Mon­dia­le­le de te­nis cu pi­ci­o­rul au încântat asis­ten­ţa

Romania Libera - - Sport - Cris­tian Frisk

În pe­ri­oa­da 16-18 noi­em­brie, la Sa­la Po­li­va­len­tă din Cluj-Na­po­ca au avut loc între­ce­ri­le ce­lei de-a 12-a ediții a Cam­pi­o­na­te­lor Mon­dia­le de fut­net (te­nis cu pi­ci­o­rul). La com­pe­tiție au luat par­te echi­pe nați­o­na­le din 19 țări de pe pa­tru con­ti­nen­te, me­da­li­i­le dis­tri­bu­in­du­se la trei pro­be: sim­plu, du­blu și tri­plu.

Pri­me­le 8 echi­pe, con­form cri­te­ri­i­lor va­lo­ri­ce și re­zul­ta­te­lor an­te­ri­oa­re, au fost re­par­ti­za­te în Di­vi­zia A, în timp ce res­tul de 11 au con­cu­rat în Di­vi­zia B, dis­tinct pe fi­e­ca­re pro­bă în par­te. Pa­tru for­mații din eșa­lo­nul se­cund au pro­mo­vat în eli­tă și au in­trat în lup­ta pen­tru me­da­lii.

La sim­plu, în ab­se­nța vi­ce­cam­pi­o­nu­lui mon­dial Ge­or­gel Bo­biș, Ro­mânia l-a ti­tu­la­ri­zat pe Ioan Creț, de la Fut­net Ora­dea, ca­re a avut o evo­luție ono­ra­bi­lă, ter­mi­nând pe lo­cul 6. În schimb, re­zul­ta­te pes­te aștep­tări a avut nați­o­na­la noas­tră la pro­be­le de du­blu și tri­plu, în con­diți­i­le în ca­re de la Ten­go Sa­lon­ta, cam­pi­oa­na Ro­mâni­ei, din mo­ti­ve de or­din in­tern, nu a fost se­le­cți­o­nat ni­ci­un ju­că­tor.

Me­da­lii nes­pe­ra­te

Cu o echi­pă con­si­de­ra­tă a do­ua din punct de ve­de­re va­lo­ric, Ro­mânia a cu­ce­rit do­uă me­da­lii va­lo­roa­se, în pro­be com­bi­na­te. La du­blu, Flo­rin Boz­ga și Alin Bă­lan, co­e­chi­pi­eri la JSF Cluj-Na­po­ca, au învins Co­re­ea de Sud cu 2-1 (7-11, 11-7, 12-10). Jo­cul asia­ti­ci­lor s-a ba­zat pe ele­men­tul de spec­ta­col, foar­fe­ci­le fi­ind aplau­da­te de pu­blic, însă nu atât de efi­ci­en­te în com­pa­rație cu evo­luția ro­mâni­lor. Cei doi tri­co­lori au fo­lo­sit o sche­mă cu pos­turi fi­xe, spe­ci­fi­că mai de­gra­bă ve­chii va­rian­te a pro­bei de du­blu-cross. Boz­ga a ri­di­cat per­fect pen­tru Bă­lan ca­re a fi­na­li­zat de la fi­leu, fă­ră uti­li­za­rea ce­lei de-a treia atin­geri a min­gii, pro­pu­să de actua­la va­rian­tă a re­gu­la­men­tu­lui.

La tri­plu lu­cru­ri­le au mers și mai ușor, Ro­mânia im­pu­nându-se în fața Co­reii de Sud cu 2-0 (11-7, 11-5). Tri­plul nos­tru a fost al­că­tu­it din Flo­rin Boz­ga, Sil­viu Crișan, Alin Bă­lan plus re­zer­ve­le Ioan Creț și Ti­be­riu Osztian. Antre­no­rul prin­ci­pal al echi­pei ro­mâne es­te Da­ni­el Să­săr­man.

Spec­ta­col în fi­na­le­le ce­ho-slo­va­ce

Toa­te ce­le trei fi­na­le ale Cam­pi­o­na­te­lor Mon­dia­le i-au avut în prim plan pe in­ven­ta­to­rii aces­tui sport, ce­hii și slo­va­cii. La sim­plu, cam­pi­o­nul mon­dial en-ti­tre, Ondrej Vitt, din Ce­hia, l-a învins pe slo­va­cul La­dis­lav Stup­ka du­pă ce a re­venit, cu sco­rul de 2-1 (8-11, 11-5, 11-9). La du­blu, fi­na­la a avut o des­fășu­ra­re dra­ma­ti­că. Ce­hii au reușit să se im­pu­nă du­pă ce și-au pi­er­dut sin­gu­rul tră­gă­tor, pe ma­si­vul Pa­vel Kop. Aces­ta, la sco­rul de 12-11 în se­tul al doi­lea, în fa­voa­rea Ce­hi­ei, s-a pră­bușit în apro­pi­e­rea fi­leu­lui, su­fe­rind o en­tor­să gra­vă. Jo­cul a fost între­rupt în jur de 10 mi­nu­te, iar spec­ta­to­rii, pre­cum la rug­by, l-au aplau­dat pe spor­ti­vul ac­ci­den­tat.

