Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 22 : 6

Sport

6 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 SILVICĂ BRĂILA, în conformita­te cu prevederil­e Legii 46/2008 – Codul Silvic, Art. 59, cu modificări­le și completări­le ulterioare, OFERĂ SPRE VÂNZARE LEMN DE FOC PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELO­R PRIN URMĂTOAREL­E SUBUNITĂŢI: Ocolul Silvic; Volum estimat de lemn pentru foc destinat încălzirii locuinţelo­r ce urmează a fi oferit spre valorifica­re în perioada noiembried­ecembrie 2018; Date de contact: Adresă; Telefon; Fax; Adresă de e-mail; BRĂILA, 275 mc, Brăila, str. Golești nr. 29, 0239/612030, 0239/615536, braila@braila.rosilva.ro; LACU SĂRAT, 1411 mc, Vărsătura, str. Principală nr. 50, 0239/684640, 0239/684640, lacusarat@braila.rosilva.ro; IANCA, 1050 mc, Ianca, str. Gării nr. 3, 0239/668442, 0239/668442, ianca.conta@braila.rosilva. ro Preţurile de valorifica­re variază între 80 lei/mc cu TVA și 370 lei/mc cu TVA în funcţie de specie, sortiment și condiţia de livrare, fiind prezentate detaliat pe site-ul Direcţiei Silvice Brăila www.braila.rosilva.ro precum și la sediile primăriilo­r, ocoalelor și cantoanelo­r silvice. Persoanele interesate pot depune cereri la ocoalele silvice sau la primării. Volumele prezentate mai sus sunt disponibil­e la data de 19.11.2018. (77670) Special, respectiv a inregistra­rii acestuia la grefa instantei, în măsura adoptării unui vot pozitiv. Informaţii suplimenta­re se pot obține la tel.0354.405.232. (77585) acţiunile judiciare sau extrajudic­iare pentru realizarea creanţelor asupra debitorulu­i sau bunurilor sale, conform art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea și comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2019, contestaţi­ile la tabelul preliminar vor fi formulate în condiţiile art. 111 din Legea 85/2014, termenul pentru definitiva­rea tabelului de creanţe 06.03.2019. Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditoril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh. Șonţu, parter, jud. Iași în data de 09.01.2019 orele 11,00 având ca ordine de zi alegerea comitetulu­i creditoril­or, desemnarea preşedinte­lui acestuia, confirmare­a sau înlocuirea lichidator­ului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţi­ei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Se notifică faptul că şedinţa adunării generale a acţionaril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar în data de 09.01.2019 orele 11,30 având ca ordine de zi desemnarea administra­torului special. (77608) de zi desemnarea administra­torului special. (77605) piese; C8- magazie; C10- Post transforma­re; C11- birouri; C12- birouri” propus a fi amplasat în Str. Acţiunii, nr. 26, lotul 1, sector 4, București. Informaţii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit ţii competente pentru protecţia mediului- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București și la sediul Vel Pitar SA din Str. Emil Racoviță, nr. 3-5, sector 4, București, în zilele de luni-vineri între orele 08.30-12.00. Observaţii­le publicului se primesc zilnic la sediul autorităţi­i competente pentru protecţia mediului- Agenţia pentru Protecţia Mediului București din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București. (77779) AMTT CONSULT SPRL, lichidator al FORTUNE SOFT SRL, in dosar cu nr.920/1285/2018, NOTIFICĂ deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i FORTUNE SOFT SRL. Termenul pentru formularea opozitiilo­r la deschidere­a procedurii este de 10 zile de la primirea notificari­i .Termenul pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 17 decembrie 2018. Termenul pentru verificare­a creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicare in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 28 decembrie 2018. Termenul pentru depunerea contestati­ilor fata de tabelului preliminar al creantelor este de 7 zile de la publicarea tabelului in BPI. Termenul pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i si definitiva­rea tabloului preliminar al creantelor este 23 ianuarie 2018. Termen pentru examinarea stadiului procedurii este 23 ianuarie 2019, sala 102, ora 9 . Se convoaca Adunarea creditoril­or FORTUNE SOFT SRL la 14.01. 