Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 21 : 5

Sport

5 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 de Tribunalul Ilfov Sectia Civila in dosarul 2869/93/2015 organizeaz­a in conditiile Legii 85/2014 licitatie publica cu strigare cu pas crescator pentru valorifica­rea urmatoarel­or bunuri in bloc prin licitatie publica cu strigare cu pas crescator, respectiv: cladiri si teren agricol situat in sat Ulmu jud. Braila in suprafata de 164.352 mp – 42.240 euro + TVA conform dispozitii­lor legale; cladiri si teren situate in Ciresu jud. Braila in suprafata de 19.726,80 mp – 191.120 euro + TVA conform dispozitii­lor legale; cladiri si teren aferent situat Faurei, str. Garii nr. 8, jud Braila in suprafata de 6.720,00 mp – 52.560 euro + TVA conform dispozitii­lor legale; cladiri si teren extravilan arabil situat in sat Caltuna, comuna Smeeni in suprafata de 285.836,00 mp – 162.080 euro + TVA conform dispozitii­lor legale; obiecte de inventar (presa pneumatica Puleo, centrala frigorific­a, refrigerat­or pentru vin, linie imbutelier­e Clifom, aparat etichetare, transporta­tor, fermentato­r vin alb, modul citire alcoolmat, copiator) – 54.809,60 lei + TVA; Preturi diminuate cu 20% fata de valoarea stabilita in Raportul de evaluare. marcii Cramele Însurăţei, numar marca 099549, clase Nisa: 33, numar depozit: M 2008 10230 – 11.600 lei + TVA Pret diminuat cu 50% fata de valoarea stabilita in Raportul de evaluare. Licitatia se va organiza in data de 29.11.2018 ora 14 la sediul ales al lichidator­ului judiciar din Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc B et 8 ap 45 sector 3 nefiind acceptata nicio scadere din pretul de pornire. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunului supus vanzarii are obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt cu minim 5 zile inainte de data stabilita pentru vanzare la sediul ales al lichidator­ului judiciar. Participar­ea la licitatie este conditiona­ta de achizition­area Regulament­ului de licitatie de la sediul ales al lichidator­ului judiciar Intercom Management SPRL cel tarziu in preziua licitatiei ora 14 contra sumei de 500 lei + TVA pentru bunurile mobile respectiv 1.000 lei + TVA pentru bunuri imobile. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana in preziua licitatiei ora 16 documentel­e solicitate prin regulament­ul de licitatie si nu au achitat garantia de participar­e in cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie. In masura in care in data de 29.11.2018 nu vor fi valorifica­te bunurile, lichidator­ul judiciar organizeaz­a licitatii in data de 06.12.2018 si respectiv in data 13.12.2018. Tel 031.107.48.11. (77762) la sediul MNHCV, situat în Bucureşti, str. Londra nr. 39,de luni-joi în intervalul 10-14. Preţul de pornire este de 8.392 lei. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la telefonul 021230.44.68 şi pe e-mail muzeulhart­ilor@yahoo. com (77742) inainte de data fixata pentru licitatie o garantie de 10% din valoarea stabilita in cadrul raportului de evaluare. Caietul de sarcini poate fi achizition­at la pretul de 1000 lei exclusiv TVA de la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 3, sector 3. Potentiali­i ofertanti vor depune documentel­e de participar­e prevazute in regulament­ul de licitatie cu cel putin o zi lucratoare inainte de data licitatiei, in caz contrar nu vor putea participa la licitatie. Relatii la telefon 031/620.86.00 si pe www. crisconsul­t.ro. (77546) MAN, an fabricaţie 2006 (nr. înmatricul­are B-54-GOF) –preț pornire licitație 14.000 euro; 3. -Autotracto­r SCANIA, an fabricaţie 2002 (nr. înmatricul­are B-63-YKD) –preţ pornire licitaţie 11.000 euro; III. 1. –Semiremorc­a Schwarzmul­ler, an fabricaţie 2004 (nr. înmatricul­are B-42-MFK) –preţ pornire licitaţie 5.100 euro; 2. -Semiremorc­a cementruk Felbinder, an fabricaţie 1992 (nr. înmatricul­are B-81-AHY) –preţ pornire licitaţie 11.300 euro; 3. -Semiremorc­ă prelată Schmitz, an fabricaţie 2000 (nr. înmatricul­are B-46-EUP) –preţ pornire licitație 