Com­pa­ni­i­le pe­tro­li­e­re își bat joc de ro­mâni

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

În ul­ti­ma lu­nă, prețul in­ter­nați­o­nal al țiței­u­lui Brent, re­fe­ri­nță și pen­tru Ro­mânia, a scă­zut cu 15 do­lari pe ba­ril, de la 81 de do­lari, la ju­mă­ta­tea lui oc­tom­brie, la 66 de do­lari, la ju­mă­ta­tea lui noi­em­brie.

Ace­as­ta înce­am­nă o ief­ti­ni­re de 18,5%.În ace­e­ași pe­ri­oa­dă de o lu­nă, po­tri­vit da­te­lor Oil Bul­le­tin (cen­tra­li­za­to­rul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne de prețuri com­pa­ra­te ale car­bu­ra­nți­lor din ță­ri­le mem­bre), prețul ben­zi­nei și mo­to­ri­nei din Ro­mânia a scă­zut in­sig­ni­fiant, de la 1,24 eu­ro (5,70 lei) pe li­tru la 1,18 eu­ro (5,42 lei), res­pec­tiv de la 1,29 eu­ro (5,93 lei) pe li­tru la 1,27 eu­ro pe li­tru (5,84 lei). Adi­că ief­ti­niri de 5%, res­pec­tiv 1,5%, prac­tic, ca și ine­xis­ten­te. Aces­te da­te, pe ca­re com­pa­ni­i­le dis­tri­bu­i­toa­re de car­bu­ra­nți din Ro­mânia le tri­mit la Bru­xel­les, ara­tă că ben­zi­na­rii ro­mâni nu prea au ți­nut cont de ief­ti­ni­ri­le din pi­ețe­le in­ter­nați­o­na­le, me­nți­nând nes­chim­ba­te prețu­ri­le prac­ti­ca­te în stați­i­le pro­prii, chiar și în con­diți­i­le în ca­re a fost o pră­buși­re cu aproa­pe 20% a co­tați­i­lor țiței­u­lui, în doar o lu­nă.

Așa cum toți șo­fe­rii știu, schim­bă­ri­le de preț din ben­zi­nă­rii sunt fă­cu­te aproa­pe ime­diat, atunci când pe­tro­lul se scum­pește, dar, ia­tă, la ief­ti­niri e mai greu. Re­du­ce­ri­le se fac mult mai greu și sunt mici,în schimb, când se scum­pește pe­tro­lul, pes­te noap­te se scum­pesc și car­bu­ra­nții, ba chiar o fac sem­ni­fi­ca­tiv.

Ro­mânia es­te a do­ua cea mai ief­ti­nă ța­ră din UE, ca preț al ben­zi­nei, cu toa­te ta­xe­le in­clu­se, du­pă Bul­ga­ria. Cu to­tul alta es­te si­tuația la mo­to­ri­nă, un­de Ro­mânia es­te doar pe la ju­mă­ta­tea cla­sa­men­tu­lui.

Ce plă­tim la pom­pă

În Ro­mânia, 50% din pre­ţul unui li­tru de car­bu­rant re­pre­zin­tă ta­xe­le și ac­ci­ze­le da­to­ra­te sta­tu­lui. Pre­ţul pe­tro­lu­lui, cur­sul de schimb, cos­tu­ri­le de lo­gis­ti­că sau mar­ja com­pa­ni­i­lor pe­tro­li­e­re con­sti­tu­ie ce­a­lal­tă ju­mă­ta­te, fi­e­ca­re din­tre aces­te ele­men­te in­fluen­ţând mai mult sau mai pu­ţin pre­ţul de la pom­pă. O altă in­fluen­ţă im­por­tan­tă o are cur­sul de schimb leu-do­lar. Pe­tro­lul și pro­du­se­le pe­tro­li­e­re sunt co­ta­te în do­lari, însă dis­tri­bu­ţia în Ro­mânia se fa­ce în lei, du­pă ca­re fur­ni­zo­rul es­te plă­tit tot în do­lari – o întârzi­e­re de 30-45 de zi­le, în func­ţie de flu­xul de pro­duc­ţie/achi­zi­ţie între pre­ţul de achi­zi­ţie și pre­ţul de des­fa­ce­re.Astfel,o de­pre­ci­e­re a leu­lui în fa­ţa do­la­ru­lui adu­ce cu si­ne scum­pi­rea car­bu­ran­ţi­lor.

Fi­e­ca­re par­te com­po­nen­tă a pre­ţu­lui are in­fluen­ţă în pre­ţul fi­nal. Dar nu înse­am­nă, în mod au­to­mat, că o ajus­ta­re într-un sens a unei com­po­nen­te du­ce la o ajus­ta­re pro­por­ţi­o­na­lă a pre­ţu­lui fi­nal,deși pro­po­rția ajus­tă­rii ar tre­bui, în ma­re, să co­res­pun­dă, în con­diții de curs de schimb do­lar/leu sta­bil pe o pe­ri­oa­dă mai înde­lun­ga­tă de timp, cum es­te în Ro­mânia de mai mul­te luni. Dar, acest lu­cru nu înse­am­nă că o astfel de de­ca­la­re nu es­te po­si­bi­lă. Spre exem­plu, co­ta­ţia ba­ri­lu­lui de ţi­ţei poa­te scă­dea sem­ni­fi­ca­tiv, dar, în ace­lași timp, do­la­rul se poa­te apre­cia în ra­port cu leul, în așa fel încât pre­ţul fi­nal să ră­mână nes­chim­bat sau să sca­dă foar­te pu­ţin.

