Chi­na a ase­diat Aus­tra­lia cu ata­curi ci­ber­ne­ti­ce

Romania Libera - - Externe -

Po­tri­vit unui ra­port di­fu­zat de Fair­fax Me­dia și pos­tul de te­le­vi­zi­u­ne Chan­nel Ni­ne, Chi­na a es­ca­la­dat ata­cu­ri­le ci­ber­ne­ti­ce asu­pra com­pa­ni­i­lor aus­tra­li­e­ne în acest an „într-un efort con­stant și sem­ni­fi­ca­tiv de a fu­ra pro­pri­e­ta­tea in­te­lec­tua­lă“. An­che­ta a înfu­riat Bei­jin­gul, mai ales că vi­ne la doar câte­va zi­le du­pă ce vi­ce­preșe­din­te­le ame­ri­can, Mi­ke Pen­ce, a acu­zat Chi­na la sum­mi­tul APEC exact de „furt de pro­pri­e­ta­te in­te­lec­tua­lă“la sca­ră lar­gă.

Po­tri­vit ra­por­tu­lui, Mi­nis­te­rul Se­cu­ri­tății de Stat al Chi­nei a fost res­pon­sa­bil de „Ope­rați­u­nea Clo­ud Hop­per“, un val de ata­curi de­tec­tat de Can­ber­ra și de par­te­ne­rii săi din alia­nța „Fi­ve Eyes“- SUA, Ma­rea Bri­ta­nie, Ca­na­da și No­ua Ze­e­lan­dă. Com­pa­nia ame­ri­ca­nă Crow­dStri­ke de se­cu­ri­ta­te ci­ber­ne­ti­că a de­tec­tat, de ase­me­nea, o crește­re alar­man­tă a ata­cu­ri­lor în pri­me­le șa­se luni ale aces­tui an.

„Aces­te ac­ti­vi­tăți sunt în prin­ci­pal din Chi­na și sunt lan­sa­te în toa­te sec­toa­re­le. Fă­ră mă­nuși!“, a de­cla­rat vi­ce­preșe­din­te­le Crow­dStri­ke, Mi­ke Sen­to­nas. Ata­cu­ri­le ci­ber­ne­ti­ce au avut loc în ci­u­da unui acord încheiat între Can­ber­ra și Bei­jing anul tre­cut de a nu iniția și spri­jini spi­o­na­jul co­mer­cial și fur­tul de pro­pri­e­ta­te in­te­lec­tua­lă. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui de Exter­ne al Chi­nei, Geng Shuang, a res­pins ra­por­tul ca „fă­ră fun­da­ment“, iar acu­zați­i­le „ne­pro­fe­si­o­na­le, ires­pon­sa­bi­le și, evi­dent, având mo­ti­ve as­cun­se“.

Anul tre­cut, da­te sen­si­bi­le des­pre avi­oa­ne­le F-35 ale Aus­tra­li­ei și pro­gra­me­le avi­o­nu­lui de su­pra­ve­ghe­re P-8 au fost fu­ra­te atunci când un sub­con­trac­tant din do­me­ni­ul Apă­ră­rii a fost ata­cat ci­ber­ne­tic cu un in­stru­ment uti­li­zat pe sca­ră lar­gă de hac­ke­rii chi­ne­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.