Alian­ţa Re­nault-Nis­san, ame­nin­ţa­tă de ares­ta­rea li­de­ru­lui con­sor­ţi­u­lui ni­pon

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ares­ta­rea anu­nța­tă la To­kio a lui Car­los Ghosn, unul din li­de­rii cei mai em­ble­ma­tici din lu­mea in­dus­tri­ei au­to­mo­bi­lu­lui, a că­zut ca un trăs­net. Șe­ful alia­nței Re­nault-Nis­sa­nMit­su­bis­hi es­te acu­zat de „frau­dă fis­ca­lă și de abuz de bu­nuri so­cia­le“.

Spec­ta­cu­loa­sa că­de­re a lui Car­los Ghosn, in­ter­veni­tă luni, 19 noi­em­brie, a fost ur­ma­tă ime­diat de un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei ni­po­ne Nis­san în ca­re sunt ofe­ri­te de­ta­lii ne­plă­cu­te pen­tru fran­co-li­ba­no-bra­zi­lia­nul de 64 de ani, ca­re a con­dus do­uă de­ce­nii un im­pe­riu au­to­mo­bi­lis­tic, acu­mu­lând fun­cții ca ni­ci­un alt con­du­că­tor de între­prin­de­re de ace­as­tă ta­lie. Sunt rari pa­tro­nii ca­re se pot lău­da că sunt pri­miți de șe­fi de stat, cum a fost el pri­mit în Me­xic, Ma­roc, Ru­sia, Bra­zi­lia.

Me­dia ni­po­nă și eu­ro­pe­a­nă au ana­li­zat re­a­cți­i­le lui Hi­ro­to Sai­ka­wa, suc­ce­so­rul lui Ghosn ca di­rec­tor ge­ne­ral al Nis­san, și evo­că o „lo­vi­tu­ră de stat” in­ter­nă. Ori­ce i se va întâmpla fos­tu­lui „șef de or­ches­tră” al con­struc­to­ru­lui de au­to­mo­bi­le es­te ce­va ex­trem de rar în ța­ra Soa­re­lui-Ră­sa­re. Obser­va­to­rii din ța­ră nu-și amin­tesc ca o an­che­tă de acest ni­vel să ai­bă loc în se­cret și să se încheie prin­tr-o ares­ta­re brus­că fă­ră să ră­su­fle ce­va în pre­să. Ni­mic nu a lă­sat să se pre­va­dă un astfel de eveni­ment. Chiar Car­los Ghosn pă­rea că­zut din nori când in­spec­to­rii au in­trat în avi­o­nul său pri­vat la so­si­rea la To­kio. Se pa­re că exis­tă un om ca­re știa to­tul - ac­tua­lul șef exe­cu­tiv al Nis­san, Hi­ro­to Sai­ka­wa. În Ja­po­nia, când un scan­dal afec­te­a­ză o între­prin­de­re sau un res­pon­sa­bil, re­gu­la es­te ca fir­ma res­pec­ti­vă sau prin­ci­pa­lii co­la­bo­ra­tori să or­ga­ni­ze­ze o „con­fe­ri­nță de pre­să de scu­ze”, în cur­sul că­reia toa­tă me­dia poa­te fa­ce fo­to­gra­fia mem­bri­lor con­du­ce­rii, aple­cați la 90 de gra­de „ce­rând tu­tu­ror scu­ze pen­tru tul­bu­ra­rea pro­vo­ca­tă”. De ace­as­tă da­tă, Sai­ka­wa, ca­re s-a pre­zen­tat sin­gur în fața a su­te de jur­na­liști, nu s-a con­for­mat tra­diți­ei. Dim­po­tri­vă, a de­sem­nat un vi­no­vat și a crei­o­nat un por­tret prea puțin ama­bil al lui Car­los Ghosn, deși aces­tu­ia îi da­to­re­a­ză lo­cul pe ca­re îl ocu­pă. Prin­tre fra­ze­le alam­bi­ca­te me­sa­jul clar a fost: „Ghosn a con­cen­trat toa­tă pu­te­rea în mâi­ni­le sa­le ani de zi­le și lun­ga sa dom­nie cu du­blă ra­mi­fi­cație, la Nis­san și Re­nault, a avut con­se­ci­nțe ne­să­nă­toa­se”.

