Scan­da­lul Re­nault-Nis­san, sce­ne­tă din­tr-un răz­boi eco­no­mic?

Romania Libera - - Economie - Ma­ri­le­na Dan

Ares­ta­rea, la To­kyo, a CEO-ului Alia­nței Re­nault-Nis­san, Car­los Ghosn,unul din­tre cei mai pu­ter­nici și mai in­flue­nți ma­na­geri din lu­me,a cre­at o un­dă de șoc pe piața au­to mon­dia­lă.Scan­da­lul lo­vește pu­ter­nic nu doar într-unul din cei mai mari con­struc­tori au­to din lu­me, ci și în gu­ver­nul fran­cez, ca­re deți­ne o par­ti­ci­pație de 15% la Re­nault. Gu­ver­nul de la Pa­ris s-a im­pli­cat din pri­mul mi­nut pen­tru re­zol­va­rea aces­tei cri­ze ma­jo­re.Mi­nis­trul fran­cez al Fi­na­nțe­lor,Bru­no Le Mai­re,a de­cla­rat ma­rți că Ghosn nu ar tre­bui să mai ră­mână la con­du­ce­rea Re­nault du­pă ares­ta­rea sa în Ja­po­nia.Înlo­cu­i­rea sa tem­po­ra­ră va fi de­ci­să ur­gent de Con­si­li­ul de Ad­mi­nis­trație (CA) al Re­nault.Par­te­ne­ria­tul Re­nault cu Nis­san a ră­mas în in­te­re­sul Fra­nței și al Ja­po­ni­ei și al am­be­lor com­pa­nii,a adău­gat Le Mai­re,ci­tat de BBC.

Pro­cu­ro­rii ja­po­ne­zi îl acu­ză pe Car­los Ghosn că nu a ra­por­tat ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le obți­nu­te timp de cinci ani de la Nis­san,res­pec­tiv 5 mi­liar­de de yeni (44,4 mi­li­oa­ne de do­lari).Nis­san a ra­por­tat,de ase­me­nea,că a chel­tu­it mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru a-i cum­pă­ra ca­se de lux lui Car­los Ghosn.

Ghosn es­te preșe­din­te al com­pa­ni­i­lor ja­po­ne­ze Nis­san și Mit­su­bis­hi Mo­tors și con­du­ce Alia­nța aces­to­ra cu Re­nault.Acum,Nis­san și Mit­su­bis­hi se pre­gă­tesc să-l eli­mi­ne din fun­cții.

Acți­u­ni­le Re­nault au scă­zut ma­rți cu încă 2,5%, du­pă ce luni au înre­gis­trat o scă­de­re de 8%.To­to­da­tă,acți­u­ni­le Nis­san au scă­zut ma­rți cu 5,5%,iar ce­le ale Mit­su­bis­hi cu 6,8%,la bur­sa din To­kyo. Di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Mit­su­bis­hi Mo­tors,Osa­mu Ma­su­ko, a de­cla­rat că Alia­nța va fi di­fi­cil de ges­ti­o­nat fă­ră Car­los Ghosn.

Inves­ti­ga­ţia Nis­san re­fe­ri­toa­re la pre­su­pu­se­le ne­re­gu­li fis­ca­le co­mi­se de preșe­din­te­le Car­los Ghosn va fi ex­tin­să și la ni­ve­lul alian­ţei Re­nault-Nis­san,au de­cla­rat sur­se ci­ta­te de Reu­ters, ca­re au do­rit să-și păs­tre­ze ano­ni­ma­tul.Aces­ta es­te un in­di­ciu că Nis­san ar pu­tea încer­ca să re­du­că in­fluen­ţa păr­ţii fran­ce­ze asu­pra alian­ţei lor glo­ba­le,su­sțin sur­se­le.Aces­tea au adău­gat că Nis­san a in­for­mat,luni,CA al Re­nault,că a gă­sit do­ve­zi ale unor po­ten­ţia­le de­lic­te la Re­nault-Nis­san BV,com­pa­nia olan­de­ză ca­re su­per­vi­ze­a­ză ope­ra­ţi­u­ni­le alian­ţei și ca­re es­te con­tro­la­tă de Re­nault.Re­pre­zen­tan­ţii Re­nault și Nis­san au re­fu­zat să co­men­te­ze in­for­ma­ţia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.