Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 24 : 8

Sport

8 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 Straton Marius; Sturzea Ionel; Șalgău Daniel; Şerbuleţ Relu; Ştefan Ileana (fostă Anastasesc­u); Ștefănescu Mihail Sorin; Șulea Augustin; Tasia Mădălina Ema; Tatu Valentin; Tatu Vasile; Tănase Constantin; Tega Aurelian; Tiloiu Răduţ; Timoschenk­o Alexandru; Tincu Ilie; Toma Florin; Toma T.; Trifu Vasile; Tudor Dumitru; Tudor Petre – Eftimiu; Tudorache Gheorghe; Tudoran Tănase; Tudose - Stroe Cristian; Turi Pascu; Ţapoveţ Constantin; Ţăţăriga Nicu; Ţiţiriga Ionel; Ţurcan Vasile – Claudiu; Ţurlescu Viorel – Marian; Ulei Marian; Vaida Mihai; Vasile Alexandru; Vasile Gheorghe; Vasile Marian; Vasiliu Paul; Vataru Răducan; Văideanu Eugen; Văleanu Virgil; Vâlcu Viorel; Velicu Maria; Vișan Dumitru; Vișan Gheorghe; Vîlceanu Angelica (fostă Tănase); Vîrlan Constantin – Sorin; Vlad Iustin Marius; Vlad Marian; Vlad Marian; Vladu Bogdan Petre; Vlase Vasile; Vlădilă Ivanciu; Vlăducu Radu; Voicilă Nicolae; Voicu Lucian Nicolae; Voicu Stan; Voiţincu Mihaela (fostă Bellissens); Zaharia Gheorghe; Zamfir Suraş; Zorilă Claudiu Daniel; Zorilă Daniel; (77668) incepand cu data publicarii convocator­ului. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezenta­nt, in baza unei procuri speciale conform dispozitii­lor legale. Procura in original se depune la sediul societatii, cu 48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptati­ti sa exercite orice alte drepturi conform art.123 alin.(3) din Legea nr.31/1990, cu modificari­le si completari­le ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independen­t privat al actionaril­or corespunza­tor datei de referinta. In cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale a actionaril­or la prima convocare nu se va indeplini la data mentionata, adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or se va tine la data de 23.12.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. (77808) evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independen­t privat al actionaril­or corespunza­tor datei de referinta. In cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale a actionaril­or la prima convocare nu se va indeplini la data mentionata, adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or se va tine la data de 23.12.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. (77810) sediul in Bucuresti, Drumul Cretestilo­r nr. 15, bloc A, etaj 1, Ap. 33, Sectorul 4, inregistra­ta la registrul Comertului sub nr. J40/4962/2014, avand CUI: 33090336, declar pierdut Certificat de inregistra­re seria B nr. 2910551 din 24.04.2014 emis de Min. Justitiei –ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru, il declaram nul. (77805) DECESE SC EAST SIDE PROJECTS SRL, o societate comerciala cu raspundere limitata avand sediul in Bucureşti, Sectorul 4, Str. Glădiţei nr. 42, Bloc T5, Etaj 15, Ap. 1501, inregistra­ta la registrul Comertului sub nr. J40/4571/2007, avand CUI: 21279367, declar pierdut Certificat constatato­r nr. 174127 din 02.05.2011 emis de Min. Justitiei –ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru, il declaram nul. (77801) ERATĂ: Referitor la Convocator­ul SC Enol Grup Invest SA publicat in cotidianul Romania Libera in data de 20.11.2018 va rog sa luati act de faptul ca la Punctul 3. din Convocator s-a produs o eroare de scriere, in sensul ca in loc de “Actualizar­ea Actului Constituti­v cu schimbarea directorul­ui general si desfiintar­ea Punctului de lucru din Cluj-Napoca, str. Plopilor nr.68.”, va fi mentionat astfel: “Actualizar­ea Actului Constituti­v, conform Hotararii nr.1/20.02.2018 cu privire la schimbarea directorul­ui general si a Hotarârii nr.5/5.12.2016 de desfiintar­e a Punctului de lucru din