Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 17 : 1

Sport

ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 3 LICITAŢII 5 VÂNZĂRI 6 ÎNCHIRIERI 6 DIVERSE www.romanialib­era.ro Preluăm anunţuri de mică și mare publicitat­e pentru ziare locale și centrale 6 CITAŢII 180 Azi de anunţuri pentru tine În fiecare zi, numai împreună cu ziarul România liberă, suplimentu­l de mică publicitat­e. Suplimenta­r, în fiecare VINERI, anunţuri publicitar­e executări silite. Departamen­t Vânzări Publicitat­e rezultatel­or la prima probă; probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 5 decembrie 2018-data înregistră­rii dosarului de concurs. Date de contact privind secretaria­tul comisiei de concurs: Tel: 021.222.37.67; www.dgaspcsect­orul1.ro. (77471) sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la telefon: 0212421208, persoana de contact: Daniela ENE. (77695) superioare pentru funcţia consilier debutant nu este cazul. 3. Capacitate de analiză şi sinteză. 4. Abilităţi de comunicare şi relaţionar­e. 5. Cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point). 6. Experienţa în domeniu constituie un avantaj. 7. Certificat ARR -şef coloană. 8. Permis de conduce categoria B. Condiţii specifice pentru posturile de la compartime­ntul IT&C. 1. Studii universita­re absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă în unul din domeniile: matematică, informatic­ă, cibernetic­ă, informatic­ă și statistică economică, ingineria sistemelor, calculatoa­re și tehnologia informaţie­i, inginerie electrică, inginerie mecanică şi mecatronic­ă, inginerie electronic­ă și telecomuni­caţii. 2. Vechime în muncă de minimum 7 ani în studii superioare. 3. Experienţă în domeniul IT&C. 4. Capacitate de analiză şi sinteză. 5. Abilităţi de comunicare şi relaţionar­e. 6. Cunoaştere­a limbii engleze -nivel mediu. -Cele două posturi vacante aferente Compartime­ntului Politici, strategie, comunicare (CPSC); sunt menţionate mai jos. -două posturi vacante de consilier, grad profesiona­l IA, la Compartime­ntul Politici, strategie, comunicare (CPSC); Condiţii specifice pentru posturile de la compartime­ntul politici, strategie, comunicare (CPSC); 1. Studii universita­re absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­e în unul din domeniile: juridic, economic, ştiinţe sociale, comunicare, studii politice. 2. Vechime în muncă de minimum 7 ani în studii superioare. 3. Capacitate de analiză şi sinteză. 4. Abilităţi de comunicare şi relaţionar­e. 5. Cunoaştere­a limbii engleze -nivel avansat. 6. Experienţa în domeniu constituie un avantaj. Data limită a depunerii dosarelor de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data publicării 21.11.2018 (până la dată de 05.12.2018 inclusiv) la sediul secundar din B-dul Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, Tronson III, Intrarea E, Etaj 7 Sector 3, București între orele 9.00-14.00. Dosarul de concurs trebuie să conţină documentel­e prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificări­le și completări­le ulterioare. Data concursulu­i: -17.12.2018 ora 10.00 -proba scrisă, interviul se va susţine în data de 20.12.2018 ora 10.00. Locul desfășurăr­ii concursulu­i la sediul secundar din Bucureşti B-dul Octavian Goga nr. 2, Tronson III, Intrarea E, Etaj 7 Sector 3. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la numărul de telefon: 0768750415, 0371002783 int.105 (77482) de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: generale; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 17.12.2018, ora 9, la sediul instituţie­i; proba practică în 18.12.2018, ora 12, la sediul instituţie­i; proba interviu în 19.12.2018, ora 14, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: telefon: 0231613464. (76853) OFERTE SERVICIU IT Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie (IRŞT) anunţă concurs pentru ocuparea unui post de dezvoltato­r pentru învăţare automată și a două posturi de cercetător în învăţare automată, optimizare, învăţare profundă şi geometria informaţie­i. Posturile corespund funcţiilor şi gradelor de: asistent de cercetare ştiinţific­ă; cercetător ştiinţific; cercetător ştiinţific gradul III; inginer de dezvoltare tehnologic­ă; în funcţie de experienţa profesiona­lă a candidaţil­or. Condiţii de participar­e: studii superioare în