7.000 de to­ne de ma­te­rial an­ti­de­ra­pant pen­tru des­ză­pe­zi­rea din Sec­to­rul 4

Romania Libera - - Actualitat­e - Eu­gen Pă­trașcu efec­tuând atât ope­rații de plu­gu­it, cât și de împrăști­e­re de ma­te­rial an­ti­de­ra­pant”, ”Până la închei­e­rea pro­ce­du­rii de atri­bu­i­re, pen­tru închei­e­rea acor­du­lui-ca­dru având ca obi­ec­tiv și des­ză­pe­zi­re vor fi asi­gu­ra­te de S.C. ADP4 S.A.”,

138 de uti­la­je și 450 de mun­ci­tori sunt pre­gă­tiți să in­ter­vi­nă în ori­ce mo­ment pen­tru de­ga­ja­rea ză­pe­zii de pe prin­ci­pa­le­le ar­te­re de cir­cu­lație din Sec­to­rul 4.

Po­tri­vit di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al S.C. ADP4 S.A., în pre­zent se află în de­po­zi­te­le so­ci­e­tății 1.000 de to­ne de ma­te­rial an­ti­de­ra­pant cu in­hi­bi­tori de co­ro­zi­u­ne, iar alte 6.000 de to­ne au fost de­ja con­trac­ta­te.

Ma­rian Go­le­ac,

a de­cla­rat di­rec­to­rul S.C. ADP4 S.A.

400 de oa­meni au cu­rățat stră­zi­le

La pri­ma nin­soa­re din acest se­zon, ADP4 a scos pe stră­zi, pen­tru împrăști­e­rea de ma­te­rial an­ti­de­ra­pant, 44 de uti­la­je și 58 de mun­ci­tori, pen­tru de­ga­ja­rea ză­pe­zii din stați­i­le de au­to­buz și tro­lei­buz, a tre­ce­ri­lor pen­tru pi­e­toni și a re­fu­gi­i­lor din stați­i­le de tram­vai.

Ma­rian Go­le­ac.

Con­form pri­ma­ru­lui Sec­to­ru­lui 4, în ca­drul Di­re­cți­ei Gos­po­dă­ri­re Lo­ca­lă fun­cți­o­nea­ză Ser­vi­ci­ul Mo­ni­to­ri­za­re și Con­trol Sa­lu­bri­za­re, ai că­rui in­spec­tori au, pe pe­ri­oa­da ier­nii, atri­buții de mo­ni­to­ri­za­re a mo­du­lui cum se efec­tue­a­ză lu­cră­ri­le de des­ză­pe­zi­re. Es­te vor­ba des­pre 37 de an­ga­jați ai aces­tei di­re­cții, la ca­re se adau­gă alți an­ga­jați din ca­drul Apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui Sec­to­ru­lui 4.

Da­ni­el Bă­luță,

Con­form ofi­cia­li­lor ADP4, în iar­na 2017-2018 s-au fo­lo­sit 7.500 de to­ne de clo­ru­ră de so­diu cu in­hi­bi­tori de co­ro­zi­u­ne.

Bă­luță,

aDa­ni­el

anu­nțat pri­ma­rul

adău­gând că pe toa­tă pe­ri­oa­da ier­nii se va asi­gu­ra per­ma­ne­nța echi­pe­lor de in­ter­venție pen­tru des­ză­pe­zi­re.

Ma­rian Go­le­ac, di­rec­to­rul ge­ne­ral al SC ADP4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.