Tran­sfor­ma­rea tran­spor­tu­lui de ga­ze din obi­ec­tiv stra­te­gic în unul eco­no­mic, pe pla­cul Krem­li­nu­lui Pu­tin mai pu­ne un pi­ci­or în Eu­ro­pa prin Tur­kStre­am

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin, a efec­tuat o vi­zi­tă la Istan­bul, pen­tru a par­ti­ci­pa la ce­re­mo­nia de închei­e­re a lu­cră­ri­lor la se­cți­u­nea of­fsho­re a con­duc­tei Tur­kStre­am, cu­ce­rind ast­fel o no­uă po­ziție în stra­te­gia de con­trol asu­pra ex­ploa­tă­rii re­sur­se­lor de ga­ze na­tu­ra­le.

„ Pu­ne­rea în fun­cți­u­ne a ga­zo­duc­tu­lui Tur­kStre­am va spori con­si­de­ra­bil coo­pe­ra­rea ener­ge­ti­că din­tre Mos­co­va și Anka­ra și va con­tri­bui, de ase­me­nea, la asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tății ener­ge­ti­ce a Eu­ro­pei“, a de­cla­rat Pu­tin. Imple­men­ta­rea proi­ec­tu­lui va oferi Ru­si­ei ac­ces la noi pi­ețe și un tra­seu de tran­zit fia­bil, iar pen­tru Tur­cia, con­duc­ta es­te im­por­tan­tă din punct de ve­de­re stra­te­gic, mai ales în re­lație cu Eu­ro­pa. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al Insti­tu­tu­lui Nați­o­nal de Ener­gie, Ser­ghei Pra­vo­su­dov, a su­bli­niat că proi­ec­tul So­uth Stre­am, ce vi­ze­a­ză con­stru­i­rea unei am­ple rețe­le de ga­zo­duc­te în Eu­ro­pa, a tre­bu­it să fie anu­lat du­pă ce Bul­ga­ria s-a re­tras. „Spre de­o­se­bi­re de So­uth Stre­am, Tur­kStre­am se ba­ze­a­ză pe o altă sche­mă. Pri­mul tron­son ajun­ge di­rect în Tur­cia și se co­nec­te­a­ză la rețe­aua de ga­zo­duc­te ca­re exis­tă de­ja în ța­ră, doar că in­fras­truc­tu­ra va tre­bui să fie mo­der­ni­za­tă înain­te de a pu­tea fi uti­li­za­tă și pen­tru a pu­tea de­ma­ra con­stru­cția ce­lui de-al doi­lea tron­son“, a ex­pli­cat Pra­vo­su­dov. „Sin­gu­ra pro­ble­mă es­te lip­sa unei le­gă­turi între Bul­ga­ria și Ser­bia, dar va fi con­stru­i­tă. Oda­tă ce acest lu­cru va fi fă­cut, ga­zul va fi tran­spor­tat din Ser­bia în Unga­ria și apoi în Aus­tria. Un tra­seu nu prea vast“, a me­nți­o­nat Pra­vo­su­dov.

Un rol im­por­tant al Tur­ci­ei pen­tru Eu­ro­pa

Igor Iușkov, ex­pert la Fon­dul Nați­o­nal de Se­cu­ri­ta­te Ener­ge­ti­că, es­te de pă­re­re că proi­ec­tul Nord Stre­am 2 a sta­bi­lit un pre­ce­dent im­por­tant în mo­men­tul în ca­re ger­ma­nii au in­sis­tat că „un ga­zo­duct ce unește Ru­sia cu Eu­ro­pa nu es­te nea­pă­rat un proi­ect po­li­tic, ci unul pre­pon­de­rent eco­no­mic“. „Ace­as­ta înse­am­nă că bul­ga­rii pot spu­ne acum că Nord Stre­am 2 es­te un proi­ect eco­no­mic, deci și Tur­kStre­am es­te un proi­ect eco­no­mic, iar ga­zo­duc­te­le pot fi con­stru­i­te“, a su­bli­niat Iușkov.

To­tuși, me­ga-eveni­men­tul ce mar­che­a­ză fi­na­li­za­rea pă­rții o‹sho­re a Tur­kStre­am evi­de­nția­ză na­tu­ra stra­te­gi­că a re­lați­i­lor din­tre Ru­sia și Tur­cia, a de­cla­rat Ale­xei Pus­hkov, mem­bru al Con­si­li­u­lui Fe­de­rați­ei Ru­se. Po­tri­vit aces­tu­ia, întâlni­ri­le frec­ven­te din­tre preșe­di­nții Vla­di­mir Pu­tin și Re­cep Tayyip Erdo­gan de­mon­stre­a­ză do­ri­nța Tur­ci­ei de a con­ti­nua un curs de po­li­ti­că ex­ter­nă in­de­pen­den­tă și de a-și di­ver­si­fi­ca re­lați­i­le in­ter­nați­o­na­le, fă­ră a se mai con­cen­tra strict pe ofer­te­le Sta­te­lor Uni­te, alia­tu­lui său NATO.

Pen­tru Tur­cia, acest proi­ect de gaz es­te im­por­tant nu nu­mai din punct de ve­de­re al tran­zi­tu­lui. Ace­as­ta va întări ro­lul ță­rii și va fi, de ase­me­nea, avan­ta­jos din punct de ve­de­re eco­no­mic pen­tru Anka­ra. Li­vră­ri­le de ga­ze că­tre cli­e­nți tre­bu­ie să fie fia­bi­le, com­pe­ti­ti­ve, si­gu­re și in­de­pen­den­te de ori­ce schim­bări în cli­ma­tul po­li­tic. Tur­kStre­am înde­pli­nește pe de­plin aces­te ce­ri­nțe. Ru­sia are ne­voie de ac­ces pe pi­ețe și de ru­te de tran­zit fia­bi­le, în timp ce con­duc­ta es­te im­por­tan­tă din punct de ve­de­re stra­te­gic pen­tru Tur­cia, de­oa­re­ce va spori ro­lul său pen­tru Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.