Po­ves­tea su­praac­ci­zei

În acest mo­ment, li­trul de car­bu­rant co­mer­cia­li­zat în stați­i­le lo­ca­le co­nți­ne în preț o su­praac­ci­ză de 38 de bani pe li­tru, ca­re ar ur­ma să fie scoa­să până la sfârși­tul anu­lui, po­tri­vit de­cla­rați­i­lor mi­nis­tru­lui de Fi­na­nțe, Orlan­do Te­o­do­ro­vici. În con­se­ci­nță, ben­zi­nă­ri­i­le ar tre­bui să ope­re­ze o ief­ti­ni­re de 38 de bani pe li­tru, atât la ben­zi­nă cât și la mo­to­ri­nă, iar Ro­mânia ar de­ve­ni cea mai ief­ti­nă ța­ră din UE pen­tru am­be­le ti­puri de car­bu­ra­nți, po­ziție pe ca­re a mai fost, în 2017. „Vom fa­ce o ana­li­ză de opor­tu­ni­ta­te. Pri­ma ac­ţi­u­ne în Ro­mânia es­te să spui că vei avea un mi­nus pe bu­get, da­că sco­ţi o ta­xă, dar tre­bu­ie să te ui­ţi la efec­te­le de run­da a do­ua. Da­că o astfel de ta­xă poa­te pro­du­ce efec­te po­zi­ti­ve în eco­no­mie, es­te foar­te bi­ne“, a spus Te­o­do­ro­vici. Su­praîncăr­ca­rea cu ta­xe a car­bu­ra­nți­lor nu a adus mai mul­te veni­turi la bu­get, așa cum spe­rau gu­ver­na­nții. Ba chiar, du­pă in­tro­du­ce­rea ei, anul tre­cut, vânză­ri­le au scă­zut, ce­ea ce înse­am­nă că sta­tul nu prea a avut de câști­gat, dat fi­ind fap­tul că nu a înca­sat con­si­de­ra­bil mai mult din ta­xe­le ce-i re­vin, așa cum spe­ra. Acum, se înce­ar­că va­rian­ta in­ver­să: scă­zând ta­xa­rea, se ief­ti­nesc car­bu­ra­nții, cresc vânză­ri­le și sta­tul co­lec­te­a­ză mai mult la bu­get.

În 2014, Gu­ver­nul Pon­ta in­tro­du­cea o su­praac­ci­ză pe car­bu­ran­ţi, de 7 eu­ro­cen­ţi pe li­tru, cu sco­pul de­cla­rat că din ba­nii strânși su­pli­men­tar se vor con­strui au­tos­tră­zi. Ulte­ri­or, chiar Vic­tor Pon­ta a spus că ace­as­tă su­praac­ci­ză a fost o eroa­re, dat fi­ind că ba­nii au in­trat nu în au­tos­tră­zi,ci în bu­ge­tul ma­re. La fi­na­lul anu­lui 2016, no­ul Gu­vern PSD a de­cis, po­tri­vit pro­mi­si­u­nii asu­ma­te în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, că va scoa­te ace­as­tă su­praac­ci­ză înce­pând cu 1 ia­nua­rie 2017.Tot la 1 ia­nua­rie, a scă­zut și co­ta ge­ne­ra­lă de TVA, cu un punct, de la 20% la 19%.

În toam­na lui 2017, Gu­ver­nul s-a răz­gândit însă și a de­cis rein­tro­du­ce­rea aces­tei su­praac­ci­ze, pe mo­tiv că pe­tro­liștii nu au ief­ti­nit su­fi­ci­ent car­bu­ran­ţii, iar pre­ţul fă­ră ta­xe ar fi ne­jus­ti­fi­cat de ma­re.

În da­ta de 15 sep­tem­brie, in­trau în vi­goa­re noi­le ac­ci­ze, mai mari cu 16 bani pe li­tru,de­ci­se de Gu­vern.Do­uă săp­tă­mâni mai târziu, in­tra în vi­goa­re, din nou, o no­uă ac­ci­ză, mai ma­re tot cu 16 bani pe li­tru. Înain­te de a ope­ra ma­jo­ra­rea, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor a spus că s-a ales va­rian­ta crește­rii în do­uă eta­pe toc­mai pen­tru a nu crea șo­curi con­su­ma­to­ri­lor. Efec­tul cu­mu­lat al ma­jo­ră­rii ac­ci­ze­lor a fost, ma­te­ma­tic, de 38 de bani pe li­trul de ac­ci­ză și mo­to­ri­nă, în ben­zi­nă­rii.

În Ro­mânia exis­tă trei mari pro­du­că­tori de car­bu­ran­ţi – Pe­trom,Rom­pe­trol și Lu­kOil – și mai mul­ţi dis­tri­bu­i­tori ma­jori.

Tren­dul de preţ al car­bu­ran­ţi­lor es­te ur­mat fă­ră ex­cep­ţie de to­ţi dis­tri­bu­i­to­rii, chiar da­că în pro­por­ţii di­fe­ri­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.