Proi­ect: in­for­ma­ti­za­rea ca­bi­ne­te­lor me­di­ca­le din șco­li­le bu­cu­rește­ne

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le din uni­tă­ţi­le de învă­ţă­mânt din Ca­pi­ta­lă vor fi in­for­ma­ti­za­te, a de­cla­rat re­pre­zen­tan­tul Admi­nis­tra­ţi­ei Spi­ta­le­lor și Ser­vi­ci­i­lor Me­di­ca­le Bu­cu­rești, Tur­kes Abla­chim. „Avem un proi­ect ca­re va fi pi­lot în Ro­mânia și sunt si­gu­ră că va de­ve­ni un mo­del de bu­ne prac­tici ‒ vom in­for­ma­ti­za toa­te ca­bi­ne­te­le șco­la­re din șco­li­le bu­cu­rește­ne. Fi­e­ca­re ca­bi­net șco­lar va avea cal­cu­la­tor, im­pri­man­tă, iar pro­gra­mul in­for­ma­tic va per­mi­te cen­tra­li­za­rea si­tua­ţi­ei me­di­ca­le a tu­tu­ror co­pi­i­lor. Pă­rin­ţii vor fi înști­in­ţa­ţi prin SMS sau mail da­că co­pi­lul lor s-a pre­zen­tat la doc­tor, pen­tru ca­re mo­tiv, ce re­co­man­dări a pri­mit și, de ase­me­nea, pă­rin­ţii vor fi no­ti­fi­ca­ţi prin ace­le­ași me­to­de de ca­re spu­neam des­pre cam­pa­ni­i­le pe ca­re le re­a­li­zăm, des­pre ce cur­suri de edu­ca­ţie pen­tru să­nă­ta­te pri­mesc, în așa fel încât ei să poa­tă ve­ri­fi­ca cu­noștin­ţe­le pri­mi­te de co­pii, să îi con­tro­le­ze și în fe­lul aces­ta da­că noi vom in­sis­ta an de an co­pi­ii vor de­prin­de obi­cei­uri să­nă­toa­se: să se spe­le pe din­ţi, să se spe­le pe mâini, să se du­că la doc­tor da­că ob­ser­vă ce­va în ne­re­gu­lă“, a pre­ci­zat di­rec­to­rul me­di­cal al ASSMB. Ea și-a ma­ni­fes­tat spe­ran­ţa ca în lu­na apri­lie a anu­lui vi­i­tor să fie de­ma­rat acest proi­ect. „Spe­răm ca în lu­na apri­lie a anu­lui vi­i­tor să pu­tem de­ma­ra acest proi­ect ca­re es­te foar­te com­plex și im­pli­că in­clu­siv edu­ca­ţia în do­me­ni­ul in­for­ma­tic a per­so­na­lu­lui me­di­cal, aces­ta fi­ind un su­bi­ect de­li­cat, pen­tru că îi pu­nem să fa­că încă o me­se­rie. În ce­ea ce pri­vește com­po­nen­ta har­dwa­re, ace­as­ta o vom asi­gu­ra, es­te un pro­ces mai ra­pid de re­a­li­zat“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.