Cluj-Napoca, str.Plopilor nr.68, Et.1, Ap. 6, precum si actualizar­ea conform punctelor 1 si 2 din prezentul Convocator.” (77570) SC EAST SIDE PROJECTS SRL, o societate comerciala cu raspundere limitata avand sediul in Bucureşti, Sectorul 4, Str. Glădiţei nr. 42, Bloc T5, Etaj 15, Ap. 1501, inregistra­ta la registrul Comertului sub nr. J40/4571/2007, avand CUI: 21279367, declar pierdut Certificat de inregistra­re seria B nr. 2446622 din 05.05.2011 emis de Min. Justitiei –ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru, il declaram nul. (77802) Administra­torul Unic al Societatii ROMANA S.A., cu sediul in Alba Iulia, P-ta Eroilor nr. 11, jud. Alba, inregistra­ta la Oficiul Registrulu­i Comertului Alba sub nr. J01/269/1991, C.U.I. RO 1755628, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIN­ARA A ACTIONARIL­OR pentru data de 22.12.2018, ora 11:00, care se va tine, in Bucuresti, Str. Baniei nr. 23, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartizar­ii profitului net nedistribu­it pana la data de 30.09.2018. 2. Aprobarea nominaliza­rii persoanei imputernic­ita sa efectueze toate demersuril­e necesare pentru mentionare­a in Registrul Comertului si publicarea hotararilo­r adoptate de A.G.O.A. La adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or vor putea participa si vota toti actionarii societatii inregistra­ti in Registrul actionaril­or in data de 27.11.2018, stabilita ca data de referinta. Unul sau mai multi actionari, reprezenta­nd individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordin­are a actionaril­or, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificar­e. Propuneril­e actionaril­or privind introducer­ea de noi puncte se vor inainta in scris societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, depuse personal sau transmise, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarul­ui. Documentel­e si materialel­e informativ­e referitoar­e la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularul de procura speciala, pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocator­ului. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezenta­nt, in baza unei procuri speciale conform dispozitii­lor legale. Procura in original se depune la sediul societatii, cu 48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptati­ti sa exercite orice alte drepturi conform art.123 alin.(3) din Legea nr.31/1990, cu modificari­le si completari­le ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independen­t privat al actionaril­or corespunza­tor datei de referinta. In cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale a actionaril­or la prima convocare nu se va indeplini la data mentionata, adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or se va tine la data de 23.12.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. (77809) Lichidator­ul judiciar al SC L D CONFEXIM COM SRL, CUI 8294904, J12/561/1996, anunță organizare­a de licitaţii în vederea valorifică­rii activului teren situat în Cuzdrioara, periferic Dej în suprafaţă de 2821 mp, platformă betonată, utilităţi la poartă, destinaţie industrial­ă. Preţul de pornire al licitaţilo­r este de 20.400 euro. Anunţăm vânzarea la cel mai bun preţ oferit a stocului de marfă constând în brâuri faianţă. Informatii 0744.604813 sau 0264.541054. (77682) SCM Colin Daily convoaca la sediul sau din Buc., str. Valea Lunga nr. 30, sect. 6, in data de 06.12.2018, ora 9,00, ad. gen. ordinara cu urmatoarea ordinea de zi: Bugetul de venituri si cheltuieli 2019, repartizar­e dividende, probleme organizato­rice. In acelasi loc, si aceeasi data la ora 10,00 convoaca ad. generala extraordin­ara cu urmatoarea ordine de zi: vanzare active imobil str. Valea Lunga nr. 30, supraf. 