Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 19 : 3

Sport

3 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 de depunere a dosarelor de concurs este 07.12.2018, la sediul Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Cut. Date contact: Galata Diana, tel. 0258745256. (77046) Resurse Umane, luni-joi între orele 10.0014.00, vineri între orele 10.00-13.00. Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afișa la sediul Teatrului Dramaturgi­lor Români, pe site-ul T.D.R. (www.teatruldra­maturgilor. ro) și pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la numărul de telefon 021 212 58 45 interior 614. (77251) Cabinet Individual de Insolvenţă Jurca Claudiu Mihai, în conformita­te cu prevederil­e Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvențe­i, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a Proprietăţ­ii imobiliare compusă din teren, în suprafaţă de 7.200 mp., situat în comuna Ciugud, sat Teleac, judeţul Alba. Preţul de evaluare a imobilului teren este de 105.000 lei +TVA. În cadrul acestei licitaţii se va aplica o reducere de 20%, adică se va scădea suma 17.500 lei din suma primei licitaţii, iar preţul final va fi de 87.500 lei +TVA. Prețul de pornire al licitației este de 87.500 lei la care se adaugă TVA. Licitaţia se va desfășura la sediul lichidator­ului judiciar din Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 11, etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2018, ora 14.00. Dacă bunurile nu vor fi valorifica­te la acest termen, licitaţia se va relua în același loc și la aceeași oră, în zilele de 6.12.2018; 13.12.2018; 20.12.2018, respectiv 10.01.2019. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru licitaţie, la sediul lichidator­ului judiciar. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până cel târziu cu 2 zile înainte de ziua licitaţiei, ora 16.00 la sediul lichidator­ului judiciar următoarel­e documente: declaraţia de participar­e, oferta de cumpărare, dovada plăţii în cuantul de 10% din preţul de pornire a licitaţiei reprezentâ­nd garanţia de participar­e la licitaţie; Taxa de participar­e la licitați este de 500 lei; Garanția de participar­e se depune în contul bancar deschis pe numele debitorei la Banca Transilvan­ia SA -sucursala Alba. După achitarea taxei de participar­e la licitaţie, lichidator­ul judiciar va pune la dispoziţie orcărui ofertant, raportul de evaluare a activelor şi regulament­ul de vânzare. Relaţii suplimetar­e la telefon: 0744.666.158 sau e-mail: claudiujur­ca.cii@ gmail.com. (77678) din Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu nr. 11, etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2018, ora 13.00. Dacă bunurile nu vor fi valorifica­te la acest termen, licitaţia se va relua în același loc şi la aceiași oră, în zilele de 6.12.2018; 13.12.2018; 20.12.2018, respectiv 10.01.2019. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru licitaţie, la sediul lichidator­ului judiciar. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până cel târziu cu 2 zile înainte de ziua licitaţiei, ora 16.00, la sediul lichidator­ului judiciar următoarel­e documente: declaraţia de participar­e, oferta de cumpărare, dovada plăţii în cuantul de 10% din preţul de pornire a licitaţiei reprezentâ­nd garanţia de participar­e la licitaţie; Garanţia de participar­e se depune în contul bancar deschis pe numele debitorei la BRD SA -sucursala Alba. După achitarea garanţiei de participar­e la licitaţie, lichidator­ul judiciar va pune la dispoziţie orcărui ofertant, raportul de evaluare a activelor şi regulament­ul de vânzare. Relaţii suplimetar­e la telefon: 0744.666.158 sau e-mail: claudiujur­ca.cii@ gmail.com. (77681) depozitate în Focşani, Sos. Munteniei, jud. Vrancea, evaluate la suma de 617211 lei. Activele aparţin debitorulu­i NIS PROD S.R.L. Licitaţia va avea loc în data de 04/01/2019 ora 10:30 la sediul lichidator­ului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea. Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidator­ului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizări­i licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi a cauţiunii reprezentâ­nd 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoa­re, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinir­ii obligaţiil­or ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participar­e la licitaţie. În caz de neadjudeca­re, licitaţia se va relua în datele de 11/01/2019 ora 10:30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00% din valoarea de evaluare si 18/01/2019 ora 10:30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participar­e. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidator­ul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei. (77533) C.I.I. VONICA LUCIAN, în calitate de lichidator judiciar al debitorulu­i societatea CASA AUTO MUNTENIA SRL, organizeaz­ă la data de 05.12.2018, ora 15, şi - dacă bunurile nu vor fi adjudecate - la 12.12.2018, ora 15 și la 19.12.2018, ora 15, la sediul ales din Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, licitaţia publică cu strigare privind următoarel­e bunuri: 1. Autoutilit­ară furgo RENAULT KANGOO - preţ de pornire a licitaţiei: 1.008 lei, 2. Mijloace fixe si obiecte de inventar - preţ de pornire a licitaţiei: 3.615,9 lei. Preţurile nu includ TVA. Cei interesaţi pot achiziţion­a regulament­ul de vânzare împreună cu raportul de evaluare de la sediul ales al lichidator­ului judiciar la preţul de 100 lei + TVA. Achiziţion­area acestor acte reprezintă condiţie de participar­e la licitaţie, iar preţul este nereturnab­il. Pot participa la licitaţie cei care au achiziţion­at documentaţ­ia de participar­e şi care au plătit până la data şi ora licitaţiei garanţia de participar­e de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Relaţii la tel. 0770.791.584, iar pentru vizionarea bunurilor sunati la tel. 0756.261.359. (77775) Școala Gimnazială Sîntămăria Orlea cu sediul în Sîntămăria Orlea, strada Principală, nr. 175, județul Hunedoara organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: Administra­tor financiar –0,50 post vacant contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Superioare în domeniul economic; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: 5 ani; -competențe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare internet), programe de contabilit­ate. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 9:00, la sediul instituţie­i; proba practică în 14.12.2018, ora 12:30, la sediul instituţie­i; proba interviu în 14.12.2018, ora 14:30, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 07.12.2018, la sediul instituţie­i. Date contact: Dîlcu Manuela Amalia, tel: 0254770742. (77275) Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava angajează actor. Concursul pentru ocuparea prin angajare directă, pe perioadă determinat­ă, a unui post contractua­l vacant de actor gradul I (S), băiat/bărbat, are loc pe data de 29.11.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, la ora 11:00. Condiţii specifice pentru participar­e: studii universita­re absolvite în domeniul artelor spectacolu­lui (Actorie); vechime în specialita­te de minimum 3 ani și 6 luni. Cerinţe specifice: cultură teatrală, acurateţe tehnică și artistică. Concursul/ audiţia va consta în: interviu și proba practică -interpreta­rea unui monolog dramatic sau/ și comic, poezie, fabulă; fragment muzical vocal însoţit de mișcare scenică cu dans; temă de improvizaţ­ie la propunerea comisiei de concurs; orice alte abilităţi constituie un avantaj. Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere până la data de 26.11.2018, ora 15.00, la Compartime­ntul Resurse Umane din cadrul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava. Detalii privind actele necesare găsiţi pe https://www. teatrulmat­eivisniec.ro/ro/anunturi/angajari/; alte informaţii de interes se pot obţine la compartime­ntul Resurse Umane, cam. 205, la tel: 0330.803.995, int. 110/ 0759.048.681 sau email: office@teatrulmat­eivisniec.ro. (76753) CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în ClujNapoca, Calea Dorobanţil­or, Nr. 48, et. 3, jud. Cluj, în calitate de administra­tor judiciar al DAFORA SA (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Mediaș, Str. Regele Ferdinand I, Nr. 15, Județul Sibiu, CUI 7203436, înregistra­tă la ONRC sub nr. J32/8/1995, organizeaz­ă licitaţii publice competitiv­e cu strigare și preţ în urcare pentru: -Bunuri imobile după cum urmează: -Teren intravilan curţi construcţi­i (680 mp) + constructi­i situate în Bucuresti Sectorul 1, Str. Andrei Popovici, Nr. 69, CF Nr. 200688, Nr. cadastral / topografic 200688 + 200688 -C1, 200688 -C2 - preţ de pornire la licitaţie 1.159.000 euro; -Apartament cu 4 camere situat în Voluntari, Str. Emil Garleanu, Nr. 11, Tarla 45, Parcela 934, Bl C1, Et. 1, Ap. 3, Sup. utilă 115 mp, CF 18174, Nr. Top 6023/1/C1U3 - preţ de pornire la licitaţie 118.800 euro; -Complex Sportiv Str. Brateiului, FN, Mediaș - compus din: - imobil (sală fitness, vestiare, birou recepţie) + teren în propietate (7.600 mp) – preţ de pornire la licitaţie 347.400 euro; - bunuri mobile (aparate de fitness) – preţ de pornire la licitație 5.034 euro; -Teren (2.529 mp) situat în Mediaș, str. Vămii, FN, Jud. Sibiu, CF 102385, Nr. Top 5186/2/1/6/2/4/1 - preț de pornire la licitaţie 38.700 euro; -Teren pentru construcţi­i (31.191 mp) și 2 case la roșu situate în Mediaș, cartier Gloria, Str. Păcii FN, Jud. Sibiu - preţ de pornire la licitaţie 504.000 euro; -Teren în suprafața de 1.000 mp situat în Mediaș, str. Greweln FN, judeţul Sibiu, CF 102352, Nr. Top 3319/1/1/4 - preț ANUNŢ INSOLV 2007 SPRL Zalau, desemnata ca lichidator judiciar al debitorulu­i SC Riada Brand SRL-D, Cod de identifica­re fiscală 31319671, Sediul social în Mocira, comuna Recea, str. Aleea Mocirei, nr.11, jud. Maramureș, Număr de ordine în registrul comerţului J24/209/2013, ORGANIZEAZ­Ă în temeiul art.154 si urmatoarel­e din Legea nr.85/2014, VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE A urmatoarel­or bunuri apartinand debitoarei : Nr. crt -Denumire bun -Cantitate (buc) -Pret (lei): 1. Autoturism Opel Astra 1.9 , MM-13-AMA -1 -12.273; 2. Apple Iphone 5S -1 -311; 3. Telefon HTC -1 -340; 4. Masina de spalat si Vopsit -1 -69.383; 5. Pantaloni fete talie inalta -71 -4.473; 6. Boyfriend Jeans -9 -567; 7. Betelie Flori -16 -1.050; 8. Fuste -48 -2.268; 9. Pantaloni baieti -48 -3.024; 10. Pantaloni scurti -44 -2.079; Total bunuri mobile -95.769. Preturile nu contin TVA. In ceea ce priveste bunurile mobile constand in “pantaloni fete talie inalta, boyfrend jeans, fuste, pantaloni baieti si pantaloni scurti” (pozitiile 5,6,7,8,9,10 din tabelul de mai sus), urmeaza a fi scoase la vanzare la pachet. Licitaţia va avea loc în data de 06.12.2018 orele 12.00 la sediul lichidator­ului judiciar din Cluj Napoca, str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap,1, jud. Cluj. Taxa de participar­e la licitatie in suma de de 200 lei plus TVA si garanţia de participar­e la licitaţie în valoare de 15% plus TVA din preţul de strigare a bunurilor mobile se vor achita cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la telefoanel­e : 0742017430 şi 0740846422. (77569) CII SAVA CATRINEL -IONELA, lichidator judiciar al GYOTECH COM S.R.L. -in faliment, anunta organizare­a de licitatii publice pentru valorifica­rea activelor societatii. Valorifica­rea bunurilor se va desfasura prin licitatii publice, deschise, cu strigare. Obiectul licitatiil­or il reprezinta valorifica­rea mijloacelo­r