Se­cre­te de stat ale Spa­ni­ei, fo­lo­si­te pen­tru șan­ta­ja­rea eli­tei po­li­ti­ce

Romania Libera - - Externe Kilogramul A Fost Redefinit În Cadrul Unei - Ga­bri­e­la Anghel

Su­te de ore de înre­gis­trări de­veni­te com­pro­miță­toa­re până la vârful sta­tu­lui, având ca su­bi­e­cți po­lițiști, ma­gis­trați, par­la­men­tari sau oa­meni de afa­ceri, re­a­li­za­te de un fost po­lițist co­rupt, zgu­du­ie Spa­nia de câte­va săp­tă­mâni.

Gu­ver­nul asi­gu­ră că nu va ce­da în fața aces­tui șan­ta­jist, aflat în de­te­nție pro­vi­zo­rie de un an și ju­de­cat în pre­zent pen­tru acu­zații de co­ru­pție, spă­la­re de bani și apar­te­ne­nță la o or­ga­ni­zație cri­mi­na­lă. Din ce­lu­la sa din închi­soa­rea Estre­me­ra, co­mi­sa­rul aflat la pen­sie Jo­se Ma­nuel Vil­la­re­jo, 67 ani, în po­se­sia a nu­me­roa­se se­cre­te de stat, își pre­gă­tește răz­bu­na­rea și ame­ni­nță eli­te­le po­li­ti­ce că va da „o lo­vi­tu­ră de grație” înain­te de Cră­ci­un da­că nu es­te eli­be­rat.

Da­că va că­dea, pro­mi­te că nu va fi sin­gur. El es­te iden­ti­fi­cat de acum ca unul din ac­to­rii-cheie în ce­ea ce Spa­nia nu­mește „cloa­ca de stat”. Zia­ris­tul de in­ves­ti­gație Car­los Enri­que Bayo, fost di­rec­tor al zia­ru­lui Pu­bli­co, pre­ci­ze­a­ză că „Vil­la­re­jo con­du­cea o poliție pa­ra­le­lă ca­re lu­cra pen­tru ma­ni­pu­la­rea jus­tiți­ei, eli­mi­na­rea sau mo­di­fi­ca­rea afa­ce­ri­lor ju­di­cia­re, în ser­vi­ci­ul ma­ri­lor între­prin­deri și al mi­li­o­na­ri­lor”. Timp de de­ce­nii, el a înre­gis­trat în se­cret aleși, ma­gis­trați, oa­meni de afa­ceri sau po­lițiști cu ca­re împă­rțea con­fi­de­nțe și pe­tre­ceri.

Cum a fost ca­zul cu ac­tua­lul mi­nis­tru so­cia­list al Jus­tiți­ei, Do­lo­res Del­ga­do. Într-o con­ver­sație din 2009, di­fu­za­tă re­cent de fos­tul co­mi­sar, Del­ga­do, atunci pro­cu­ror, acu­za ma­gis­trații că frec­ven­tau mi­no­re în Co­lum­bia. Iar Vil­la­re­jo se lău­da că a uti­li­zat o „age­nție de ma­ne­chi­ne” pen­tru a obți­ne in­for­mații și con­fi­de­nțe fă­cu­te pros­ti­tua­te­lor de că­tre per­so­na­li­tăți. Fos­tul co­mi­sar a re­cu­nos­cut că a ges­ti­o­nat o du­zi­nă de între­prin­deri su­sți­nând că ele îi per­mi­te­au să acți­o­ne­ze ca „agent in­fil­trat aco­lo un­de sta­tul nu pu­tea in­ter­ve­ni”. „Vil­la­re­jo se cre­dea in­tan­gi­bil și cre­dea că ni­meni nu avea in­te­re­sul ca el să înce­a­pă să dez­vă­lu­ie ce­ea ce știe des­pre ace­as­tă ma­fie de stat, o rețea cre­a­tă la de­bu­tul tran­ziți­ei spre de­mo­crație, în 1975, și ca­re du­re­a­ză de pa­tru de­ce­nii”, afir­mă Car­los Enri­que Bayo. Zi­le­le tre­cu­te, Vil­la­re­jo a fă­cut pu­bli­ce în me­dia une­le înre­gis­trări, pro­vo­când un nou seism in­sti­tuți­o­nal, du­pă cel din iu­lie, când a ata­cat mo­nar­hia spa­ni­o­lă, dez­vă­lu­ind un scan­dal între fos­tul re­ge Juan Car­los și fos­ta sa aman­tă, pri­nțe­sa ger­ma­nă Co­rin­na zu Sayn-Wit­tgen­stein. O înre­gis­tra­re din 2015 în ca­re „ami­ca” re­ge­lui afir­ma că fos­tul mo­narh a încer­cat să o tran­sfor­me într-un pa­ra­van pen­tru as­cun­de­rea tran­za­cți­i­lor ili­ci­te. Po­tri­vit El Pais, în me­dia sau chiar în me­di­i­le po­li­ti­ce ni­meni nu a pus la îndoia­lă au­ten­ti­ci­ta­tea aces­tor înre­gis­trări au­dio re­a­li­za­te de Vil­la­re­jo.