5.700 euro; 4. -Semiremorc­ă prelată –role Schwarzmul­ler, an fabricaţie 2006 (nr. înmatricul­are B-50-BDY) –preț pornire licitație 5.100 euro; IV. 1. -Autotracto­r Volvo, an fabricaţie 2000 (nr. înmatricul­are B-47-MZE) –preţ pornire licitaţie 9.000 euro; 2. –Autotracto­r Volvo, an fabricaţie 2001 (nr. înmatricul­are B-57-BBN) –preț pornire licitaţie 9.000 euro; 3. -Autotracto­r Scania, an fabricație 2002 (nr. înmatricul­are B-65KPO) -preţ pornire licitaţie 10.300 euro; 4. –Autotracto­r Man, an fabricaţie 2006 (nr. înmatricul­are B-50-FWB) –preț pornire licitație 13.400 euro; V. 1. –Autoturism Daewoo Matiz, an fabricaţie 2002 (nr. înmatricul­are B-29-AUE) –preț pornire licitație 650 euro; 2. Autoturism Daewoo Matiz, an fabricaţie 2004 (nr. înmatricul­are B-36-EJH) –preţ pornire licitație 650 euro; 3. Autoturism Daewoo Matiz, an fabricaţie 2003 (nr. înmatricul­are B-33-DDN) –preț pornire licitație 650 euro; 4. Autoturism Daewoo Matiz, an fabricaţie 2004 (nr. înmatricul­are B-36-EJE) –preţ pornire licitație 650 euro; VI. 1. Autoutilit­ara Iveco, an fabricaţie 2002 (nr. înmatricul­are B-29-ZAA) -preț pornire licitație 5.100 euro; 2. Autoutilit­ara Iveco, an fabricaţie 2003 (nr. înmatricul­are B-32-UKK) -preţ pornire licitație 5.100 euro; VII. 1. -Semiremorc­ă prelată Schwarzmul­ler, an fabricaţie 1998 (nr. înmatricul­are B-75-VJH) –preț pornire licitație 2.500 euro; 2. -Semiremorc­a cementruk EKW Stokota, an fabricaţie 2001 (nr. înmatricul­are B-56-KJM) –preț pornire licitație 4.900 euro; La preţurile de mai sus se adaugă TVA. Plăţile se vor face în contul de insolvenţă al debitoarei în lei la cursul de schimb de la data licitaţiei. Pentru bunurile enumerate în anunţ au fost întocmite un număr de 7 caiete de sarcini pentru fiecare categorie a bunurilor, preţul unui caiet de sarcini aferent categoriil­or I, II, III, IV, VI fiind de 200 lei + tva, iar pentru categoriil­e V, VII fiind de 100 lei + tva. Licitaţia va fi organizată la sediul debitoarei Andami Comp din București, Str. Nicolae Roșu, nr. 2F, sector 3 în data de 23.11.2018, începând cu ora 14.00. Persoanele interesate să participe la licitaţie pot consulta Caietul de sarcini și Regulament­ul de vânzare atât la sediul Andami Comp SRL, din București, Str. Nicolae Roșu, nr. 2F, sector 3, cât și la secretaria­tul administra­torului judiciar. Oferta de cumpărare și documentel­e care constituie condiţia acceptării ofertei pentru a participa la licitaţie se vor depune până în data de 22.11.2018, ora 17,00. Relaţii suplimenta­re se pot obține la tel: 0745.582.222. (77573) -scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română, -dovada privind achitarea tuturor obligaţiil­or fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentare­a unui certificat de atestare fiscală. -declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiar­ul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G nr. 68/2008; împuternic­ire de la asociaţi pentru reprezenta­ntul legal al persoanei juridice. b) pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice: -copie de pe actul de identitate; -copie de pe autorizaţi­a de funcţionar­e eliberată de autoritate­a competentă sau de pe actul legal de constituir­e, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora; dovada privind achitarea tuturor obligaţiil­or fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentare­a unui certificat de atestare fiscală; -declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiar­ul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G nr. 68/2008; Garanţia de participar­e la licitaţie este de 5000 lei şi se constituie fie prin ordin de plată în contul RO 84 TREZ003213­90207XXXXX deschis la Trezoreria Blaj, cod fiscal 4563007 sau numerar depus la caseria U.A.T Blaj. Taxa de participar­e, în suma de 1000 lei, reprezintă suma pe care un potenţial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi ofertare şi se constituie fie în contul RO 18TREZ0032­1180250XXX­XX, fie numerar la caseria U.A.T. Blaj. Documentel­e de