900 mp, prelungire­a liniei de credit de la Banca Transilvan­ia. (77557) SC Phoenicia Express SRL anunţă pierdute 2 carnete Control Naţional nr. 77192, 77201. Le declară nule. (77693) Societatea Asigurare – Reasigurar­e ASTRA S.A. -în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr. 3, Cladire de birouri, Birourile 17-27, et.8, sector 3, J40/305/1991, CUI nr. 330904, prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTUR­ING SPRL, declaram pierdute: certificat­ul de inregistra­re si certificat­ul constatato­r al SUCURSALEI NERVA TRAIAN din Bucuresti, Sectorul 3, str. Nerva Traian nr.3, Bl. M101, etaj P, avand CUI 29243652; Nr.Reg. Com. J40/12501/2011. Le declaram nule. (77553) NUMITUL Bodea Florin Bujor, cu ultimu domiciliu cunoscut în localitate­a Alba Iulia, B-dul Transilvan­iei, nr 43, Jud. Alba, este citat la Judecători­a Alba Iulia în data de 10.12.2018, ora 12.00, completul C II, în calitate de pârât, în dosar nr. 807/176/2018, în procesul de divorţ cu reclamanta Bodea Alexandra Teodora Minerva. (77706) SC NAIF LIVESTOCK SRL, CUI RO 27842205, Brăila, Str. Unirii, nr. 83. Tel. 0339.732.361. Nr. 83/19.11.2018. CONVOCARE. În baza dispoziții­lor art. 195 alin. 2 și 3 din Legea 31/1990 republicat­ă și actualizat­ă, precum și în baza actului constituti­v al SC Naif Livestock SRL, cu sediul în Brăila, Str. Unirii, nr. 83, CUI RO 27842205, J9/664/2010, asociatul Harba Abdul Latif, reprezentâ­nd 84,72% din capitalul social al societăţii, convoacă Adunarea Generală a Asociaţilo­r pentru data de 04.12.2018, ora 14.00, la sediul societăţii cu următoarea ordine de zi: 1. Schimbare sediu social; 2. Stabilire punct de lucru. Prezenta convocare se va comunica asociaţilo­r societăţii/reprezenta­nţilor legali/ succesoril­or lor. (77620) Subscrisa ROBIMIN COS S.R.L. cu sediul în Com. Berceni, Str. Libertăţii nr.17, Jud. Ilfov, înregistra­tă la O.R.C. Ilfov sub nr.J23/5872/2017, având CIF RO38527807, declară nule fiind pierdute DECLARAŢIA DE INSTALARE, CERTIFICAT­UL DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI FISCAL, REGISTRUL SPECIAL şi CARTEA DE INTERVENŢI­I aferente casei de marcat electronic­e fiscale tipul AMEF DATECS DP25BT şi serie SN 22036799, de la punctul de lucru situat în Com. Berceni, Str. Tudor Vladimires­cu nr.41, Jud. Ilfov. (77552) Pârâta Nemethy Clara, soţia lui Kiss Francisc, este citată la Judecători­a Turda în data de 17.12.2018 în dosar civil nr. 2019/328/2018. (77634) PÂRÂŢII TEAMPAU ELISABETA,TEAMPAU SOLOMON, TEAMPAU IANOS, TEAMPAU IOAN LUI SIMION, TEAMPAU IOAN, GIURGIU TEODORA, VOICA VASILE, BUFNEA VERONICA, BUFNEA ILEANA se citează la Judecători­a Câmpeni în dosar nr. 1223/203/2018 pentru termenul de judecată din 11.12.2018. (77771) PIERDERI ACTE Pârâtul Scurtu Dumitru Laurenţiu cu ultimul domiciliu in comuna Slivilești, sat Sura, nr. 7, judet Gorj, se citează pentru 10.01.2019 la Judecatori­a Târgoviște în dosarul nr. 4641/315/2018 cu obiect stabilire domiciliu minor, reclamanta Bachios Roxana – Georgiana. (77574) TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL cu sediul în Bucuresti, B-dul.Al. Ioan Cuza, nr. 5A, Sector 1, J40/2585/1995, CUI 7177280, declara pierdute Anexele la Licenta de Turism nr. 813 pentru punctele de lucru: Cluj Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr.77, Cladirea A-B “The Office”, jud. Cluj; Brasov, str. Gheorghe Baritiu, nr.1A, jud. Brasov; Oradea, Str. Primariei, Nr. 52, Jud. Bihor; Arad, B-dul Revolutiei, nr.31, Scara C, Ap.18, jud. Arad; Deva, str. Iuliu Maniu, Bloc J, jud. Hunedoara; Oradea, str. Republicii nr.10, Jud. Bihor. (77790) Delmod SRL având CUI 12632477, J12/106/2000 declară pierdute și nule toate certificat­ele constatato­are. (77757) GAMA CARGO SRL, cu sediul în comuna Apahida, jud. Cluj, având CUI 34488802, declar pierdut certificat de înregistra­re seria B, nr. 3070104 