Preșe­din­te­le a res­pins do­uă pro­pu­neri ale PSD pen­tru mi­nis­te­re

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Klaus Io­han­nis nu a sem­nat de­cre­te­le de nu­mi­re pen­tru Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu, pro­pu­să de PSD la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, și pen­tru Ilan Lau­fer, pro­pu­să de PSD pen­tru por­to­fo­li­ul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le.

A „m pri­mit o pro­pu­ne­re de re­ma­ni­e­re a Gu­ver­nu­lui. Ace­as­tă re­ma­ni­e­re, du­pă pă­re­rea mea, es­te o so­lu­ţie sla­bă. Sunt în con­ti­nua­re de pă­re­re că so­lu­ţia co­rec­tă pen­tru Ro­mânia ar fi fost și es­te în con­ti­nua­re so­lu­ţia înlo­cu­i­rii aces­tui Gu­vern ca­re a cre­at mul­te pro­ble­me Ro­mâni­ei”, a afir­mat preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Șe­ful sta­tu­lui și-a le­gat reți­ne­ri­le de fap­tul că Ro­mânia va pre­lua șe­fia Con­si­li­u­lui UE. ”Preșe­din­ţia Con­si­li­u­lui UE pe ca­re o vom pre­lua de la 1 ia­nua­rie 2019 poa­te să du­că la un suc­ces al Ro­mâni­ei doar în mă­su­ra în ca­re mi­nis­te­re­le își fac tre­a­ba și abor­da­rea Ro­mâni­ei e una co­e­ren­tă. Con­clu­zie: e ne­voie de mi­niștri ca­re per­for­me­a­ză foar­te bi­ne”, a de­cla­rat Klaus Io­han­nis.

Șe­ful sta­tu­lui a sem­nat de­cre­tul de re­ma­ni­e­re pen­tru șa­se din­tre pro­pu­ne­ri­le PSD pen­tru schim­ba­rea unor mi­niștri, însă i-a re­fu­zat pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor și pe Ilan Lau­fer la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le.

Efec­te­le de­ci­zi­ei pre­zi­de­nția­le

”Așa­dar, se re­vo­că din fun­cția de mem­bru al Gu­ver­nu­lui mi­niștrii Va­si­les­cu, Andrușcă, Ivașcu, Co­jo­ca­ru și Bran, se ia act de de­mi­sia mi­nis­tru­lui Fi­for și se nu­mesc în fun­cția de mem­bru al Gu­ver­nu­lui ur­mă­to­rii: dom­nul Leș, mi­nis­trul Apă­ră­rii, dom­nul Bu­dăi, mi­nis­trul Mun­cii și Jus­tiți­ei So­cia­le, dom­nul Bă­dă­lău, mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, dom­nul Bre­az, mi­nis­trul Cul­tu­rii și Iden­ti­tății Nați­o­na­le, dom­nul Pe­tres­cu, mi­nis­trul Co­mu­ni­cați­i­lor și So­ci­e­tății Infor­mați­o­na­le, dom­nul Ma­tei, mi­nis­trul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui. Ce­le­lal­te do­uă pro­pu­neri le con­si­der ne­po­tri­vi­te și vor fi re­fu­za­te.”

În aces­te con­diții, Lia Olguța Va­si­les­cu a ră­mas fă­ră mi­nis­ter, pen­tru că preșe­din­te­le Io­han­nis a sem­nat de­cre­tul de re­vo­ca­re a sa de la Mi­nis­te­rul Mun­cii, înlo­cu­ind-o cu Ma­ri­us Bu­dăi, pro­pus de PSD. Paul Stă­nes­cu a ră­mas mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii, pen­tru că preșe­din­te­le nu l-a re­vo­cat din fun­cție. La Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a ră­mas ti­tu­lar Lu­cian Șo­va.