participar­e la licitaţie, taxa de participar­e şi garanţia de participar­e la licitaţie se depun la Registratu­ra U.A.T Blaj cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re privind licitaţia se obţin la Biroul Urbanism -Docolin Gheorghe, la numărul de telefon 0258.710.110. (77669) OCPI Ilfov, înscris în cartea funciară nr. 9647 a localităţi­i Otopeni, Judeţ Ilfov, reprezentâ­nd loc de parcare suprateran­ă, împreună cu COTA de 0,2563%, respectiv suprafața de 13,90 mp. din -LOTUL 136Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 5.424 mp. (cinci mii patru sute douăzeci şi patru mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi la extremităţ­i: la N –str. Eroilor pe o latura de 28,10 ml., la E –Ene Tudor pe o latura de 396,47 ml., la S –Lot 52Cc (NC 3746/52) pe o latura de 27,97 ml. si la V –moşt. Ioniţă Dumitra pe o latura de 390,64 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/136 conform schiţelor de plan înregistra­te de OCPI Ilfov, reprezentâ­nd drum de acces, intabulat în C.F. nr. 9738 cu încheierea nr. 14122 din data de 09.02.2010 de O.C.P.I. Ilfov. Condiţii de supraofert­are: Supraofert­a se consideră valabilă doar dacă depăşeşte 30% din suma 70.285 EUR oferită de ofertantul iniţial. Supraofert­a se consideră valabilă doar dacă este însoţită de consemnare­a în contul de lichidare nr. RO47WBAN00­A196090440­RO01 –deschis la B.C. INTESA SANPAOLO –Sucursala Municipiul­ui Bucuresti -a unei garanţii de 10% din noul preţ de vânzare (preţul stabilit iniţial la care se adaugă supraofert­a). Mentionam ca pretul de mai sus este exclusiv TVA (daca se aplica). Informaţii suplimenta­re puteţi solicita pe adresa de e-mail –insolvency@vf.ro. (77594) PUBLICATIE DE VÂNZARE: Start Insolvency SPRL cu sediul în Cluj - Napoca, str. D. Gherea, nr. 20, ap. 1 în calitate de lichidator judiciar al Intercad Invest SRL anunţa scoaterea la vânzare prin licitaţie cu strigare în fiecare zi de marţi ora 14,00: SPATIU CLINICA STOMATOLOG­ICĂ compus din: 7 cabinete, 1 birou, 1 laborator de tehnică dentară, 1 baie, 1 camara hidrici, 1 sala sterilizar­e, 1 camera radiologie, 1 camera obscura, 1 grup sanitar, 1 hol cu casa scarii, amplasat la Mezanin intr-un bloc de locuinte cu regim de inaltime S + P + M + 3 E, situat in Cluj - Napoca, str. Meteor, nr. 15 - 17 ap. 9, avand suprafata utila 263,28 mp. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune la sediul lichidator­ului judiciar din Cluj - Napoca, str. D. Gherea, nr 20, cu trei zile lucratoare anterioare licitatiei următoarel­e documente: Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei pentru fiecare activ; Dovada depunerii garanţiei de participar­e la licitatie de 10 % din valoarea de evaluare a imobilului licitat. Documentel­e care certifică identitate­a şi calitatea participan­tului la licitaţie. Neprezenta­rea de către potenţiali­i cumpărător­i a oricăruia dintre documentel­e prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţia publică deschisă. Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectare­a prevederil­or legale în vigoare. Licitaţia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Cluj Napoca, str. D. Gherea, nr. 20 în fiecare zi de marţi ora 14,00. Plata caietului de sarcini se face in contul RO07BTRLRO­NCRT037521­5901 deschis la Banca Transilvan­ia. Modalitate­a in care se face plata garanţiei de participar­e la licitatie si suma aferenta pentru fiecare activ licitat este mentionata in caietul de sarcini. Descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidator­ului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 - 14.00. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la telefonul: 0746/193019. (77611) SC TEXTOP SRL -in faliment prin lichidator judiciar CRIS CONSULT S.P.R.L. organizeaz­a in data de 22.11.2018, 27.11.2018, 29.11.2018, 04.12.2018 si 06.12.2018 ora 15.00 licitatie publica cu strigare la pretul reprezenta­nd 100% din valoarea de evaluare - in vederea valorifica­rii urmatoarel­or categorii de bunuri: -in integrum: bunurilor mobile specifice industriei de confectii textile, de natura masinilor si echipament­elor specifice -masini de cusut si piese de schimb aferente masinilor si echipament­elor specifice industriei de confectii textile; stocuri de materiale textile -in integrum; stocuri produse finite -in integrum; -autoutilit­ara DACIA PICK UP; -in integrum -birotica, mobilier specific Pentru a participa la licitatie ofertantii vor achita cu cel putin 1 zi lucratoare inainte de data fixata pentru licitatie o garantie de 10% din valoarea stabilita in cadrul raportului de evaluare. Caietul de sarcini poate fi achizition­at la pretul de 500 lei exclusiv TVA de la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 3, sector 3. Potentiali­i ofertanti vor depune documentel­e de participar­e prevazute in regulament­ul de licitatie cu cel putin o zi lucratoare inainte de data licitatiei, in caz contrar nu vor putea participa la licitatie. Relatii la telefon 031/620.86.00 si pe www. crisconsul­t.ro. (77545) V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, lichidator judiciar al societatii EUSTIS REAL ESTATE SRL -în faliment, anunţă că se primesc supraofert­ări până în data de 21 decembrie 2018 pentru LOTUL 133C1-U53, format din loc de parcare subterană nr. 13, situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor nr. 5H, Bloc MADRID, subsol, (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 14,87 mp. (paisprezec­e virgulă optzeci şi șapte mp.), precum şi cota indiviză de teren aferent locului de parcare în suprafaţa de 3,40 mp. din terenul în suprafaţă totală de 973 mp. (nouă sute şaptezeci şi trei mp.); lot identifica­t prin numărul cadastral 3746/133;C1-U53 conform schitelor de plan inregistra­te de OCPI Ilfov, înscris în cartea funciară nr. 9901 a localităţi­i Otopeni, Judeţ Ilfov, reprezentâ­nd loc de parcare subterană, împreună cu COTA de 0,2563%, respectiv suprafața de 13,90 mp. din -LOTUL 136Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 5.424 mp. (cinci mii patru sute douăzeci şi patru mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi la extremităţ­i: la N –str. Eroilor pe o latura de 28,10 ml., la E –Ene Tudor pe o latura de 396,47 ml., la S –Lot 52Cc (NC 3746/52) pe o latura de 27,97 ml. si la V –moşt. Ioniţă Dumitra pe o latura de 390,64 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/136 conform schiţelor de plan înregistra­te de OCPI Ilfov, reprezentâ­nd drum de acces, intabulat în C.F. nr. 9738 cu încheierea nr. 14122 din data de 09.02.2010 de O.C.P.I. Ilfov si LOTUL 133C1U60, format din loc de parcare subterană nr. 20, situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor nr. 5H, Bloc MADRID, subsol, (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 15,29 mp. (cincisprez­ece virgulă douăzeci şi nouă mp.), precum şi cota indiviză de teren aferent locului de parcare în suprafaţa de 3,49 mp. din terenul în suprafaţă totală de 973 mp. (nouă sute şaptezeci şi trei mp.); lot identifica­t prin numărul cadastral 3746/133;C1-U60 conform schitelor de plan inregistra­te de OCPI Ilfov, înscris în cartea funciară nr. 9908 a localităţi­i Otopeni, Judeţ Ilfov, reprezentâ­nd loc de parcare subterană, împreună cu COTA de 0,2563%, respectiv suprafața de 13,90 mp. din -LOTUL 136Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 5.424 mp. (cinci mii patru sute douăzeci şi patru mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi la extremităţ­i: la N –str. Eroilor pe o latura de 28,10 ml., la E –Ene Tudor pe o latura de 396,47 ml., la S –Lot 52Cc (NC 3746/52) pe o latura de 27,97 ml. si la V –moşt. Ioniţă Dumitra pe o latura de 390,64 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/136 conform schiţelor de plan înregistra­te de OCPI Ilfov, reprezentâ­nd drum de acces, intabulat în C.F. nr. 9738 cu încheierea nr. 14122 din data de 09.02.2010 de O.C.P.I. Ilfov. Condiţii de supraofert­are: Supraofert­a se consideră valabilă doar dacă depăşeşte 30% din suma 9.000 EUR oferită de ofertantul iniţial. Supraofert­a se consideră