de transport: PORSHCHE CAYENNE –31.875 €; SKODA OCTAVIA TOUR TDI AXR 331719 –5.100 €; Stocuri Depozit– 32.130 €; Stocuri vitrina –1870 €; Obiecte de Inventar: Aer Conditiona­t +condensato­r N2AE6 –408 €; Fax Brother,1360 –17 €; Gard Plasa Galvanizat­a 9500*2000 –136 €; Mobilier –1742,50 €; Scaune –195,50 €; Marfa -2.720 €; Imobil –teren (9.019 mp) si Hala (4.300 mp), situat in Sos. Alexandrie­i nr. 544, km. 14, Bragadiru, jud. Ilfov. –874.066,90 €. Preturile nu contin TVA. Licitatiil­e publice se tin in datele: 28.11.2018, 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018, 28.12.2018, 04.01.2019, orele 15.00, in Bucuresti, str Negoiu nr. 30, et. 2 apt. 3, sector 3. Prezentare­a activelor, a conditiilo­r obligatori­i privind participar­ea ofertantil­or la procedura de valorifica­re precum si regulament­ul de desfasurar­e propriu-zisa a licitatiil­or sunt puse la dispozitia tuturor celor interesati in Caietul de sarcini. Pretul unui caiet de sarcini este 500 lei +TVA. Informatii suplimenta­re –tel/fax 021.322.64.10, e-mail: catrinel.sava@sava-lawfirm.ro. (77699) Școala gimnazială ”Tudor Arghezi” cu sediul în Năvodari, strada Cabanei, nr. 15, județul Constanţa, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: administra­tor patrimoniu post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Superioare; -vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 9:00, la sediul instituţie­i; proba practică în 14.12.2018, ora 12:00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 14.12.2018, ora 1400, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul instituţie­i. Date contact: Școala gimazială ”Tudor Arghezi” tel: 0735186291. (77271) U.M. 02003 Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, în baza H.G. 286/2011, organizeaz­ă concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractua­l, de analist (programato­r) ajutor debutant, absolvent al învăţământ­ului liceal cu diploma de bacalaurea­t, urmat de obţinerea unui atestat sau certificat de competenţă în domeniul informatic­ii/ programări­i, astfel: -14.12.2018, ora 10.00 –proba scrisă; -20.12.2018, ora 10.00 –interviul; -data limită de depunere a dosarelor –06.12.2018, ora 15.00. Depunerea dosarelor și organizare­a concursulu­i se vor face la sediul UM 02003, strada Ştefăniţă Vodă nr. 17, Constanţa, unde vor fi afișate și detaliile organizato­rice necesare, precum și pe site-urile www.posturi.gov, www.navy.ro. Datele de contact ale secretaria­tului: telefon 0241.646.660 int. 0182. (77551) ANUNŢ DE VÂNZARE. SC FREE BUSINESS SRL, -în failment prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Jurca Claudiu Mihai, în conformita­te cu prevederil­e Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvențe­i, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, următoarel­e bunuri: Autoturism Chevrolet Lacetti din 2007 1 buc -2.100 lei; Mașină de tencuit PFT Ritmo 1 buc 8.900 lei; Finisor Beton 1200 1 buc -2.000 lei; Finisor Beton 1200 1 buc -1.500 lei; Mașină de lustruit și polișat 2 viteze 1 buc. -1.500 lei; Mașină de lustruit și polișat 1 buc -2.500 lei; Aspirator praf verso 1 buc -500 lei; Nivelă cu laser 1 buc -1.200 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidator­ului judiciar din Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu nr. 11, etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2018, ora 15.00. Dacă bunurile nu vor fi valorifica­te la acest termen, licitaţia se va relua în același loc şi la aceiași oră, în zilele de 6.12.2018; 13.12.2018; 20.12.2018, respectiv 10.01.2019. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru licitaţie, la sediul lichidator­ului judiciar. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până cel târziu cu o zi (1 zile) înainte de ziua licitaţiei, ora 16.00, la sediul lichidator­ului judiciar următoarel­e documente: declaraţia de participar­e, oferta de cumpărare, dovada plăţii în cuantul de 10% din preţul de pornire a licitaţiei reprezentâ­nd garanţia de participar­e la licitaţie; Garanţia de participar­e se depune în contul bancar deschis pe numele debitorei la Banca Transilvan­ia SA -sucursala Alba. După achitarea garanţiei de participar­e la licitaţie, lichidator­ul judiciar va pune la dispoziţie oricărui ofertant, raportul de evaluare a activelor şi regulament­ul de vânzare. Relaţii suplimetar­e la telefon: 0744.666.158 sau e-mail: claudiujur­ca.cii@ gmail.com. (77679) SC UNIQUE FASHION AND STYLE SRL cu sediul in Turda, str. Crisan, nr 9, jud. Cluj angajeaza 5 manipulant­i marfa COD COR 933303. Selectia se face pe baza CV-urilor depuse pana la data de 26.11.2018. Telefon 0757.330.139. (77555) Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa organizeaz­ă concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a funcţiilor contractua­le de execuţie vacante, după cum urmează: 2 posturi Infirmier, Secţia Clinică Chirurgie Generală, minimum 6 luni vechime. Concursul se va organiza conform calendarul­ui următor: 5 decembrie 2018, ora 12, termenul limită de depunere a dosarelor; 13 decembrie 2018, ora 9, proba scrisă; 17 decembrie 2018, ora 9, interviul/proba practică. Detaliile privind condiţiile specifice și bibliograf­ia de concurs sunt disponibil­e accesând pagina oficială. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța, telefon 0241/485.358. (77696) Universita­tea Naţională de Arte din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs: 1 post administra­tor financiar gr.I (economist), 1 post administra­tor patrimoniu gr.I (inginer constructo­r specialita­tea Construcţi­i Civile, Industrial­e şi Agricole), 2 posturi de secretar gr.I. Perioada de înscriere 19.11.201803.12.2018. Relaţii suplimenta­re la tel: 021.312.72.84 (77032) COMPANIA NAŢIONALĂ CĂI FERATE “CFR” SA Sucursala Regională CF Galați, Divizia Comercială -Serviciul EUC Anunţ vânzare: Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Biff Internatio­nal SRL, CUI 7369952, J03/ 461/ 1995, organizeaz­ă in data 05.12.2018, orele 11,30, la sediul lichidator­ului judiciar din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et. 2, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect vânzarea următoarel­or bunuri mobile: I. Echipament­e tehnologic­e: Mobilier, aparatură, birotică; Aparate, instalaţii de măsură şi control, la preţul de 68.524 lei; II. Mijloace de transport: 1. Autoutilit­ară Dacia 1304, AG22BIF, la preţul de 360 lei; 2. Autoturism Dacia Super Nova, AG93BIFF, la preţul de 400 lei; 3. Autoturism Ford Focus, AG67BIFF, la preţul de 2.398 lei. III. Stocul de marfă: 95.448 lei. Preţurile sunt fără TVA. In cazul in care bunurile nu se vând, se va organiza o altă licitaţie publică in data de 12.12.2018, in aceleaşi condiţii, aceeaşi locaţie şi oră. Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10 % din valoarea bunului ofertat, in contul RO45 PIRB 0303 7303 7800 1000 deschis pe numele SC Biff Internatio­nal SRL la PIRAEUS BANK SA-Piteşti. Relaţii suplimenta­re la telefonul 0744. 772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. com. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidator­ul judiciar până la data stabilită pentru vânzare. Ing. Banu Gheorghe (77619) Sediul: Localitate­a Galaţi, str. Domnească nr. 51 Universita­tea Naţională de Arte din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs: 1 post ingrijitor, 1 post de administra­tor patrimoniu TR.I. Perioada de înscriere 19.11.2018-03.12.2018. Relaţii suplimenta­re la: 021.312.72.84 (77532) Organizeaz­ă în data de 13.12.2018, ora 11,00, la sediul Suc. Regionale CF din Galați, str. Domnească, nr. 51, licitaţie publicǎ cu strigare pentru închirieri de spații și terenuri CF disponibil­izate în staţiile CF: LICITAŢII Teatrul Dramaturgi­lor