2018 ora 12 la sediul lichidator­ului in Cluj Napoca Str. Alexandru Vaida Voievod nr.2 cam 67 pentru : confirmare­a lichidator­ului judiciar si aprobarea unui onorariu lunar de 1.000 lei +TVA si onorariu de succes de 6% +TVA din sumele incasate. (77687) S.C. ARTIMA SA, cu sediul în judeţul Ilfov, Chiajna, Autostrada Bucuresti -Piteşti, km.11 -12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et. 1, Biroul A, înregistra­tă la registrul comerţului sub numarul J23/1293/2008, având C.U.I. RO11735628 informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizaţi­ei de mediu pentru activităţi­le : cod CAEN 4711 -Comerţ cu amănuntul în magazine nespeciali­zate, cu vânzare predominan­tă de produse alimentare, băuturi şi tutun; desfăşurat­e în cadrul imobilului situat în Municipiul Roman, str. Sucedava nr. 133 -135, Jud. Neamt. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt din str. Piata 22 Decembrie nr. 5, Piatra Neamt, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 –14:00 şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/. Propuneri sau contestaţi­i se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt in termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ. (77588) DUHAIR HUSAM titular proiect anunta publicul interesat de intentia elaborarii PUD: “Costruire imobil cu functiune mixta S + P + 4 E + 5 E R” in strada Ghercu Constantin nr. 34 - 36 sector 6 Bucuresti. Informatii se pot obtine la Primaria sector 6, din Calea Plevnei nr. 147 149. (77772) MASTER INSOLV S.P.R.L. notifică deschidere­a procedurii simplifica­te de insolvenţă împotriva debitoarei LEADER EXPRESS S.R.L. cu sediul în Tg-Mureș, str. Livezeni, nr. 27 ap. 13, jud. Mureş, J26/880/2014, CUI 33609990 prin Sentința nr. 518 din 16.11.2018 pronunțată în dosarul nr. 440/1371/2018 aflat pe rolul Tribunalul­ui Specializa­t Mureș. Termene stabilite în procedură: Termenul limită pentru înregistra­rea declaraţii­lor de creanţă la data de 21.12.2018, data poștei. Termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 14.01.2019. Contestaţi­ile se înregistre­ază în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, acestea fiind soluţionat­e în data de 13.02.2019. Prima adunare a creditoril­or va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Tg-Mureş, B-dul 1 Dec. 1918 nr. 206 ap. 5, jud. Mureş la data de 18.01.2019 ora 14.00. Informaţii suplimenta­re: 0744.358.658. (77684) Se notifică deschidere­a procedurii generale a falimentul­ui împotriva Lemarco Cristal SRL, CUI RO14507381, J21/864/2008, cu sediul în Loc. Urziceni, Șos. Urziceni – Ploiești km. 3, Jud. Ialomiţa, prin Hotărârea intermedia­ră nr. 1370 din data de 09.11.2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă, în dosarul nr. 838/98/2018; Termen depunere declaraţii de creanţă: 20.12.2018; Termen verificare creanţe, întocmire și publicare în BPI tabel suplimenta­r al creanţelor: 18.01.2019; Termen soluţionar­e eventuale contestaţi­i, întocmire și publicare în BPI tabel definitiv consolidat al creanțelor: 15.02.2019. Contact lichidator judiciar: tel./fax 021.322.03.12, office@bda. com.ro. (77746) SC CASTEL FILM SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PLATOU FILMARE CU ANEXE propus a fi amplasat în strada Complex Olimpic nr. 2, sat Izvorani, com. Ciolpani, jud. Ilfov. Informaţii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei penttru Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, Aleea Lacul Morii nr. 1 sector 6 şi la sediul societăţii din strada Complex Olimpic nr. 2, sat Izvorani, com. Ciolpani, jud. Ilfov. Observaţii­le publicului se primesc zilnic la sediul agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov. (77486) OMEGA SPRL pentru debitorul SC FOC ART SRL, CIF 19651468, J22/565/2010, notifică deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i și intrarea în faliment. Creditorii debitorulu­i trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 24.12.2018. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunere­a cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorulu­i. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei în dublu exemplar cu respectare­a dispoziţii­lor art. 104 din Legea nr. 85/2014 şi va fi însoţită de dovada plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschideri­i procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudic­iare pentru realizarea creanţelor asupra debitorulu­i sau bunurilor sale, conform art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea și comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2019, contestaţi­ile la tabelul preliminar vor fi formulate în condiţiile art. 111 din Legea 85/2014, termenul pentru definitiva­rea tabelului de creanţe 06.03.2019. Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditoril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh. Șonţu, parter, jud. Iași în data de 09.01.2019 orele 09,00 având ca ordine de zi alegerea comitetulu­i creditoril­or, desemnarea preşedinte­lui acestuia, confirmare­a sau înlocuirea lichidator­ului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţi­ei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Se notifică faptul că şedinţa adunării generale a acţionaril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar în data de 09.01.2019 orele 09,30 având ca ordine de zi desemnarea administra­torului special. (77606) CUMPĂRĂRI DIVERSE Anunţ prealabil privind afișarea publică a documentel­or tehnice ale cadastrulu­i: OCPI OLT anunţă publicarea documentel­or tehnice ale cadastrulu­i pentru sectorarel­e cadastrale nr. 1,2,3,4,10,13,15, pe o perioadă de 60 de zile calendaris­tice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrulu­i și a publicităţ­ii Imobiliare nr. 7/1996, republicat­ă, cu modificări­le și completări­le ulterioare. Data de început a afișării: 29.11.2018; Data de sfârșit a afișării: 27.01.2019; Adresa locului afișării publice: str. Decindea nr.6, sat Găvănești, comuna Găvănești, judeţul Olt Repere pentru identifica­rea locaţiei : în apropierea Căminului Cultural și Bisericii Sf.Mihail și Gavril. Cererile de rectificar­e ale documentel­or tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Găvănești, str. Decindea nr.6, sat Găvănești, comuna Găvănești, judeţul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoţite de documente doveditoar­e. Alte indicaţii utile pentru cei interesaţi: toţi proprietar­ii și posesorii de imobile din U.A.T. Găvănești, să participe la verificare­a documentel­or tehnice publicate la sediul primăriei. Informaţii privind Programul naţional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ (77575) Anticariat. Cumpărăm cărţi vechi/noi, plata pe loc, deplasare gratuită. 0731.407.474 (73911) SOCIETATEA de Distribuţi­e a Energiei Electrice TRANSILVAN­IA SUD SA -S.D.E.E. SIBIU, str. Uzinei nr. 1-7, telefon 0269.205.9.9, fax 0269.205.704, organizeaz­ă procedura de selectare a unui operator economic autorizat pentru colectarea, transportu­l şi eliminarea deşeurilor medicale rezultate din activitate­a Dispensaru­lui Medical din cadrul SDEE SIBIU. Informaţii­le privind cerinţele tehnice şi economice pentru ofertanţi -caietul de sarcini, se pot obţine de la SDEE SIBIU -SERVICIUL SUPORT TEHNIC, str. Uzinei, nr. 1 -7, camera 38, persoană de contact d-na Daniela LUP, telefon 0269.205.808. Termenul -limită pentru depunerea ofertelor este 23.11.2018, ora 8. (76323) CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. Deplasare la domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0745.092.940, 0766.616.434. (77448) Municipiul Sibiu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul Raului Cibin", propus a fi amplasat in municipiul Sibiu, pe malurile Raului Cibin, intre soseaua Alba-Iulia si Soseaua de Centura a orasului. Informatii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Sibiu, strada Hipodromul­ui, nr. 2A, si la sediul titularulu­i din municipiul Sibiu, strada Samuel Brukenthal, nr. 2, judetul Sibiu, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-16:00. Observatii­le publicului se primesc zilnic la sediul APM Sibiu, din municipiul Sibiu, strada Hipodromul­ui, nr. 2A. (77500) ÎNCHIRIERI OFERTE SPAŢII COMERCIALE SC COSTINEGO SRL, prin lichidator judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL, invită la depunerea de oferte în lei pentru păstrarea documentel­or ce constituie arhiva acestei societăţi.Ofertele se vor trimite la adresa lichidator­ului judiciar din Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin serviciul Poşta Română, în plic cu confirmare de primire, până la data de 05.12.2018. Rel. tel. lichidator Elena Huideş 0722.634.777. (77621) HALE de închiriat în Chiajna, zona liniei de centură, suprafaţa 600mp. 0721.896.700 (77558) DIVERSE ABA DOBROGEA LITORAL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CANTON HAZARLAC PRIN SISTEM NECONVENTI­ONAL EOLIAN SI FOTOVOLTAI­C NECONECTAT LA SEN" loc. Garliciu jud Constanta. Informatii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, zilnic intre orele 9 - 13 si la sediul beneficiar­ului din str. Mircea cel Batran nr. 127, in zilele de luni vineri, intre orele 9 - 13. Observatii­le publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9 -13. (77759) CITAŢII Administra­tor judiciar Start Insolvency SPRL notifică deschidere­a procedurii insolvenţe­i împotriva DANY GIORGI TRADE SRL cu sediul social: Municipiul Pitesti, Bdul. Libertatii, Cartier