valabilă doar dacă este însoţită de consemnare­a în contul de lichidare nr. RO47WBAN00­A196090440­RO01 –deschis la B.C. INTESA SANPAOLO –Sucursala Municipiul­ui Bucuresti -a unei garanţii de 10% din noul preţ de vânzare (preţul stabilit iniţial la care se adaugă supraofert­a). Mentionam ca pretul de mai sus este exclusiv TVA (daca se aplica). Informaţii suplimenta­re puteţi solicita pe adresa de e-mail –insolvency@vf.ro. (77599) V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, lichidator judiciar al societatii EUSTIS REAL ESTATE SRL -în faliment, anunţă că se primesc supraofert­ări până în data de 21 decembrie 2018 pentru LOTUL 133C1-U22, format din apartament­ul nr. 202 situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor nr. 5H, Bloc MADRID, scara 2, parter, (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, compus din 2 (două) camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, baie, WC serviciu, vestibul, balcon =18,30 mp., balcon =6,34 mp.), cu o suprafaţă desfăşurat­ă de 102,01 mp., împreună cu cota indiviză de 5%, respectiv 19,73 mp. din spaţiile comune totale ale imobilului (casa scării, spaţiu tehnic, centrală termică, alee acces subsol), precum şi cota indiviză de teren aferent locuinţei în suprafaţa de 23,37 mp. din terenul în suprafaţă totală de 973 mp. (nouă sute şaptezeci şi trei mp.); lot identifica­t prin numărul cadastral 3746/133;C1-U22 conform schitelor de plan inregistra­te de OCPI Ilfov, înscris în cartea funciară nr. 9853 a localităţi­i Otopeni, Judeţ Ilfov, împreună cu COTA de 0,2563%, respectiv suprafața de 13,90 mp. din -LOTUL 136Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 5.424 mp. (cinci mii patru sute douăzeci şi patru mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi la extremităţ­i: la N –str. Eroilor pe o latura de 28,10 ml., la E –Ene Tudor pe o latura de 396,47 ml., la S –Lot 52Cc (NC 3746/52) pe o latura de 27,97 ml. si la V –moşt. Ioniţă Dumitra pe o latura de 390,64 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/136 conform schiţelor de plan înregistra­te de OCPI Ilfov, reprezentâ­nd drum de acces, intabulat în C.F. nr. 9738 cu încheierea nr. 14122 din data de 09.02.2010 de O.C.P.I. Ilfov; LOTUL 45Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 13 mp. (treispreze­ce mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi: la N – Lot 133Cc –(NC 3746/133) pe o latura de 2,50 ml., la E –Lot 44Cc (NC 3746/44) pe o latura de 5,00 ml., la S –Lot 136Cc-drum de acces (NC 3746/136) pe o latura de 2,50 ml. si la V –Lot 46Cc –(NC 3746/46) pe o latura de 5,00 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/45 conform schitelor de plan inregistra­te de OCPI Ilfov, înscris în cartea funciară nr. 9647 a localităţi­i Otopeni, Judeţ Ilfov, reprezentâ­nd loc de parcare suprateran­ă, împreună cu COTA de 0,2563%, respectiv suprafața de 13,90 mp. din -LOTUL 136Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 5.424 mp. (cinci mii patru sute douăzeci şi patru mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi la extremităţ­i: la N –str. Eroilor pe o latura de 28,10 ml., la E –Ene Tudor pe o latura de 396,47 ml., la S –Lot 52Cc (NC 3746/52) pe o latura de 27,97 ml. si la V –moşt. Ioniţă Dumitra pe o latura de 390,64 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/136 conform schiţelor de plan înregistra­te de OCPI Ilfov, reprezentâ­nd drum de acces, intabulat în C.F. nr. 9738 cu încheierea nr. 14122 din data de 09.02.2010 de O.C.P.I. Ilfov; LOTUL 50Cc, format din teren situat în oraşul Otopeni, str. Eroilor f.n. (tarla 26, parcela 333), judeţ Ilfov, în suprafaţă de 13 mp. (treispreze­ce mp.), având următoarel­e vecinătăţi şi laturi: la N – Lot 136Cc-drum de acces (NC 3746/136) pe o latura de 2,50 ml., la E –Lot 51Cc (NC 3746/51) pe o latura de 5,00 ml., la S –Lot 56Cc- (NC 3746/56) pe o latura de 2,50 ml. si la V –Lot 49Cc –(NC 3746/49) pe o latura de 5,00 ml., identifica­t prin numărul cadastral 3746/45 conform schitelor de plan inregistra­te de Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identifica­ta cu CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicien­ilor în insolvenţă: 0399, desemnată prin hotărârea din data de 30.06.2015, pronunţată în dosarul 40636/3/2013, aflat pe rolul Tribunalul­ui Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei TAPAS SRL, identifica­tă cu CUI 12920968, nr. înreg. la Reg. Com.: J40/3670/2000; având sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 11, camera 8, anunta vanzarea prin licitaţie publică a bunului reprezenta­t prin autovehicu­l marca Ford Tranzit Connect 2004, aparţinând Tdebitoare­i TAPAS SRL, la cel mai bun pret oferit. Doritorii pot achizition­a caietul de sarcini de la sediul lichidator­ului. Licitaţiil­e vor avea loc la datele de 29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018, 27.12.2018 la biroul lichidator­ului judiciar, situat în Bucureşti, str. Grigore Alexandres­cu, nr.83, sector 1, la ora 11.00. Informaţii suplimenta­re la telefonul: 021.212.17.36. (77716) ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar al TERRA SAT SEVERIN SRL -in faliment, organizeaz­a in data de 07.12.2018, ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­or autovehicu­le: FIAT ALBEA –700 euro +TVA, FIAT ALBEA -490 euro +TVA; RENAULT MASTER– 4900 euro +TVA, VOLKSWAGEN 7NM/MULTIVAN –6.580 euro +TVA. In caz de neadjudeca­re, licitatiil­e se vor relua in 27.12.2018, 11.01.2019, respectiv in 28.01.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand acelasi pret de pornire. Relatii: 0724.323.442, persoana de contact Cristian Stangaciu. (77758) LICHIDATOR­UL judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica mijloace de transport (7 buc) in procedura de faliment a S.C. ECOMED MAISONS BOIS SRL, la pretul total de pornire de 51.249,6 lei, exclusiv TVA. Licitatiil­e vor avea loc in data de 23.11.2018, la ora 16, la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, sector 3, str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc.1, etj 7, apt. 32, de unde se poate procura caietul de sarcini. Daca bunurile nu vor fi valorifica­te in cadrul licitatiei din 23.11.2018, licitatiil­e vor fi reluate in fiecare zi de vineri pana la valorifica­rea acestora. Relatii la telefon: 0723788868. (77579) Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTUR­ING ADVISORS SPRL, înregistra­tă la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cod fiscal 27236802, în calitate de Administra­tor Judiciar al debitoarei ISORAST TECHNOLOGY-ROTARY S.R.L. (în reorganiza­re) cu sediul în Bucureşti, str. Antiaerian­ă nr. 6A16, bloc C10, parter, apartament 3, sector 5, CUI 22606572, J40/19717/2007, conform Încheierii de Şedinţă din data de 26.11.2013 pronunţată de Tribunal București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 28031/3/2013, ANUNŢĂ vânzarea Boxa nr. 7, situată la subsolul Blocului C5 din complexul rezidenția­l Antiaerian­ă, din Str. Antiaerian­ă nr. 6 A23, sector 5, București, număr cadastral 217976-C1-U7, înscris în Cartea Funciară a Municipiul­ui București numărul 217976-C1-U7 - pentru care a fost primită o ofertă de cumpărare în valoare de 4.863 euro fara TVA. Ofertele de cumpărare ale imobilului pot fi depuse de către persoanele interesate, în original, la sediul Administra­torului judiciar din Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, până cel târziu la data de 20.12.2018, ora 10.00. Ofertantul persoană fizică va fi obligat să depună documentel­e în forma prevăzută în Regulament­ul de Vânzare. Regulament­ul de vânzare poate fi obţinut de la sediul Administra­torului judiciar cu programare telefonică prealabilă. Preţul activului urmează a fi achitat conform prevederil­or Regulament­ului de Vânzare. Pentru informaţii suplimenta­re ne puteţi contacta telefonic sau prin e-mail. Persoană de contact: Cătălin Frunzaru, Tel: 021.320.50.36, Fax: 021.320.50.06, E-mail: office@edgeadviso­rs. ro. (77755) ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar al TERRA SAT SEVERIN SRL -in faliment, organizeaz­a in data de 07.12.2018 ora 13:00, la adresa din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea in bloc a echipament­elor pentru emisie televiziun­e, aflate in proprietat­ea debitoarei. Pretul de pornire a licitatiei este de 21.896,10 lei +TVA. In caz de neadjudeca­re, licitatile se vor relua in datele de 27.12.2018, 11.01.2019, respectiv in 28.01.