Pu­tin mai pu­ne un pi­ci­or în Eu­ro­pa prin Tur­kStre­am

Romania Libera - - Front Page -

Preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin, a efec­tuat o vi­zi­tă la Istan­bul pen­tru a par­ti­ci­pa la ce­re­mo­nia de închei­e­re a lu­cră­ri­lor la se­cți­u­nea o‘sho­re a con­duc­tei Tur­kStre­am, cu­ce­rind ast­fel o no­uă po­ziție în stra­te­gia de con­trol asu­pra ex­ploa­tă­rii re­sur­se­lor de ga­ze na­tu­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.