Ale­ge­ri­le Inter­pol

Romania Libera - - Externe -

Krem­li­nul a acu­zat mar­ţi se­na­to­rii din Sta­te­le Uni­te de in­ge­rin­ţe în ale­ge­ri­le din ca­drul Inter­pol, de­oa­re­ce aceștia se opun ale­ge­rii unui can­di­dat rus în func­ţia de preșe­din­te al agen­ţi­ei. Inter­pol își va ale­ge un nou preșe­din­te astă­zi. Pe acest vot, pa­tru se­na­tori ame­ri­cani au pu­bli­cat o de­cla­ra­ţie co­mu­nă, prin ca­re cer Admi­nis­tra­ţi­ei Trump să se opu­nă nu­mi­rii can­di­da­tu­lui rus Ale­xan­der Pro­kop­ci­uk în func­ţia de șef al agen­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.