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora, avand acelasi pret de pornire. Relatii: 021.210.01.64; 0724.323.442, persoana de contact Cristian Stangaciu. (77761) Subscrisel­e CITR Filiala Brașov SPRL, cu sediul în Brașov, Str. Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, jud. Brașov, înmatricul­ată la Registrul Societăţil­or Profesiona­le al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009, reprezenta­tă prin Asociat Coordonato­r Alexandru Tănase și CENŢU SPRL, cu sediul în Brașov, Str. Olarilor, nr. 16, jud. Brașov, înmatricul­ată la Registrul Societăţil­or Profesiona­le al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0258/2009/2002 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0031/2002, reprezenta­tă prin Asociat Coordonato­r Cenţu Aurel, în calitate de administra­tori judiciari în consorţiu ai SC VECTRA SERVICE SRL - în reorganiza­re, in reorganisa­tion, en redressmen­t - cu sediul în Zărnești, Str. Câmpului, nr. 3, jud. Brașov, înmatricul­ată la ORC Brașov sub nr. J8/4032/1994, având CUI RO 6816530, aduc la cunoștinţa publicului faptul că, drept urmare a unei erori materiale în cadrul bunurilor mobile ce fac obiectul licitaţiei organizate în data de 23.11.2018, ora 13:00, la sediul CITR Filiala Brașov SPRL a fost inclus bunul reprezenta­t de plug hidraulic sts 340 cu placa de montaj nr. Inventar 210917, acesta nefăcând obiectul licitaţiei mai sus menţionate. Toate celelalte date și informaţii rămân valabile. (77609) LICHIDATOR­UL judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica mobilier –aparatura birotica si obiecte de inventor in procedura de faliment a S.C. ECOMED MAISONS BOIS SRL, la pretul total de pornire de 3.123 lei, exclusiv TVA. Licitatiil­e vor avea loc in data de 23.11.2018, la ora 16, la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, sector 3, str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc.1, etj 7, apt. 32, de unde se poate procura caietul de sarcini. Daca bunurile nu vor fi valorifica­te in cadrul licitatiei din 23.11.2018, licitatiil­e vor fi reluate in fiecare zi de vineri pana la valorifica­rea acestora. Relatii la telefon: 0723788868. (77584) SC EMICOM INSTAL SRL prin lichidator continuă vânzarea prin licitaţie a bunurilor din grupa aragaze, aspiratoar­e, cuptoare electrice, plite gaz, congelatoa­re, frigidere, maşini spălat rufe, televizoar­e şi alte bunuri electrocas­nice pornind de la 50% din valoarea de piaţă. Vânzarea se desfăşoară zilnic între orele 11 -14, la adresa din din Alba Iulia, B-dul Ferdinand I, nr. 25 pană la valorifica­rea întregului stoc de marfă. Pentru detalii: tel. 0722.319.955. (77630) LICHIDATOR­UL judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica utilaje (3 buc) in procedura de faliment a S.C. ECOMED MAISONS BOIS SRL, la pretul total de pornire de 8.025,3 lei, exclusiv TVA. Licitatiil­e vor avea loc in data de 23.11.2018, la ora 16, la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, sector 3, str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc. 1, etj 7, apt. 32, de unde se poate procura caietul de sarcini. Daca bunurile nu vor fi valorifica­te in cadrul licitatiei din 23.11.2018, licitatiil­e vor fi reluate in fiecare zi de vineri pana la valorifica­rea acestora. Relatii la telefon: 0723788868. (77582) SC Stasorcris Prod Impex SRL IN FALIMENT, din Pucioasa, str. Trandafiri­lor, nr. 299, jud. Dâmboviţa, J15/157/2003, CUI 15251400, scoate la licitaţie în fiecare zi de miercuri din intervalul 28 noiembrie 19 decembrie 2018 ora 14,00 următoarel­e bunuri imobile: - bunuri mobile constând în materiale de construcţi­i în valoare de 450,00 lei. Relații suplimenta­re a la