Klaus Io­han­nis, vi­zat în 27 de do­sa­re pe­na­le

Romania Libera - - Politică - Eu­gen Pă­trașcu

Nu­me­le preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis apa­re în 27 de do­sa­re pe­na­le, po­tri­vit unui do­cu­ment pre­zen­tat de Ro­mânia TV. 14 din­tre aces­tea au fost cla­sa­te la Si­biu, iar res­tul au fost plim­ba­te pe la DNA sau DIICOT, in­sti­tuții ca­re re­fu­ză să ex­pli­ce soar­ta do­sa­re­lor.

Do­cu­men­tul a fost obți­nut de pos­tul de te­le­vi­zi­u­ne Ro­mânia TV de la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Si­biu, un­de Klaus Io­han­nis a fost pri­mar între 2000 și 2014. Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te es­te vor­ba de 27 de do­sa­re în ca­re apa­re nu­me­le preșe­din­te­lui. „27 de do­sa­re pe­na­le ca­re îl vi­ze­a­ză pe Klaus Io­han­nis au fost in­stru­men­ta­te de pro­cu­rori la acest par­chet. 14 au fost cla­sa­te la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Si­biu, iar res­tul de 13 au fost de­cli­na­te că­tre alte uni­tăți de par­chet cum ar fi DNA sau Par­che­tul Ge­ne­ral, pre­cum și că­tre Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Alba Iu­lia“, afir­mă re­por­te­rii pos­tu­lui de te­le­vi­zi­u­ne. Cu alte cu­vin­te, în 14 do­sa­re Io­han­nis a scă­pat ca ur­ma­re a de­ci­zi­i­lor pro­cu­ro­ri­lor lo­ca­li, în timp ce soar­ta a 13 do­sa­re es­te ne­cla­ră. Ro­mânia TV atra­ge ate­nția și asu­pra fap­tu­lui că mul­te din aces­te do­sa­re s-au plim­bat între par­che­te, de la Si­biu la Alba Iu­lia, Par­che­tul Ge­ne­ral sau DNA. DNA și DIICOT nu au ofe­rit ni­ci­un răs­puns până acum so­li­ci­tă­rii Ro­mânia TV de a afla mai mul­te in­for­mații des­pre do­sa­re­le lui Klaus Io­han­nis. „Nu am pri­mit răs­pun­suri de la DNA și DIICOT, deși au fost foar­te mul­te do­sa­re pre­lua­te de aces­te in­sti­tuții“, au pre­ci­zat re­por­te­rii pos­tu­lui de te­le­vi­zi­u­ne.

Abu­zul în ser­vi­ciu îl bântu­ie pe preșe­din­te

Inte­re­sant es­te că ma­jo­ri­ta­tea fap­te­lor vi­za­te de aces­te do­sa­re vi­ze­a­ză acu­zații pre­cum fal­sul în înscri­suri sau abu­zul în ser­vi­ciu. Ro­mânia TV a ofe­rit și câte­va exem­ple de do­sa­re în ca­re a fost vi­zat preșe­din­te­le. Cel mai ve­chi do­sar da­te­a­ză din 2002 și vi­ze­a­ză acu­zații de fals în înscri­suri, dar pro­cu­ro­rii au de­cis neînce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le (NUP) în 2003. Do­sa­rul din 2002 re­pre­zin­tă ca­zul în ca­re se­cre­ta­rul de pri­mă­rie a fost con­dam­nat, în le­gă­tu­ră cu ca­se­le din Si­biu, obți­nu­te de Klaus Io­han­nis.

În 2004, Io­han­nis, pe atunci pri­mar la Si­biu, s-a con­frun­tat cu o plânge­re le­ga­tă de abuz în ser­vi­ciu, sol­da­tă tot cu NUP. În 2005, Io­han­nis a pri­mit NUP în alte do­uă do­sa­re în ca­re era în vi­zo­rul au­to­ri­tăți­lor pen­tru acu­zația de abuz în ser­vi­ciu. În 2006, s-a con­fir­mat neînce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le într-un do­sar ca­re vi­za acu­zații de fals în de­cla­rații și înșe­lă­ci­u­ne. Do­sa­rul a fost de­cli­nat de Cur­tea de Apel Alba Iu­lia. Tot în 2006, la nu­mai do­uă luni dis­ta­nță, Io­han­nis a pri­mit un alt NUP, de da­ta ace­as­ta pen­tru abuz în ser­vi­ciu și fals în înscri­suri. Neînce­pe­rea ur­mă­rii pe­na­le a fost de­ci­să și în ca­zul unui do­sar de abuz în ser­vi­ciu din 2008. O altă re­zo­luție din 10 ia­nua­rie 2011 a con­fir­mat neînce­prea ur­mă­rii pe­na­le „sub as­pec­tul pre­tin­sei să­vârșiri a in­fra­cți­u­nii de abuz în ser­vi­ciu“.