În acel mo­ment, Slo­va­cia con­du­cea cu 1-0 la se­turi și se pă­rea că are pri­ma șan­să, în con­diți­i­le în ca­re Ce­hia nu mai avea re­zer­vă. Cu doi ri­di­că­tori în echi­pă, ce­hii au apli­cat o tac­ti­că foar­te in­te­li­gen­tă, Lu­kas Ro­sen­berk și Jiri Ka­lo­us pre­zen­tându-se, prin ro­tație, în rol de fi­na­li­za­tor. Ser­vi­ci­i­le efec­tua­te per­ma­nent pe se­cun­dul slo­vac nu i-au ofe­rit prea mul­te șan­se de atac unu­ia din­tre cei mai va­lo­roși tră­gă­tori ai lu­mii, Jan Bru­tov­sky, că­pi­ta­nul Slo­va­ci­ei. Ce­hia a con­stru­it cu mi­ga­lă, punct cu punct și s-a im­pus me­ri­tat cu sco­rul de 2-1 (9-11, 14-12, 14-12), du­pă un meci lung, întins pe du­ra­ta a 72 de punc­te. La tri­plu, aștep­ta­tul duel al gi­ga­nți­lor de la fi­leu, Jan Van­ke con­tra Jan Bru­tov­sky i-a dat câștig de cau­ză ce­hu­lui. Dis­pu­ta de la pro­ba-re­gi­nă a fost do­mi­na­tă cu au­to­ri­ta­te de ce­hi, ale că­ror com­bi­nații au fost fă­ră an­ti­dot din par­tea slo­va­ci­lor. Ce­hia s-a im­pus mai ușor de­cât se aștep­tau spe­cia­liștii cu sco­rul de 2-0 (11-4, 11-5).

Ul­ti­ma da­tă când o echi­pă a câști­gat toa­te ce­le trei ti­tluri mon­dia­le a fost în 2012, la Nym­burk (Ce­hia), când Slo­va­cia a fost cam­pi­oa­nă mon­dia­lă ab­so­lu­tă.

Me­ci­uri te­le­vi­za­te de la Cluj-Na­po­ca

Eveni­men­tul de la Cluj-Na­po­ca a fost su­sți­nut de că­tre Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Lo­cal, însuși pri­ma­rul Emil Boc par­ti­ci­pând la fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­de­re un­de, deși îmbră­cat la cos­tum, a tri­mis de câte­va ori min­gea pes­te fi­leu.

Pos­tul Look Sport a tran­smis pes­te 13 ore în di­rect, în ce­le trei zi­le de com­pe­tiție, aces­ta fi­ind un re­cord în ma­te­rie de me­dia­ti­za­re, pen­tru o ediție a Cam­pi­o­na­te­lor Mon­dia­le de fut­net. Preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Fut­net Ro­mânia, So­rin Bog­dan, în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, a tran­smis: „Con­si­der că te­ni­sul cu pi­ci­o­rul es­te un sport cu un uriaș po­te­nțial în ța­ra noas­tră. Es­te un sport foar­te po­pu­lar, ca­re are o va­rian­tă de re­gu­la­ment inter­nați­o­nal foar­te ac­ce­si­bi­lă. Sunt bu­cu­ros că am de­mon­strat, pe de o par­te, că ne pu­tem achi­ta per­fect de sar­ci­ni­le or­ga­ni­za­to­ri­ce, dar și că, în po­fi­da mul­tor pro­ble­me in­ter­ne, am reușit să cu­ce­rim do­uă me­da­lii de bronz, ce­ea ce es­te mult mai mult de­cât la Brno, în 2016. Vom con­ti­nua să fa­cem mar­ke­ting și re­lații pu­bli­ce pen­tru a dez­vol­ta jo­cul de te­nis cu pi­ci­o­rul în Ro­mânia“.

La pre­ce­den­ta ediție a Cam­pi­o­na­te­lor Mon­dia­le, la Brno (Ce­hia) în 2016, Ro­mânia a cu­ce­rit o me­da­lie de ar­gint la sim­plu, în timp ce la du­blu am luat lo­cul pa­tru, iar la tri­plu am fost pe cinci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.