Preșe­din­te­le poa­te re­fu­za o sin­gu­ră da­tă pro­pu­ne­rea de nu­mi­re a unei per­soa­ne în func­ţia de mi­nis­tru, iar Gu­ver­nul tre­bu­ie să no­mi­na­li­ze­ze o altă per­soa­nă, a de­cis în ur­mă cu ze­ce ani CCR, du­pă ce fos­tul șef al sta­tu­lui, Traian Bă­ses­cu, a re­fu­zat să o nu­me­as­că la con­du­ce­rea MJ pe No­ri­ca Ni­co­lai. Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a de­cis, cu ma­jo­ri­ta­te de vo­turi, că preșe­din­te­le Ro­mâni­ei ”poa­te re­fu­za, o sin­gu­ră da­tă, mo­ti­vat” pro­pu­ne­rea pre­mi­e­ru­lui de nu­mi­re a unei per­soa­ne în func­ţia va­can­tă de mi­nis­tru. ”Prim-mi­nis­trul es­te obli­gat să pro­pu­nă o altă per­soa­nă”, se ara­tă în de­ci­zia CCR 98/2008, ca­re es­te de­fi­ni­ti­vă și ge­ne­ral obli­ga­to­rie.

Va­si­les­cu, ro­ti­tă la Dez­vol­ta­re

Por­nind de la ace­as­tă pre­mi­să, con­du­ce­rea PSD s-a reu­nit, ieri du­pă-amia­ză, pen­tru a cău­ta o mo­da­li­ta­te de răs­puns la de­ci­zia șe­fu­lui sta­tu­lui. Înain­te de șe­di­nță, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al PSD, Co­drin Ște­fă­nes­cu, a de­cla­rat că PSD are ca va­rian­tă nu­mi­rea ace­lo­rași per­soa­ne, dar în ro­luri in­ver­sa­te, o pro­pu­ne­re pe ca­re șe­ful sta­tu­lui nu ar mai pu­tea să o re­fu­ze. ”Se pot fa­ce mul­te lu­cruri, pu­tem in­ver­sa: să pro­pu­nem pe Olguța la Dez­vol­ta­re și pe Ilan la Tran­spor­turi și să nu poa­tă re­fu­za. În ori­ce caz sun­tem șo­cați. Olguța Va­si­les­cu e unul din­tre cei mai buni ma­na­geri pe ca­re i-am avut. Nu sunt schim­bă­toa­re vre­mu­ri­le și oa­me­nii de par­tid sunt oa­meni com­pe­te­nți”, a de­cla­rat Ște­fă­nes­cu.

De­pu­ta­tul PSD Eu­gen Ni­co­li­cea a de­cla­rat că Exe­cu­ti­vul ar tre­bui să ana­li­ze­ze o even­tua­lă se­si­za­re la CCR a unui con­flict ju­ri­dic între Gu­vern și Preșe­di­nție, du­pă ce șe­ful sta­tu­lui a pro­vo­cat o „încur­că­tu­ră bi­ne fă­cu­tă” cu re­vo­ca­rea și nu­mi­rea unor mi­niștri. „Pri­mul lu­cru pe ca­re Gu­ver­nul îl va fa­ce es­te ace­la de a ana­li­za si­tuația. A do­ua es­te să exa­mi­ne­ze mai mul­te po­si­bi­li­tăți, prin­tre ca­re se­si­za­rea CCR pe un con­flict ju­ri­dic de na­tu­ră con­sti­tuți­o­na­lă. Du­pă cum știți, po­si­bi­li­ta­tea re­fu­zu­lui la nu­mi­re o sin­gu­ră da­tă a fost tra­nșa­tă de CCR, în timp

ce po­si­bi­li­ta­tea re­fu­zu­lui la re­vo­ca­re nu exis­tă de­o­cam­da­tă în ni­cio de­ci­zie a CCR și nu exis­tă, de alt­fel, ni­ci­un pre­ce­dent”, a de­cla­rat vi­ce­preșe­din­te­le

Ca­me­rei De­pu­tați­lor. La ora închi­de­rii ediți­ei, li­de­rii PSD se reu­ni­se­ră în șe­di­nță, pen­tru a dis­cu­ta pe ce li­nie vor mer­ge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.