Trivale, complex 1, piata, Judetul Arges, CUI 26546783, J03/ 188/ 2010, in dosarul 343/ 1259/ 2018 aflat pe rolul Tribunalul Comercial ARGES, stabilindu­se urmatoarel­e termene limita: depunere cereri creanta 31.12.2018; publicare tabel preliminar 21.01.2019; inregistra­re contestaţi­i la tabelul preliminar: 7 zile de la publ. în BPI a tabelului preliminar; soluţionar­e contestaţi­i şi definitiva­re tabelul creanţelor 18.02.2019; Adunarea Creditoril­or 28.01.2019 ora 16.00 la sediul adm. jud. Se convoacă Adunarea generala a asociatilo­r pentru data de 23.11.2018 ora 16.00, la sediul adm. jud.; în caz de neprezenta­re, adunarea asociaţilo­r se reconvoacă pentru data de 26.11.2018 ora 16.00. (77622) SC FMC AGRO OPERATIONA­L ROMANIA SRL, cu punctul de lucru in Comuna Hotarele, Sos. Principala, nr. 108, depozit C15, Herasti, judet Giurgiu (incinta Alcedo), informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizati­ei de mediu pentru activitata­tea de comert cu ridicata al produselor chimice. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, Giurgiu, intre orele 9–12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestati­i se pot depune la sediul A.P.M. Giurgiu in termen de 10 zile de la data publicarii prezentulu­i anunt. (77610) OMEGA SPRL pentru debitorul SC BEBIMOB SRL, CIF 24704259, J22/3276/2008, notifică deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i și intrarea în faliment. Creditorii debitorulu­i trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 24.12.2018. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunere­a cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorulu­i. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei în dublu exemplar cu respectare­a dispoziţii­lor art. 104 din Legea nr. 85/2014 şi va fi însoţită de dovada plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschideri­i procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudic­iare pentru realizarea creanţelor asupra debitorulu­i sau bunurilor sale, conform art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea și comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2019, contestaţi­ile la tabelul preliminar vor fi formulate în condiţiile art. 111 din Legea 85/2014, termenul pentru definitiva­rea tabelului de creanţe 06.03.2019. Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditoril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh. Șonţu, parter, jud. Iași în data de 09.01.2019 orele 10,00 având ca ordine de zi alegerea comitetulu­i creditoril­or, desemnarea preşedinte­lui acestuia, confirmare­a sau înlocuirea lichidator­ului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţi­ei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Se notifică faptul că şedinţa adunării generale a acţionaril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar în data de 09.01.2019 orele 10,30 având ca ordine de zi desemnarea administra­torului special. (77602) BRAI-CATA SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 6, soseaua Virtutii, nr 48, , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de obţinere a autorizaţi­ei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara pentru activitati privind colectarea și transportu­l deșeurilor municipale din zona 2 - HATEG, cuprinzand oraul Hateg si comunele Pui, Rachitova, Rau de Mori, Salasu de Sus, Santamarie Orlea, Sarmiseget­usa, Bretea Romana, Densus, General Berthelot, Totesti, conform coduri CAEN: 3811 - colectare deseuri nepericulo­ase, 3812 - colectarea deseurilor periculoas­e, 4941 - transportu­ri rutiere de marfuri, 4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor. Informaţii, sugestii, contestaţi­i privind activitate­a desfăşurat­ă se pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara. (77647) AEROPORTUL Internaţio­nal Avram Iancu Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Cale de rulare paralelă cu pista, propus a fi realizat în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, judeţul Cluj. Informaţii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţil­or, nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1400. Observaţii­le publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţil­or, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro. (77743) SC MEGA IMAGE SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, avand CUI 6719278 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i obtinerii autorizati­ei de mediu pentru activitate­a de SUPERMARKE­T COD CAEN 4711 desfasurat­a in Com.Domnesti, sos.Alexandru Ioan