Un alt caz inte­re­sant vi­ze­a­ză un do­sar din 2010, în ca­re s-a dis­pus neînce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le. Acu­zația vi­za con­sti­tu­i­rea unei or­ga­ni­zații cu ca­rac­ter fas­cist sau xe­no­fob. Do­sa­rul a fost inițial înre­gis­trat la Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Si­biu și tri­mis spre so­luți­o­na­re la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Si­biu. O altă acu­zație de abuz în ser­vi­ciu, din 2011, s-a sol­dat cu un nou NUP. În 2013, s-a dis­pus NUP într-un caz de „dis­tru­ge­re, furt ca­li­fi­cat și împi­e­di­ca­rea drep­tu­lui de a fi ales“. În noi­em­brie 2015, Cur­tea de Apel Brașov a de­cis de­fi­ni­tiv anu­la­rea unui con­tract de vânza­re-cum­pă­ra­re a unui imo­bil din Si­biu de­ţi­nut de Klaus și Car­men Io­han­nis. Ca­sa pe ca­re preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a pi­er­dut-o are o po­ves­te com­pli­ca­tă. Po­tri­vit unei an­che­te a jur­na­liști­lor de la Ri­se Pro­ject, cel de la ca­re șe­ful sta­tu­lui a cum­pă­rat ju­mă­ta­te din lo­cu­in­ţă s-a fo­lo­sit de do­cu­men­te fal­se pen­tru a se da drept unic moște­ni­tor al imo- bi­lu­lui din cen­trul Si­bi­u­lui. Pro­ce­sul a du­rat 17 ani.

Cât va­lo­re­a­ză un NUP

„Preșe­din­te­le i-a mi­nțit pe ro­mâni în mo­men­tul în ca­re a afir­mat că nu a avut do­sa­re pe­na­le. Acum con­sta­tăm că nu­me­le său apa­re în mai mul­te do­sa­re pe­na­le, ce­ea ce înse­am­nă că o pe­ri­oa­dă a fost pe­nal, așa cum i-a ca­ta­lo­gat pe toți cei ca­re sunt cer­ce­tați pe­nal“, a afir­mat Da­ni­el Sa­vu, fost ofițer SRI și fost se­na­tor PSD. Aces­ta su­ge­re­a­ză că Io­han­nis ar fi fost pro­te­jat pen­tru a spri­jini la rândul său „Sta­tul pa­ra­lel“. „Avem ima­gi­nea pro­te­cți­ei cu du­blu sens. Atât din­spre par­chet înspre preșe­din­te, cu de­ci­zii de neînce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le, une­ori pro­nu­nța­te în mo­men­te ese­nția­le ale ca­ri­e­rei pre­zi­de­nția­le. Pe de altă par­te, avem și ima­gi­nea pro­te­cți­ei pe ca­re preșe­din­te­le o ofe­ră pro­cu­ro­ri­lor“, a afir­mat Sa­vu.

La rândul său, jur­na­lis­tul Ion Cris­toiu con­si­de­ră că exis­te­nța aces­tor plângeri nu de­mon­stre­a­ză că preșe­din­te­le ar fi fost vi­no­vat sau nu, dar apar mai mul­te sem­ne de între­ba­re le­ga­te de pro­te­ja­rea lui Io­han­nis. O pri­mă între­ba­re – ci­ne a „se­cu­ri­zat“can­di­da­tu­ra lui Klaus Io­han­nis din 2014, ast­fel încât opi­nia pu­bli­că nu a aflat că unul din­tre pre­ten­de­nții la pre­zi­de­nția­le, in­trat în fi­na­lă cu Vic­tor Pon­ta, avea nu­me­roa­se do­sa­re? (așa cum se ve­de, mul­te do­sa­re au fost cla­sa­te înain­te de 2014). Al doi­lea lu­cru: preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis îi va fi mai greu să vor­be­as­că des­pre co­ru­pție în cam­pa­nia din 2019, pen­tru că toa­te aces­te do­sa­re ri­di­că sem­ne de între­ba­re, chiar și da­că au fost cla­sa­te.

Acu­zații pe ban­dă ru­lan­tă

Și preșe­din­te­le PSD Li­viu Drag­nea a vor­bit, re­cent, des­pre do­sa­re­le preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, ofe­rind exem­ple con­cre­te. Prin­tre exem­ple­le ofe­ri­te se nu­mă­ră achi­ziția se­di­u­lui unei bănci din Si­biu, caz în ca­re preșe­din­te­le Io­han­nis s-ar fi fă­cut vi­no­vat de uz de fals în înscri­suri pri­va­te. O altă acu­zație vi­ze­a­ză re­tro­ce­dă­ri­le ile­ga­le că­tre FDGR, în ca­re Io­han­nis s-ar fa­ce vi­no­vat de con­flict de in­te­re­se și abuz în ser­vi­ciu. Li­viu Drag­nea a vor­bit și des­pre pro­mo­va­rea pro­cu­ro­ri­lor ca­re i-au închis do­sa­re­le. Li­de­rul PSD a me­nți­o­nat și de­cla­rați­i­le min­ci­noa­se des­pre ba­nii înca­sați din chi­rii. Scan­da­lul închi­ri­e­rii că­mi­nu­lui de bă­trâni de la FDGR ar însem­na că Io­han­nis se fa­ce vi­no­vat de con­flict de in­te­re­se și abuz în ser­vi­ciu. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a afir­mat, de mai mul­te ori, că el per­so­nal nu mai are ni­ci­un do­sar des­chis, toa­te fi­ind cla­sa­te pen­tru că a fost gă­sit ne­vi­no­vat. „Aces­te do­sa­re toa­te s-au cla­sat fi­in­dcă nu exis­tă fap­te­le. Eu nu am co­mis ni­ci­o­da­tă vreo ile­ga­li­ta­te sau vreo fap­tă pe­na­lă“, es­te va­rian­ta lui Io­han­nis. Însă, în ab­se­nța unor răs­pun­suri de la DNA și DIICOT nu se știe ofi­cial ca­re a fost soar­ta ce­lor­lal­te 13 do­sa­re – ce­le ca­re nu au fost re­zol­va­te pe plan lo­cal, la Si­biu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.