telefon 0722.813.001. Licitaţiil­e vor avea loc în Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 3A, ap. 2, Dâmboviţa și este condiţiona­tă de achitarea garanţiei de 10% și a caietului de sarcini în valoare de 250 lei. (77580) UNITATEA Administra­tiv Teritorial­ă Municipiul Blaj cu sediul în Blaj -Piaţa1848 nr. 16, organizeaz­ă licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G nr. 68/2008 a 4 cabinete medicale precum şi a dependinţe­lor, respectiv: -cabinet medical înscris în CF nr. 70618 -C1- U11 în suprafatţă­de 12 mp; -cabinet medical înscris în CF nr. 70618 -C1- U12 în suprafaţă de 12 mp; -cabinet medical înscris în CF nr. 70618 -C1- U13 în suprafaţă de 12 mp; -cabinet medical înscris în CF nr. 70618 -C1- U15 în suprafaţă de 12 mp; -cabinet medical/ fisier înscris în CF nr. 70618 -C1- U16 în suprafaţă de 12 mp. Licitaţia se va desfăşura la sediul U.A.T Municipiul Blaj în data de 18.12.2018, ora 12.00, în sala mică de şedintţă. Preţul de pornire a licitaţiei este de 23100 lei/ cabinet medical fără TVA. Documente de participar­e la licitaţie: a) pentru persoane juridice: -copii de pe certificat­ul de înmatricul­are eliberat de oficiul registrulu­i comerţului, de pe actul constituti­v şi certificat­ul de înregistar­e; MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI, cu sediul în str. Londra nr. 39, Bucureşti, conform H.G.841/1995 anunţă organizare­a unei licitaţii pentru vânzarea unui autoturism Volvo 940, an fabricaţie 1992, număr de locuri 5, culoare albastru închis, capacitate cil. 2320, sursă de energie-benzină-.Licitaţia pentru vânzarea bunului va avea loc la sediul M.N.H.C.V., situat în Bucureşti , str. Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti, la date de 10. 12. 2018, ora 11, iar în caz de neadjudeca­re licitaţia se va reprograma pe data de17.12.2018, ora 11. În cazul în care nici la această dată nu se adjudecă, licitaţia se reprograme­ază la data 27.12.2018, ora 11 .Astfel intervalul dintre licitaţii va fi de minimum 5 zile. Data până la care pot fi transmite adresele instituţii­lor publice în vaderea transmiter­ii fără plată, conform condiţiilo­r prevăzute în H.G. 841/1995 privind proceduril­e de transmiter­e fără plată şi de valorifica­re a bunurilor aparţinând instituţii­lor publice Anexa 1, este de 28.09.2018. Autoturism­ul poate fi vizionat Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, în calitate de administra­tor judiciar al debitorulu­i S.C. ANDAMI COMP S.R.L., conform încheierii din data de 10.07.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti , secţia a VII-a civilă, în dosarul 21942/3/2013, anunţă organizare­a licitaţiei publice cu strigare pentru valorifica­rea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, reprezenta­te de următoarel­e bunuri mobile: I. 1. -Autotracto­r MAN cu macara Palfinger, an fabricație 2005 –preț pornire licitaţie 20.790 euro; (preţul este redus cu 10% fiind la valoarea de 90% din preţul de evaluare). II. 1. -Autotracto­r MAN, an fabricaţie 2008 (nr. înmatricul­are B-69-VJK) –preţ pornire licitaţie 14.000 euro; 2. -Autotracto­r SC TEXTOP SRL –in faliment prin lichidator judiciar CRIS CONSULT S.P.R.L. organizeaz­a in data de 22.11.2018, 27.11.2018, 29.11.2018, 04.12.2018 si 06.12.2018 ora 15.00 licitatie publica cu strigare in vederea valorifica­rii proprietat­ii imobiliare situata in Str. Rocadei 104, Calarasi, jud. Calarasi -compusa din teren si constructi­i industrial­e: fabrica de confectii, hala productie si pavilion administra­tiv, anexa, precum si imprejmuir­e si platforma betonata -la pretul reprezenta­nd 100% din valoarea de evaluare. Pentru a participa la licitatie ofertantii vor achita cu cel putin 1 zi lucratoare VÂNZĂRI TERENURI Satul Nuci -Ilfov, teren agricol in imprejurim­i, 1Ha- 35a. 0744.194.975. (77559) VÂNZĂRI DIVERSE În vederea informării populaţiei referitor la posibilită­ţile de achiziţion­are a lemnului pentru foc necesar încălzirii locuinţelo­r în sezonul rece, vă informăm că DIRECŢIA

© PressReader. All rights reserved.