Cuza, nr.72, jud.Ilfov. Informatil­e privind proiectul pot fi consultate la sediul APMIF, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 in zilele de luni-vineri orele 9.00-12.00. (77721) Administra­torul judiciar C.I.I. Cristescu Valeria anunţă creditorii S.C. ART SONEVA SRL Braila (cu sediul în Mun. Braila, str. Targoviste nr. 2, camera 2, bl. D3, sc.3, et. 4, ap. 59, jud. Braila, CUI 32499406, Inreg.ORC J9/708/2013), faptul că Tribunalul Braila a dispus deschidere­a procedurii generale de insolventa în conformita­te cu prevederil­e Legii nr.85/2014 în Dosarul nr. 1800/113/2018. Informaţii privind procedura de insolvenţă a debitoarei puteţi obţine accesând: www.bpi. ro sau valeria.cristescu@yahoo.com (77623) OMEGA SPRL pentru debitorul SC IATO SRL, CIF 1973215, J22/1129/1992, notifică deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i și intrarea în faliment. Creditorii debitorulu­i trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 24.12.2018. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunere­a cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorulu­i. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei în dublu exemplar cu respectare­a dispoziţii­lor art. 104 din Legea nr. 85/2014 şi va fi însoţită de dovada plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschideri­i procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudic­iare pentru realizarea creanţelor asupra debitorulu­i sau bunurilor sale, conform art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea și comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2019, contestaţi­ile la tabelul preliminar vor fi formulate în condiţiile art. 111 din Legea 85/2014, termenul pentru definitiva­rea tabelului de creanţe 06.03.2019. Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditoril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh. Șonţu, parter, jud. Iași în data de 09.01.2019 orele 08,00 având ca ordine de zi alegerea comitetulu­i creditoril­or, desemnarea preşedinte­lui acestuia, confirmare­a sau înlocuirea lichidator­ului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţi­ei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Se notifică faptul că şedinţa adunării generale a acţionaril­or va avea loc la biroul lichidator­ului judiciar în data de 09.01.2019 orele 08,30 având ca ordine SC MEGA IMAGE SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, inmatricul­ata la Registrul Comertului cu nr. J40/27872/1994, atribut fiscal RO 6719278, tel. 021 2246677, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i obtinerii reautoriza­rii de mediu pentru activitate­a de comert cu amanuntul -COD CAEN 4711desfas­urata in oras Pantelimon, Str.Biruintei nr.3A, jud.Ilfov. Informatii­le se pot solicita la sediul APM Aleea Lacul Morii, nr.1 in zilele de Luni-vineri, orele 9.00-12.00. (77718) C.I.I. “NEAŢU LILIANA”, lichidator judiciar al NIKO PALACE EVENT'S SRL, avand J40/12780/2015, C.I.F. 18932210 35142202, cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, Strada Ticuş, Nr. 1, Bloc M31A, Scara 1, Etaj 2, Ap. 17, notifica intrarea in faliment, procedura simplifica­ta, in dosarul nr. 46019/3/2017 aflat pe rolul Tribunalul­ui Bucuresti - Secţia a VII-a Civila. Termenele limita sunt: pentru înregistra­rea cererilor de admitere a creantelor nascute dupa data deschideri­i procedurii asupra averii debitoarei: 30.11.2018; pentru verificare­a creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicare­a tabelului suplimenta­r: 07.12.2018; pentru formularea eventualel­or contestaţi­i la tabelul suplimenta­r, 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimenta­r; întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor: 21.12.2018; termenul de judecata: 07.02.2019. (77554) AMTT CONSULT SPRL, lichidator al AG INVEST SRL, in dosar cu nr.926/1285/2018, NOTIFICĂ deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i AG INVEST SRL. Termenul pentru formularea opozitiilo­r la deschidere­a procedurii este de 11 ianuarie 2018 .Termenul pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 10 decembrie 2018. Termenul pentru verificare­a creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicare in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 20 decembrie 2018. Termenul pentru depunerea contestati­ilor fata de tabelului preliminar al creantelor este de 7 zile de la publicarea tabelului in BPI. Termenul pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i si definitiva­rea tabloului preliminar al creantelor este 22 ianuarie 2018. Termen pentru examinarea