% (1.013 per­soa­ne) din­tre pa­ci­e­nții tes­tați sunt pur­tă­tori ai vi­ru­su­lui he­pa­ti­tic C. Pon­de­rea cea mai ma­re de per­soa­ne de­pis­ta­te po­zi­tiv la tes­ta­re a re­venit gru­pei de vârstă 60+. „Avem ne­voie de dum­nea­voas­tră, de me­di­cii de fa­mi­lie, ca­re îi cu­noașteți cel mai bi­ne pe pa­ci­e­nți, atunci când ajung la noi, la gas­tro­en­te­ro­log, să ai­bă de­ja o ade­ve­ri­nță de la dum­nea­voas­tră cu ce afe­cți­uni cro­ni­ce are fi­e­ca­re, ce alte me­di­ca­men­te iau, toc­mai pen­tru a tes­ta in­te­ra­cți­u­ni­le“, a adau­gat dr. Lu­mi­nița Po­po­vici, șef se­cție Gas­tro­en­te­ro­lo­gie, Spi­ta­lul Ju­dețe­an de Urge­nță Ba­cău.

Șan­se ma­xi­me de vin­de­ca­re

Me­di­cii sus­ţin că eta­pa tes­tă­rii re­pre­zin­tă un prim pas din­tr-un pro­ces mai am­plu în ca­re pa­ci­en­tul es­te diag­nos­ti­cat și in­clus în pro­gra­mul de tra­ta­ment.

Vi­ru­sul he­pa­ti­tei poa­te de­ter­mi­na atât for­me acu­te, cât și for­me cro­ni­ce de boa­lă. Infe­cția acu­tă de obi­cei nu pre­zin­tă simp­to­me și nu pu­ne viața în pe­ri­col, o par­te din­tre pa­ci­e­nți (cca. 20%) eli­mi­nând vi­ru­sul din or­ga­nism în pri­me­le 6 luni de la in­fec­ta­re. Pa­ci­e­nții vin­de­cați vor păs­tra pen­tru tot res­tul vi­eții în or­ga­nism an­ti­cor­pii for­mați de sis­te­mul imu­ni­tar în ur­ma in­fe­cți­ei acu­te. Res­tul pa­ci­e­nți­lor (aprox. 80%) vor dez­vol­ta for­ma cro­ni­că de in­fe­cție vi­ra­lă.

În ca­zul he­pa­ti­tei C, in­fec­ţia poa­te ră­mâne ne­diag­nos­ti­ca­tă timp de mai mu­lți ani de­oa­re­ce simp­to­me­le sa­le pot fi ade­sea pu­se pe se­a­ma altor bo­li: obo­se­a­lă, pro­ble­me și du­reri di­ges­ti­ve, pro­ble­me ale pi­e­lii, de­pre­sie sau in­som­nie. La ora ac­tua­lă, me­di­cația an­ti­vi­ra­lă poa­te vin­de­ca până la 95% din per­soa­ne­le cu he­pa­ti­tă cro­ni­că cu VHC, cu re­du­ce­rea co­res­pun­ză­toa­re a ris­cu­lui de ci­ro­ză, can­cer he­pa­tic și de­ces prin boa­lă cro­ni­că de fi­cat. Du­pă Alba­nia și Be­la­rus, Ro­mânia are cea mai ri­di­ca­tă pre­va­le­nță a HBV din Eu­ro­pa, atrag aten­ţia spe­cia­liștii. Cu toa­te aces­tea, 90% din po­pu­lația in­fec­ta­tă nu es­te co­nști­en­tă de in­fe­cție, iar 99% din cei eli­gi­bi­li pen­tru tra­ta­ment ră­mân ne­tra­tați.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.