Re­vol­tă in­ter­nă or­ga­ni­za­tă de no­ul di­rec­tor

Con­struc­to­rul ni­pon afir­mă că fos­tul său preșe­din­te-di­rec­tor ge­ne­ral a as­cuns Fis­cu­lui o par­te a veni­tu­ri­lor sa­le și no­ul di­rec­tor ge­ne­ral, Hi­ro­to Sai­ka­wa, a pro­pus ca Ghosn să fie înlă­tu­rat din Consiliul de Admi­nis­trație. În ter­men de câte­va ore, Car­los Ghosn a tre­cut de la sta­tu­tul de ge­niu și de fi­gu­ra cea mai ca­ris­ma­ti­că din rândul pa­tro­ni­lor, la cea de es­croc avid de bani. Cum se ex­pli­că ace­as­tă „lo­vi­tu­ră de stat” a gru­pu­lui ni­pon Nis­san con­tra sal­va­to­ru­lui său? Unii ana­liști din sec­tor es­ti­me­a­ză că ar fi vor­ba de evi­ta­rea unei alia­nțe mai strânsă cu con­struc­to­rul fran­cez Re­nault. În ul­ti­me­le luni, un re­sen­ti­ment răz­bă­tea în pre­sa ja­po­ne­ză, mai ales du­pă ce în pri­mă­va­ră zvo­nu­ri­le evo­cau o fu­zi­u­ne a duo-ului ori­gi­nal năs­cut în 1999, un sce­na­riu ca­re nu pla­ce în Ja­po­nia. Apoi, fri­cți­u­ni­le au apă­rut la lu­mi­na zi­lei când Sai­ka­wa a fă­cut bu­căți moște­ni­rea lui Ghosn, cel ca­re prin po­li­ti­ci­le sa­le eco­no­mi­ce a sal­vat com­pa­nia pli­nă de da­to­rii. Po­tri­vit lui No­bu­ta­ku Ka­za­ma, pro­fe­sor la uni­ver­si­ta­tea Mei­ji din To­kio, „lo­vi­tu­ra de stat” „pro­ba­bil a fost pla­ni­fi­ca­tă în spe­ra­nța res­pin­ge­rii unei in­te­grări la iniția­ti­va Re­nault”. Co­ti­dia­nul eco­no­mic Nik­kei re­le­vă că ne­mu­lțu­mi­ri­le s-au ac­cen­tuat în 2015 du­pă o crește­re a sta­tu­lui fran­cez în ca­pi­ta­lul Re­nault, ma­ne­vră ca­re a ali­men­tat îngi­jo­ra­rea în ca­drul Nis­san. În acest con­text fur­tu­nos, no­ul șef al Nis­san fo­lo­sește acu­zați­i­le con­tra lui Ghosn pen­tru a-și întări in­flue­nța în Nis­san și să mar­che­ze com­pa­nia cu am­pren­ta sa. Mit­su­bis­hi Mo­tors s-a întors, de ase­me­nea, împo­tri­va ce­lui ca­re a sal­vat com­pa­nia de la fa­li­ment în 2016. Doar Re­nault, pro­ba­bil cea mai afec­ta­tă de afa­ce­re, ră­mâne pru­den­tă.

În Fra­nța, Ely­see a con­fir­mat că „o pro­ce­du­ră es­te în curs” în Ja­po­nia și preșe­din­te­le Ma­cron a de­cla­rat că „es­te prea cu­rând pen­tru a se pro­nu­nța asu­pra re­a­li­tății fap­te­lor” și „sta­tul va fi ex­trem de vi­gi­lent asu­pra sta­bi­li­tății alia­nței Re­nault cu Nis­san”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.