Dez­vă­lu­iri-bom­bă din pro­ce­sul ce­le­bru­lui tra­fi­cant de dro­guri „El Cha­po“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Joa­qu­in Guz­man, alias „El Cha­po“, și car­te­lul său din Si­na­loa au mi­tu­it nu­me­roși res­pon­sa­bi­li me­xi­cani din Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, din po­liție și ar­ma­tă și chiar din Inter­pol, a de­cla­rat un mar­tor la pro­ce­sul tra­fi­can­tu­lui, ce are loc la New York.

La des­chi­de­rea pro­ce­su­lui, unul din avo­cații lui Joa­qu­in Guz­man a afir­mat că preșe­din­te­le me­xi­can și pre­de­ce­so­rul său au pri­mit bani de la car­te­lul din Si­na­loa, unul din ce­le mai pu­ter­ni­ce din ța­ră. Mai mul­te su­te de mi­li­oa­ne de do­lari ar fi fost tran­sfe­ra­te, în nu­me­le or­ga­ni­zați­ei, de Isma­el „Mayo” Zam­ba­da, co-au­tor în pro­ce­sul lui „El Cha­po“, dar în pre­zent dis­pă­rut.

Actua­la preșe­di­nție me­xi­ca­nă a res­pins ime­diat acu­zați­i­le, la fel și fos­tul preșe­din­te, Fe­li­pe Cal­de­ron, ca­re le-a ca­ta­lo­gat „to­tal fal­se și ires­pon­sa­bi­le”.

„El Cha­po“Guz­man, des­pre ca­re pro­cu­ro­rii ame­ri­cani su­sțin că es­te cel mai pu­ter­nic tra­fi­cant de dro­guri du­pă co­lum­bia­nul Pa­blo Esco­bar, mort în 1993, a fost ex­tră­dat în SUA în 2017 și es­te acu­zat de dis­tri­buție de dro­guri, po­se­sie de ar­me de foc, spă­la­re de bani, asa­si­na­te. Da­că es­te con­dam­nat, ris­că închi­soa­rea pe viață.

Mar­to­rul-cheie Je­sus Zam­ba­da a de­ta­liat chel­tu­i­e­li­le pen­tru pro­te­ja­rea ope­rați­u­ni­lor de tran­sport a to­ne­lor de co­cai­nă co­lum­bia­nă spre SUA. Je­sus, ares­tat în 2008, a re­la­tat în fața tri­bu­na­lu­lui fe­de­ral din Brook­lyn cum l-a plă­tit per­so­nal pe „șe­ful” Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei, la Me­xi­co, po­liția fe­de­ra­lă însăr­ci­na­tă cu tran­spor­tu­ri­le și Inter­po­lul. Con­ta­bil al car­te­lu­lui timp de 15 ani, el a de­cla­rat că fra­te­le său, Isma­el „Mayo” Zam­ba­da, și Guz­man erau con­si­de­rați prin­ci­pa­lii con­du­că­tori ai car­te­lu­lui din Si­na­loa. Isma­el Zam­ba­da, în pre­zent pre­su­pu­sul șef al or­ga­ni­zați­ei, es­te acu­zat de mu­lți că ar fi la ori­gi­nea tră­dă­rii lui Guz­man. Cu o zi înain­te, Je­sus Zam­ba­da a ex­pli­cat struc­tu­ra fi­nan­cia­ră com­ple­xă a car­te­lu­lui din Si­na­loa, res­pon­sa­bil, po­tri­vit jus­tiți­ei ame­ri­ca­ne, pen­tru ex­por­ta­rea în SUA a 154 to­ne de co­cai­nă, de enor­me can­ti­tăți de he­roi­nă și am­fe­ta­mi­ne între 1989 și 2014. În va­loa­re es­ti­ma­tă la 14 mi­liar­de do­lari.