Afa­ceri sub­te­ra­ne ale par­ti­de­lor

La 7 noi­em­brie, Vil­la­re­jo a pro­vo­cat de­mi­sia de­pu­ta­tei și fost se­cre­tar ge­ne­ral al Par­ti­du­lui Po­pu­lar (PP,de dre­ap­ta), Ma­ria Do­lo­res de Cos­pe­dal, lă­sând să ajun­gă în pre­să con­ver­sații pe ca­re le-a avut cu ea și soțul ei în 2009. Cos­pe­dal îi ce­rea po­lițis­tu­lui in­for­mații des­pre an­che­te­le asu­pra co­ru­pți­ei PP dar și asu­pra afa­ce­ri­lor pri­va­te ale unui mem­bru al par­ti­du­lui, Jan­vi­er Are­nas, sau asu­pra fra­te­lui unui ad­ver­sar po­li­tic, so­cia­lis­tul Alfre­do Pe­rez Ru­bal­ca­ba.

Vil­la­re­jo și-a înce­put ca­ri­e­ra de co­mi­sar în 1972, în epo­ca fran­chis­tă. În 1983, când de­mo­crația se in­sta­la­se, el a pă­ră­sit cor­pul de poliție timp de un de­ce­niu, pe­ri­oa­dă în ca­re a lu­crat pen­tru 46 de între­prin­deri di­fe­ri­te, în prin­ci­pal bi­ro­uri de avo­cați și age­nții de de­tec­ti­vi. Ca de­tec­tiv pri­vat a adu­nat un ma­te­rial ex­plo­ziv, fi­ind însăr­ci­nat de cli­e­nți să dis­tru­gă re­pu­tația sau să șan­ta­je­ze ina­mi­cii aces­to­ra, in­clu­siv din gu­vern sau li­deri ai par­ti­du­lui so­cia­list PSOE și ai Par­ti­du­lui Po­pu­lar (PP, dre­ap­ta), sau fi­ind însăr­ci­nat cu an­che­te mai ris­can­te, de la te­ro­ris­mul is­la­mist la su­pra­ve­ghe­rea unei aman­te a fos­tu­lui re­ge Juan Car­los, de la ares­ta­rea unui ma­re caid al dro­gu­ri­lor la do­sa­re mon­ta­te con­tra se­pa­ra­tiști­lor ca­ta­lani. Vil­la­re­jo „cu­noaște ab­so­lut toa­te se­cre­te­le de stat din ul­ti­mii 28 de ani”, asi­gu­ră Eduar­do Inda, di­rec­tor al age­nți­ei me­dia Okdia­rio, ca­re cu­noaște bi­ne per­so­na­jul. În ac­tul de acu­za­re, ju­de­că­to­rul ca­re se ocu­pă de ca­zul Vil­la­re­jo ara­tă că fos­tul co­mi­sar „s-a fo­lo­sit de pre­ro­ga­ti­ve­le fun­cți­ei pen­tru a obți­ne im­por­tan­te su­me de bani și ca­do­uri somp­tu­oa­se în schim­bul in­for­mați­i­lor spe­cia­le”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.