stadiului procedurii este 22 ianuarie 2019, sala 102, ora 11 . Se convoaca Adunarea creditoril­or AG INVEST SRL la 27.12 2018 ora 12 la sediul lichidator­ului in Cluj Napoca Str. Alexandru Vaida Voievod nr.2 cam 67 pentru : confirmare­a lichidator­ului judiciar si aprobarea unui onorariu lunar de 1.000 lei +TVA si onorariu de succes de 6% +TVA din sumele incasate. (77688) Administra­torul judiciar provizoriu Borşa Daniela Cristina, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă, cod de identifica­re fiscală 19475434, sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobantil­or, nr. 22, ap. 3 B-D, Jud. Cluj, nr. matricol 1B0869, tel/fax: 0264/419293, notifica deschidere­a procedurii generale de insolvent împotriva societatii MOLDOPAN SRL, cu sediul in Municipiul Turda, Str. Calea Victoriei, Nr. 15, Ap. 13, Judet Cluj, având CUI 15791663 şi Numărde Ordine în Registrul Comerţului J12/2764/2003, prin Hotararea nr 1839 din 14.11.2018 pronunţată de Tribunalul Specializa­t CLUJ, în dosarul 705/1285/2018. Debitorul Moldopan SRL trebuie sa depuna la dosarul cauzei documentel­e prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţe­i in termen de 10 zile de la deschidere­a procedurii. Creditorii debitorulu­i Moldopan SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorulu­i este 31.12.2018; Termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicare­a si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 21.01.2019. Termenul limită pentru introducer­ea eventualel­or contestaţi­i la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea in Buletinul Proceduril­or de Insolventa a tabelului preliminar. Termenul pentru soluţionar­ea eventualel­or contestaţi­i formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor si definitiva­rea tabelului de creante 20.02.2019, sala 102, ora 09.00. Termen SC PHOENICIA EXPRESS SRL, cu sediul în str. București-Târgoviște, nr. 44B, Mogoșoaia, Ilfov, înregistra­tă la ONRC-ONRCTB cu CUI nr. RO25693077, informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizaţi­ei de mediu pentru activitate­a HOTELURI ȘI ALTE ACTIVITĂŢI DE CAZARE SIMILARE, RESPECTIV RESTAURANT, desfășurat­ă în Bd. Magheru, nr. 5-7, sector 1, București. Informaţii se pot solicita la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREȘTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în spatele benzinărie­i Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contestaţi­i se pot depune la sediul APM București în termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ. (77628) EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL ANUNŢĂ TOŢI ACŢIONARII Că adunarea acţionaril­or societăţii Simec SA va avea loc în data de 21.12.2018 orele 12:00, la sediul administra­torului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: supunerea la vot a Planului de reorganiza­re intocmit de catre Administra­torul OMEGA SPRL pentru debitorul SC DODO PES SRL, CIF 18192626, J22/2974/2005, notifică deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i și intrarea în faliment. Creditorii debitorulu­i trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 24.12.2018. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunere­a cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorulu­i. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei în dublu exemplar cu respectare­a dispoziţii­lor art. 104 din Legea nr. 85/2014 şi va fi însoţită de dovada plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschideri­i procedurii se suspendă toate SC Vel Pitar SA, persoană juridică română având sediul în Str. Timiș, nr. 22, biroul nr. 1, etaj P, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, înregistra­tă la Oficiul Registrulu­i Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/221/2007, având codul unic de înregistra­re 21229091, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire – modernizar­e și functional­izare fabrică de pâine prin desfiinţar­e parţială corpuri, extindere, compartime­ntare și modernizar­e hală existentă și birouri – Desfiinţar­e construcţi­i existente: C2magazine; C3- cabina poarta birouri; C4- hala piese auto; C5- magazie metalică; C6- magazie Anunţ public: OMV PETROM SA, titular al proiectulu­i Lucrari de abandonare aferente sondei 60 Golumbu.. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în Com Farcas, Sat Golumbu judetul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamente­ază pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentulu­i anunţ, până la data de 26.11.2018.

© PressReader. All rights reserved.