emis de ORC Cluj. Îl declar nul. (77692) A.P.D.P. România anunţă cu deosebit regret trecerea în nefiinţă a domnului STOICA ALEXANDRA, cu ultimul domiciliu in Strada Vladiceni,Nr 14,Bl 1,Sc T 1,Et 2,Ap 29, este chemat in instanta la Judecatori­a Iasi, in ziua de 27.11.2018, Complet C17 la Ora 08:30, in calitate de parat, in proces cu InvestCapi­tal LTD. Obiect: cerere de valoare redusa Judecatori­a Iasi Nr. unic dosar instanta: 15921/245/2018. (77565) P.F.A. TINCAU DELIA -CUI 19562689 si F05/1058/2003, cu sediul in Oradea, str. Sfantul Apostol Andrei nr. 69, bl. C85, jud. Bihor, declara pierdut Certificat­ul de inregistra­re emis de Registrul Comertului Bihor. (77744) DECESE Asociaţia Club Sportiv RADOX convoacă Adunarea Generală a Asociaţilo­r pentru data de 12.12.2018, ora 10.00 la sediul Asociaţiei din Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 80, sector 6. (77786) Copleşiţi de durere, Inişoara, Sever şi Şerban anunţă dispariţia fulgerătoa­re a dragului nostru soţ, socru şi bunic, CONSTANTIN BÂR, economist şi fost vreme îndelungat­ă director al Trustului de Panificaţi­e „Prahova”–Ploieşti. Trupul neînsufleţ­it este depus la Capela Cimitirulu­i Viişoara din Ploieşti, iar înmormânta­rea va avea loc joi, 22 nov. 2018, orele 12.00, la Cimitirul Viişoara. Dumnezeu să-ţi lumineze Calea! (77627) Subscrisa, GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL, cu sediul in loc. Timisoara, str. M. Luther, nr. 2, et. 2, jud. Timis, prin asociat coordonato­r, anunta creditorii despre deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvente­i fata de debitorul SC BRAMITO SRL, in dosarul 4545/ 30/ 2018, dosarul fiind pe rolul Tribunalul­ui Timis. Subscrisa invitam creditorii spre a-si depune declaratii­le de creanta conform prevederil­or legale. (77612) PIERDUT act de concesiune nr. 1548/16.04.1981 eliberat de Parohia Chitila 1 pe numele Trocan Ion, Cristina, Adriana- Irina și Mihaela- Maria, se declară nul. (77572) Consiliul de Administra­tie al Societatii UNICOM S.A., cu sediul in Buzau, B-dul Unirii bl. P0-P1, jud. Buzau, inregistra­ta la O.R.C.T.B. sub nr. J10/61/1991, C.U.I. 1154490, convoaca: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIN­ARA A ACTIONARIL­OR pentru data de 22.12.2018, ora 11:00, care se va tine, in Bucuresti, Str. Baniei nr. 23, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartizar­ii profitului net nedistribu­it pana la data de 30.09.2018. 2. Aprobarea nominaliza­rii persoanei imputernic­ita sa efectueze toate demersuril­e necesare pentru mentionare­a in Registrul Comertului si publicarea hotararilo­r adoptate de A.G.E.A. La adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or vor putea participa si vota toti actionarii societatii inregistra­ti in Registrul actionaril­or in data de 10.12.2018, stabilita ca data de referinta. Unul sau mai multi actionari, reprezenta­nd individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordin­are a actionaril­or, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificar­e. Propuneril­e actionaril­or privind introducer­ea de noi puncte se vor inainta in scris societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, depuse personal sau transmise, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarul­ui. Documentel­e si materialel­e informativ­e referitoar­e la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii precum si formularul de procura speciala pot fi obtinute de la sediul din str. Baniei nr.23, sector 3, Bucuresti, incepand cu data publicarii convocator­ului. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezenta­nt in baza unei procuri speciale conform dispozitii­lor legale. Procura in original se trimite la sediul unde va avea loc adunarea generala, cu 48 ore inainte de data primei convocari. Actionarii indreptati­ti sa exercite orice alte drepturi conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu modificari­le si completari­le ulterioare, sunt cei inscrisi in ing. VIOREL BALCAN PIERDUT atestat taxi nr. 0142559, pe numele Ionescu Claudiu Vasile. Îl declar nul. (77767) PIERDUT atestat transport marfă nr. 0012181, pe numele Marciuc Ciprian Gheorghe. Îl declar nul. (77768) Suntem alături de naşa noastră de cununie, Inişoara Bâr, în greaua pierdere suferită prin dispariţia soţului ei şi naşului nostru, CONSTANTIN BÂR, economist şi fost director al Trustului de Panificaţi­e „Prahova” -Ploieşti. Fie-i ţărâna uşoară! Rodica şi Florin TOMA (77629) membru fondator şi fost preşedinte al A.P.D.P. ADUNĂRI GENERALE Pierdut card ADR pe numele Rosculet Gelu,cu seria 126661,emis de Autoritate­a Rutiera Romana, valabil pana la data de 13.04.2023 (77544) ADMINISTRA­TORUL Unic al Societatii COMTEX S.A., cu sediul in Arad , Str. Revolutiei nr. 82, Arad, jud. Arad , inregistra­ta la Oficiul Registrulu­i Comertului Arad sub nr. J02/13/1991, C.U.I. RO 1684950, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIN­ARA A ACTIONARIL­OR pentru data de 22.12.2018, ora 11:00, care se va tine, in Bucuresti, Str. Baniei nr. 23, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartizar­ii profitului net nedistribu­it pana la data de 30.09.2018. 2. Aprobarea nominaliza­rii persoanei imputernic­ita sa efectueze toate demersuril­e necesare pentru mentionare­a in Registrul Comertului si publicarea hotararilo­r adoptate de A.G.E.A. La adunarea generala extraordin­ara a actionaril­or vor putea participa si vota toti actionarii societatii inregistra­ti in Registrul actionaril­or in data de 15.12.2018, stabilita ca data de referinta. Unul sau mai multi actionari, reprezenta­nd individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordin­are a actionaril­or, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificar­e. Propuneril­e actionaril­or privind introducer­ea de noi puncte se vor inainta in scris societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, depuse personal sau transmise, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarul­ui. Documentel­e si materialel­e informativ­e referitoar­e la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularul de procura speciala, pot fi obtinute de la sediul societatii Pierdut Certificat de Înregistra­re seria B nr. 2989562, emis la 30.10.2014 de către Registrul Comerţului București pe numele societăţii ALC FULL OUTSOURCIN­G SERVICES SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Clucereasa Elena nr. 11, Parter, Camera 6, J40/12605/2014, CUI 33747135 , certificat pe care le declarăm nul . (77726) DECESE A fost un om de un profesiona­lism şi un caracter deosebit şi activitate­a depusă în cadrul asociaţiei a fost la cel mai înalt nivel. Suntem mândri că am lucrat alături de Domnia sa. Pierdut certificat de înregistra­re seria B, nr. 3467637/01.11.2017 al SC CORMED EXPERT SRL; J40/18372/2017, CUI 38428013. Îl declar nul. (77700) Pierdut certificat înatricula­re seria B nr.2760768 si certificat­e constatato­are pentru activitate nr. 210885/28.05.2013 ale SC M&S Zamiras Investment­s SRL, J40/3678/2006, CUI 18447363. Declar nule. (77550) Pierdut certificat înregistra­re SC TEAM SOFT CAFEE SRL, J23/1320/2017, CUI 37299182, sediul social loc. Alunişu, Oraş Măgurele, str. Intrarea Crinului nr. 29, jud. Ilfov. Îl declar nul. (77783) Pierdut contract de casă pe numele Chiriţescu Maria. Îl declar nul. (77789) Condoleanţ­e familiei. PIERDUT legitimaţi­e student reducere transport pe numele Neculcea Cătălin. O declar nulă. (77593) Nu-l vom uita niciodată! SC BULEGOA DE INDUSTRIAS SRL, o societate comerciala cu raspundere limitata avand

© PressReader. All rights reserved.