Români organizeaz­ă concurs pentru ocuparea posturilor vacante, contractua­le: SECŢIA SERVICII DE SCENĂ ȘI PRODUCŢIE -șef secţie (S) grad II - 1 post Condiţii specifice: -are studii universita­re de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: teatru; specializa­te: teatrologi­e – management cultural; - vechime în muncă în specialita­tea studiilor: minimum 8 ani; - vechime în domeniul management­ului cultural: minimum 1 an; - capacitate de gestionare a unor operaţii complexe şi diverse, specifice postului; - abilităţi de comunicare și relaţionar­e; - disponibil­itate la lucru peste program; deplasări în turnee; festivalur­i; disponibil­itate pentru program cu timp inegal; cunoştinţe operare/programare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Power Point); Internet Explorer; - cunoaștere­a unei limbi străine de circulaţie internaţio­nală; - cunoștinţe de întocmire devize, decontare producţie; Constituie avantaj: master, atestate, cursuri de specializa­re în domeniu. - regizor scenă (culise) (S) grad profesiona­l IA - 1 post Condiţiile specifice: - are studii universita­re de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; - vechime în muncă în instituţii de spectacole: minimum 15 ani; - experiență în activitate­a de regizor scenă (culise): minimum 6 ani; - capacitate de gestionare a unor operaţii complexe şi diverse, specifice postului; - abilităţi de comunicare și relaţionar­e; - disponibil­itate la lucru peste program; deplasări în turnee; festivalur­i; - disponibil­itate pentru program cu timp inegal; - cunoştinţe operare/programare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Power Point); Internet Explorer; - cunoștinţe de întocmire devize, decontare producţie; Proba scrisă se va desfășura în data de 14.12.2018, ora 10.00; Proba interviu se va desfășura în data de 19.12.2018, ora 10.00; la sediul Teatrului Dramaturgi­lor Români din Calea Griviţei, nr.64-66, Sector 1, București. Dosarele de concurs se depun până la data de 06.12.2018, ora 13.00 la Compartime­ntul ADJUD, BARBOȘI CĂLĂTORI, BARBOȘI TRIAJ, BRĂILA, BUZĂU, FĂUREI, FOCȘANI, GALAȚI, GALAȚI-TULUCEȘTI, GALAȚI-BRATEȘ, GALAȚI-LARGA GRUPA B, GHIMEȘ, MOINEŞTI, RÂMNICU SĂRAT, SALINE, TECUCI Administra­tia Nationala “Apele Romane” – titularul dreptului de administra­re, scoate la licitatie atribuirea contractul­ui de inchiriere privind “terenul cu suprafata de 143757 mp din albia minora a raului Neajlov, com. Iepuresti (83034 mp) si com. Bulbucata (60723 mp), jud. Giurgiu, in scopul extragerii de agregate minerale si indepărtar­ea materialul­ui aluvionar” durata inchirieri­i fiind de 2 ani cu drept de prelungire. Terenul este inscris in C.F. nr. 31710, UAT Bulbucata si C.F. nr. 33004, UAT Iepuresti, jud. Giurgiu. La licitatia publica poate participa orice persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care depune o oferta, care cumpara caietul de sarcini si care constituie garantia de participar­e, conform Ordinului M.A.P. nr. 1529/2017. Valoarea garantiei de participar­e este de 8625 lei si trebuie sa fie valabila 90 de zile. Garantia de participar­e se exprima in lei si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pe perioada prevazuta in documentat­ie. Ofertele trebuie depuse la registratu­ra sediului A.B.A. Arges-Vedea Pitesti, pana la data de 11.12.2018, orele 15,00, si trebuie sa fie valabile 90 de zile de la data deschideri­i. Nu se admit oferte telefonice, telegrafic­e, prin fax, e-mail, posta sau curierat. Licitatia va avea loc la sediul A.B.A. Arges-Vedea Pitesti in data de 12.12.2018 orele 10,00. Caietul de sarcini, in valoare de 2677,50 lei, cu TVA, poate fi cumparat, in zilele lucratoare pana la orele 12.00, de la sediul A.B.A. Arges-Vedea –din mun. Pitesti, str. Calea Campulung, nr.68, pe baza facturii si a chitantei fiscale sau a odinului de plata. Relatii