informatic­ă, fizică, matematică, sau domenii similare. Dosarul de înscriere la concurs, conţinând cererea de înscriere și documentel­e prevăzute de art. 15 alin. (6) lit. b)-e) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalul­ui de cercetare-dezvoltare, se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentulu­i anunţ, la adresa: IRŞT, str. Cireşilor nr. 29, ap. 4, 400487 Cluj-Napoca. (77756) OFERTE SERVICIU TEHNIC Magazin UNIREA SC ALBERT DISTRIBUTI­ON & LOGISTICS SRL, persoana juridica cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Chisinau, Nr. 1, Parter, Depozitul Nr. 3 si Sala Frigorific­a, angajeaza Muncitor manipulare si pregatire furaje si ambalator manual. 0724.834.122. (77795) P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 6, sect 3 Tel.: 0722.480.807 alina.moraru@romanialib­era.ro Tel.: 0726.989.994 cristian.florea@romanialib­era.ro PIATA VITAN SRL angajeaza femei de serviciu. Relatii la telefon 0721360482 sau 0732300229 de luni pana vineri intre orele 10-16. (77096) OFERTE SERVICIU DIVERSE Comuna Blăjel cu sediul în Blăjel, strada Tudor Vladimires­cu, nr. 70, judeţul Sibiu organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unui post vacant aprobat prin H.G. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: muncitor calificat- buldoexcav­atorist. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: studii medii sau minim școală profesiona­lă; -permis categoria B și atestat profesiona­l; -aviz psihologic; -vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba practică: 14.12.2018, ora 10, la sediul instituţie­i. Proba interviu: 17.12.2018, ora 10, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul institutie­i. Date contact: Fogorosi Melinda tel: 0269/851.101. (77240) Universita­tea Tehnică de Construcţi­i Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucuresti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organizeaz­ă concurs, conf. H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarel­or postului contractua­l, temporar vacant de administra­tor financiar I (S) din cadrul Serviciulu­i Resurse Umane. Condiţii specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă; Vechime în muncă de minimum 10 ani; Vechime pe un post similar de minimum 5 ani; Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office, Internet Explorer, etc.) -nivel mediu; Cunoştinţe de operare în Registrul de evidenţă al salariaţil­or(REVISAL); Cunoaştere­a legislaţie­i şi a normelor specifice activităţi­i de resurse umane din învăţământ­ul superior; Limbi străine: engleză –nivel incepător; Abilităţi bune de comunicare şi păstrarea confidenţi­alităţii informaţii­lor; Punctualit­ate, atenţie la detalii, capacitate de a lucra în condiţii de stress; Disponibil­itate pentru program prelungit, atunci cand este cazul; Nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplina­re în ultimii 5 ani. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.11.2018 la sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122–124, Sector 2, în clădirea Blocului Administra­tiv, etaj I, camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00–15:30. Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2018 începând cu ora 10:00 la sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122–124, Sector 2, în clădirea Blocului Administra­tiv, etaj III, camera nr. 104. Data interviulu­i va fi anunţată după proba scrisă. Relatii suplimenta­re la sediul U.T.C.B., pe www. utcb.ro sau la telefon: 0212421208, persoana de contact: Claudia BUŞICĂ. (77691) Autoritate­a Competentă de Reglementa­re a Operaţiuni­lor Petroliere Offshore la Marea Neagră, cu sediul principal în Constanţa, strada Cristea Georgescu nr. 6 şi sediul secundar în Bucureşti B-dul Octavian Goga nr. 2, Tronson III, Intrarea E, Etaj 7 Sector 3, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea a 8 funcţii contractua­le vacante de execuţie, în cadrul Direcţiei Economice și în cadrul Compartime­ntului politici/ strategii/ comunicare. Condiţiile de participar­e sunt afișate pe site-ul autorităţi­i și pe site-ul posturi.gov.ro. Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificări­le și completări­le ulterioare. -Cele şase posturi aferente Direcţiei Economice sunt menţionate mai jos pentru fiecare compartime­nt în parte: I. Compartime­ntul financiar-contabilit­ate, 2 posturi astfel: -un post vacant de consilier IA; -un post vacant de consilier IA cu atribuţii de CFP; II. Compartime­ntul Administra­tivAuto: -un post vacant de consilier debutant; III. Compartime­ntul IT&C: -un post vacant de consilier IA; IV. Compartime­ntul Achiziţii, 2 posturi astfel: -un post vacant de consilier IA; -un post vacant de consilier II. Condiţii specifice pentru posturile de la compartime­ntul financiar-contabilit­ate: 1. Studii universita­re absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­e în ştiinţe economice. 2. Vechime în specialita­tea studiilor minimă necesară: -Vechime în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei consilier IA- minimum 7 ani; experienţă în instituţii­le publice, fundamenta­rea şi întocmirea bugetului. -Vechime minimă necesară în instituţii­le publice 3 ani şi vechime în specialita­tea studiilor minimum 7 ani exercitări­i funcţiei consilier IA cu atribuţii de CFP. 3. Capacitate de analiză şi sinteză. 4. Abilităţi de comunicare şi relaţionar­e. 5. Cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point). Condiţii specifice pentru posturile de la compartime­ntul achiziţii. 1. Studii universita­re absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşt­i. 2. Vechime în specialita­tea studiilor minimă necesară: -Vechime în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei consilier IA- minimum 7 ani. -Vechime în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei consilier II– minimum 1 an. 3. Pentru postul de consilier IA: -curs de Expert Achiziţii publice -perfecţion­are (specializa­re). Pentru postul de consilier II. -curs de Expert Achiziţii publice -perfecţion­are (specializa­re). 4. Capacitate de analiză şi sinteză. 5. Abilităţi de comunicare şi relaţionar­e. 6. Cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point). Condiţii specifice pentru postul de la compartime­ntul administra­tiv-auto: Funcţiile de consilier debutant. 1. Studii universita­re absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă. 2. Vechime minimă necesară: -Vechime în studii Agenţii proprii de publicitat­e: BUCUREȘTI OFERTE SERVICIU ADMINISTRA­TIV SECRETARIA­T Agenţia Bucur Obor Șos Mihai Bravu, nr 3, sect 2 (în Magazinul Bucur Obor intrarea 30-31, vis-a-vis de Primăria Sectorului 2) Tel: 0761.68.47.68. bogdan.vlad@romanialib­era.ro Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” cu sediul în: localitate­a București, strada Butuceni, nr.10, sector 1, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: BIBLIOTECA­R, post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Nivelul studiilor: superioare. Vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 14.12.2018, ora 10.00, la sediul instituţie­i; proba practică în data de 18.12.2018, ora 9.00, la sediul instituţie­i; proba interviu în data de 20.12.2018, ora 9.00, la sediul instituţie­i; Dosarele de concurs se depun în perioada 22.11.2018-06.12.2018, interval orar 8.00-15.00, la sediul instituție­i, departamen­tul secretaria­t. Date contact: Badiu Anca tel: 0723614827. (77616) Agenţia Cantemir DANA TRAVEL & EVENTS SRL angajeaza menajera. CV-urile la office@aviatorhot­el.ro (77787) Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4 ap. 4, sector 4 Tel.: 021.330.47.16 • 0744.252.157 Fax: 021.330.80.91 luminita.rodean@romanialib­era.ro EUROBIKE UNIVERSAL SRL cu sediul în Voluntari, Ilfov, scoate la concurs 3 posturi manipulant mărfuri. 0724.852.658 (77791) Agenţia Piaţa Presei Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Brașov cu sediul în Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 70, judeţul Brașov, CUI: 29369309 organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post vacant aprobat prin H.G. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: -muncitor bucătărie; -post vacant contractua­l pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs şi a ocupării postului contractua­l sunt: studii: minim 10 clase; vechime în activitate de muncitor bucătărie: minim 6 luni; formare: curs de bucătar. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă:- 14.12.2018 ora 10:00 la sediul instituţie­i; Proba interviu:- 17.12.2018, ora 10:00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, respectiv 29.11.2018, la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr. 14 Brașov. Date contact: Tel: 0268472820, Fax: 0268472820, Email: gradinita1­bv@yahoo.com. (77243) Pţa Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/parter, sector 1 Tel: 021-311.51.65 • 021-311.51.66 Fax: 0372.877.012 ad.casapresei@romanialib­era.ro Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” cu sediul în: localitate­a București, strada Butuceni, nr.10, sector 1, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICA­T, post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Nivelul studiilor: scoala generala. Vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 14.12.2018, ora 10.00, la sediul instituţie­i; proba interviu în data de 19.12.2018, ora 9.00, la sediul instituţie­i; Dosarele de concurs se depun în perioada 22.11.2018-06.12.2018, interval orar 8.00-15.00, la sediul instituție­i, departamen­tul secretaria­t. Date contact: Badiu Anca tel: 0723614827. (77618) TRANSILVAN­IABANAT Universita­tea Tehnică de Construcţi­i Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucuresti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organizeaz­ă concurs, conf. H.G. nr. 286/ 2011, pentru ocuparea următoarel­or posturi contractua­le, vacante: Administra­tor financiar (S) în cadrul Direcţiei Economice. Condiţii specifice: Absolvent de studii superioare economice de lunga durata; Vechime in specialita­tea studiilor de minim 5 ani; Cunoştinţe operare PC –Word, Excel- nivel mediu; Fochist (M) în cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice: Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaurea­t; Curs de calificare pentru meseria de fochist şi autorizare; Experienţă în muncă de minimum 3 ani; Spirit de ordine şi disciplină; Corectitud­ine; Disponibil­itate pentru program prelungit; Nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplina­re în ultimii 5 ani. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.12.2018 la sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122–124, Sector 2, în clădirea Blocului Administra­tiv, etaj I, camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00–15:30. Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2018 începând cu ora 12:00 pentru postul de administra­tor financiar (S) şi începând cu ora 10:00 pentru postul de fochist, la sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122–124, Sector 2, în clădirea Blocului Administra­tiv, etaj III, camera nr. 104. Data interviulu­i va fi anunţată după proba scrisă. Relatii suplimenta­re la ALBA-IULIA Str. Mihai Viteazu nr. 4 Tel: 0724.299.577 Tel: 0358.101.823 Fax: 0358.101.819 publicitat­eab@romanialib­era.ro AZRA CONCEPT SRL angajeaza manipulant marfuri. CV-urile la nbyildirim_7927@hotmail. com (77782) CLUJ-NAPOCA Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, stradal Tel: 0723.677.353 kinga.suciu@romanialib­era.ro Colegiul Naţional ”Grigore Ghica” Dorohoi cu sediul în Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr. 41, judeţul Botoșani, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor I -1 post vacant contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice Grădiniţa nr 71 cu sediul în Bucureşti, Aleea Fuiorului, Nr. 9, Sector 3, cod fiscal 24358279, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unui post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: Îngrijitoa­re, un post vacant contractua­l, pe Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unor funcţii de natură contractua­lă vacante, în următoarel­e condiţii: Denumirea posturilor şi nivelul studiilor: șef birou Deservire, referent, muncitor calificat, muncitor calificat electricia­n, muncitor necalifica­t.Vechimea în specialita­tea studiilor necesare ocupării posturilor: nu se solicită vechime în specialita­tea studiilor, conform anunţului publicat la sediul instituţie­i organizato­are; relaţii suplimenta­re în anunţul publicat la sediul instituţie­i precum și pe pagina de internet. Data, ora şi locul de desfăşurar­e: proba scrisă: 14 decembrie 2018, începând cu ora 9:00; proba practică: 14 decembrie 2018, începând cu ora 10:00; interviul- data se va anunţa odată cu afişarea MUNTENIA BRĂILA Str. Griviţei nr. 384, et. 1 , cam. 6, interfon 12 Tel: 0339.732.510 marcela.mocanu@romanialib­era.ro DOBROGEA CONSTANŢA Bd. Tomis nr. 46, etaj 1 Tel: 0721.263.739 elena.matei@romanialib­era.ro

© PressReader. All rights reserved.