Tri­co­lo­rii încheie gru­pa de Li­ga Na­ţi­u­ni­lor în Mun­te­ne­gru

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă de fot­bal a Ro­mâni­ei va întâlni azi, în de­pla­sa­re, re­pre­zen­ta­ti­va Mun­te­ne­gru­lui. Me­ci­ul se va dis­pu­ta de la 20.45, ora lo­ca­lă (o oră mai târziu în ța­ră), și va fi tran­smis în di­rect de Pro TV.

Du­pă vic­to­ria de la Ploi­ești împo­tri­va Li­tua­ni­ei, scor 3-0, Ro­mânia mai are un sin­gur meci de ju­cat în Li­ga Nați­u­ni­lor. De­le­gația echi­pei nați­o­na­le a ajuns du­mi­ni­că se­a­ră la Pod­go­ri­ca,du­pă un zbor ca­re a du­rat 75 de mi­nu­te. În ca­pi­ta­la Mun­te­ne­gru­lui,tri­co­lo­rii au gă­sit o vre­me mai blândă de­cât cea din ța­ră, la ora so­si­rii fi­ind înre­gis­tra­tă o tem­pe­ra­tu­ră de 9 gra­de Cel­si­us.

Din lo­tul de­pla­sat de se­le­cți­o­ne­rul Cos­min Con­tra nu a fă­cut par­te Ro­ma­rio Ben­zar, fun­dașul dre­ap­ta ac­ci­den­tat la due­lul cu Li­tua­nia. Fa­vo­rit să îl înlo­cu­ias­că pe Ben­zar es­te Cris­tian Ma­nea.

Luni,19 noi­em­brie,de la ora 18.00, ora lo­ca­lă, tri­co­lo­rii au avut pro­gra­mat an­tre­na­men­tul ofi­cial pe sta­di­o­nul Grad­ski din Pod­go­ri­ca. Șe­di­nța de pre­gă­ti­re a fost pre­ce­da­tă de o con­fe­ri­nță de pre­să su­sți­nu­tă de Cos­min Con­tra. Șan­sa noas­tră: Li­tua­nia

Cla­sa­men­tul gru­pei, înain­te de ul­ti­ma eta­pă, înce­pe cu Ser­bia în pos­tu­ră de li­der, cu 11 punc­te. Noi sun­tem pe lo­cul al doi­lea, cu 9 punc­te, iar Mun­te­ne­gru pe lo­cul 3, cu 7 punc­te acu­mu­la­te. Li­tua­nia es­te lan­ter­nă roșie,vir­tual re­tro­gra­da­tă, fă­ră ni­ci­un punct la ac­tiv.

Jo­cu­ri­le din ace­as­tă se­a­ră sunt Ser­bia-Li­tua­nia și Mun­te­ne­gru-Ro­mânia. Pen­tru ca noi să câști­găm gru­pa avem ne­voie de înde­pli­ni­rea cu­mu­la­ti­vă a do­uă con­diții. Pri­ma es­te ca tri­co­lo­rii să se im­pu­nă la Pod­go­ri­ca, ace­as­ta fi­ind de do­rit să se co­ro­bo­re­ze cu un pas greșit al Ser­bi­ei con­tra bal­ti­ci­lor.

Pre­su­pu­nând că am învin­ge în Mun­te­ne­gru, ca­re nu îl are la dis­po­ziție pe Jo­ve­tic, ac­ci­den­tat cu Mo­na­co în Li­ga Cam­pi­o­ni­lor, stăm la mâna Li­tua­ni­ei, ca­re nu îl are în te­ren pe No­vi­ko­vas, eli­mi­nat la Ploi­ești. Li­tua­nia ar tre­bui să ți­nă în șah Ser­bia, ipo­te­ză în ca­re noi am ter­mi­na la ega­li­ta­te cu pla­vii, 12 punc­te. Me­ci­u­ri­le di­rec­te, 2-2 la Bel­grad și 0-0 la Bu­cu­rești, ne sunt fa­vo­ra­bi­le.

Mun­te­ne­gru tra­ge pen­tru lo­cul al doi­lea

Gaz­de­le noas­tre de astă­zi au pi­er­dut ori­ce po­si­bi­li­ta­te ma­te­ma­ti­că de a câști­ga gru­pa.To­tuși,lo­cul al doi­lea le-ar su­râde, de­oa­re­ce, da­că Ser­bia se ca­li­fi­că din pre­li­mi­na­rii la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an 2020, atunci la­să va­cant lo­cul de play-off în Li­ga Nați­u­ni­lor. Așa că par­ti­da de la Pod­go­ri­ca nu va fi o sim­plă for­ma­li­ta­te, mun­te­ne­gre­nii țin­tind și ei vic­to­ria. În plus, pri­ma cla­sa­tă, Ser­bia sau Ro­mânia, va pro­mo­va în Di­vi­zia B a Li­gii Nați­u­ni­lor, pen­tru ediția de pes­te doi ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.