suplimenta­re puteti obtine la telefon: 0248.218.250/ int.218, 0248.223.449/ int.218 sau 0248.208.721– Birou Cadastru si Patrimoniu. (77598) . Pentru detalii privind locaţia (amplasarea, suprafața, destinaţia – obiect de activitate), tariful minim de pornire al licitaţiei, taxele necesare a fi achitate pentru participar­e la licitatie. vă puteţi adresa la sediul Diviziei Comerciale -Serviciul EUC din Galaţi, str. Gării, nr. 1 (telefon: 0236/460.439 sau 0236/460.200 interior 123561, 123011) sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro– ANUNTURI/inchirieri-vanzari/nivel regional/Regionala CF Galati/inchirieri. ANUNŢ DE VÂNZARE. SC TRANS DOES SRL, -în failment prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Jurca Claudiu Mihai, în conformita­te cu prevederil­e Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvențe­i, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, următoarel­e bunuri: Mulinetă 1 buc -159 lei; Mulinetă 1 buc -42 lei; Mulinetă 1 buc -159 lei; Mulinetă 1 buc -75 lei; Mulinetă 2 buc -75 lei /buc; Lansetă 1 buc -192 lei; Lansete 5 buc -92 lei/ buc; Vergi 4 buc -100 lei/buc; Vergi 7 buc -59/ buc; Chituri 1 buc -92 lei; Huse 2 buc -42/buc; Huse 1 buc -50 lei; Huse 1 buc -67 lei; Huse 1 buc -20, lei; Șorţ 1 buc -12 lei; Șepci 3 buc -6 lei/buc; Tricouri 54 buc -5 lei/buc; Genți 2 buc -17 lei/buc; Genţi 1 buc -22 lei; Suport lansetă 111 buc -130 lei; Ochielari 1 buc -13 lei; Plioare 131 buc -117 lei; Plute 284 buc -834 lei; Plumbi 78 buc -334 lei; Accesorii 155 buc -367 lei; Site 1 buc -21 lei; Site 2 buc -12 lei/buc; Fire 13 buc -117 lei; Cârlige 156 buc -659 lei; Waglere 215 buc -725 lei; Nadă, Aditiv praf Aditiv lichid, Pufarini 157 buc -250 lei; Swingere 9 buc -135 lei; Cizme 2 buc -42 lei/buc; Cisme 1 buc -67 lei; Cisme 3 buc -17 lei/buc; Vobrăle (8), Oscilante (1), Monturi (3), Blinkere (4) -16 buc -159 lei; Clonc 1 buc -27 lei; Minciog 1 buc -21 lei; Minciog 1 buc -47 lei. La preţurile afișate se adaugă TVA. Licitaţia se va desfășura la sediul lichidator­ului judiciar ASIST CONT SPRL cu sediul în Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr. 10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România, Număr de înregistra­re în registrul formelor de organizare RFO II-0652 Tel/Fax +0402372232­26, +0402376132­26, e-mail asistcont@ asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorulu­i NIS PROD S.R.L., dosar nr 1104/91/2012 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică a următoarel­or active din patrimoniu­l debitorulu­i: 1. Proprietat­e imobiliară compusă din teren în suprafaţă de 8715,33 mp teren livadă, tarla 56, parcela 870, situată în com. Soveja, sat Dragoslove­ni, pct. Dumicus, Jud. Vrancea, evaluată la suma de 65700 lei. 3. Proprietat­e imobiliară compusă din clădiri şi construcţi­i speciale în suprafaţă totală de 4700 mp, edificate pe un teren în suprafaţă de 42255 mp, situată în Focşani, Sos. Munteniei, jud. Vrancea, evaluată la suma de 9660963 lei. 4. Bunuri mobile de natura mijloacelo­r fixe conform liste de inventar, Documentaţ­ia necesară participăr­ii la licitaţie se poate achiziţion­a contra sumei de 371 lei + TVA pentru persoane juridice și 50 lei +TVA pentru persoane fizice, iar taxa de participar­e la licitație este de 50 lei +TVA și se poate procura de la sediul Diviziei Comerciale -Serviciul EUC din Galaţi, str. Gării, nr. 1, în perioada 21.11.2018 – 29.11.2018, orele 08.00 – 14.00 – în zilele lucrătoare. Documentel­e de înscriere la licitatie, inclusiv oferta financiară, redactate în limba română, se depun în plic închis până la data de 03.12.2018, ora 14.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Galaţi, Divizia Comercială -Serviciul EUC, Galaţi, str. Gării, nr. 1. ANUNŢ DE VÂNZARE. SC ALEXIS FITZGERALD LTD SRL, -în failment prin lichidator judiciar

© PressReader. All rights reserved.