De la ex­tră­da­rea sa în SUA în ia­nua­rie 2017, Guz­man, ca­re a ple­dat ne­vi­no­vat, es­te deți­nut în con­diții stric­te, da­to­ri­tă ce­lor do­uă eva­dări pre­ce­den­te în Me­xic, în 2001 și 2015. Jus­tiția ame­ri­ca­nă a asi­gu­rat că a reu­nit un mun­te de do­ve­zi con­tra lui, între ca­re cir­ca 300.000 pa­gini de do­cu­men­te și 117.000 înre­gis­trări au­dio.

Res­pon­sa­bi­li gu­ver­na­men­ta­li se­cu­ri­zau tran­spor­tu­ri­le

Zam­ba­da a vor­bit des­pre „aliați” im­pli­cați în tran­spor­ta­rea dro­gu­ri­lor – o încăr­că­tu­ră de co­cai­nă or­ga­ni­za­tă din Co­lum­bia „era pă­zi­tă de res­pon­sa­bi­li gu­ver­na­men­ta­li, de re­pre­zen­ta­nți ai bi­ro­u­lui pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral și de po­liția fe­de­ra­lă a tran­spor­tu­ri­lor”. Tran­spor­tu­ri­le veneau din Co­lum­bia la bor­dul unor „avi­oa­ne mici, a uno­ra de ma­re ca­pa­ci­ta­te și pe ru­te co­mer­cia­le”, pe „ru­te în ge­ne­ral ma­ri­ti­me cu na­ve de pes­cu­it sau na­ve co­mer­cia­le”. Un mij­loc pre­fe­rat de tran­sport până la fron­ti­e­ra ame­ri­ca­nă era ca­mi­o­nul-cis­ter­nă de gaz, cu com­par­ti­men­te spe­cia­le pen­tru co­cai­nă în in­te­ri­or ca­re, da­că era oprit și con­tro­lat, eli­be­ra gaz, „fi­ind di­fi­cil de de­tec­tat co­cai­na”. Zam­ba­da a mai ex­pus „or­ga­ni­gra­ma” car­te­lu­lui. Fra­te­le său și Guz­man fă­ce­au par­te din cei pa­tru „di­rec­tori”, alte trei per­soa­ne și el însuși erau „sub-di­rec­tori”. Sub ei, erau „sub-șe­fii” cei ca­re lu­crau în tot Me­xi­cul pen­tru asi­gu­ra­rea coo­pe­ră­rii ofi­cia­le, și „mun­ci­to­rii”. Aceștia erau di­vi­zați în „si­ca­ri­os” a că­ror mun­că era „uci­de­rea oa­me­ni­lor”, în „con­duc­tori” însăr­ci­nați cu tran­spor­tu­ri­le te­res­tre, „pi­loți” de na­ve ra­pi­de și de avi­oa­ne, „in­gi­neri” însăr­ci­nați cu ges­ti­o­na­rea co­mu­ni­cați­i­lor co­di­fi­ca­te și „age­nții de se­cu­ri­ta­te” pen­tru încăr­că­tu­ri­le din și spre di­fe­ri­te lo­curi din lu­me. În anii 90, tra­fi­ca­nții me­xi­cani tran­spor­tau dro­gul la bor­dul unor avi­oa­ne Bo­eing 737 pri­va­te.

Po­tri­vit De­par­ta­men­tu­lui de Stat ame­ri­can, SUA sunt afec­ta­te astă­zi de „cea mai gra­vă cri­ză a dro­gu­ri­lor de du­pă anii 1980”.

Pro­du­cția de co­cai­nă crește în Co­lum­bia și cea de he­roi­nă pro­gre­se­a­ză în Me­xic. La ca­re se adau­gă noi ac­tori și noi car­te­luri, cum es­te „Car­te­lul So­ri­lor” din Ve­ne­zue­la, ce fa­ce re­fe­ri­re la Soa­re­le de pe uni­for­me­le ge­ne­ra­li­lor vene­zue­leni. Le­gat de Gu­ver­nul de la Ca­ra­cas și de FARC - fo­rțe­le ar­ma­te re­vo­luți­o­na­re din Co­lum­bia, acest car­tel es­te con­dus de ge­ne­ra­li vene­zue­leni, de­venind un ac­tor nou în pei­sa­jul la­ti­no-ame­ri­can al dro­gu­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.