Lau­fer îl acu­ză pe Io­han­nis de an­ti­se­mi­tism

Romania Libera - - Front Page -

Ilan Lau­fer l-a acu­zat pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis de an­ti­se­mi­tism, du­pă ce șe­ful sta­tu­lui a re­fu­zat să îl nu­me­as­că mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii. El a su­sți­nut că es­te un gest din­tr-un șir lung de ac­te de an­ti­se­mi­tism ale șe­fu­lui sta­tu­lui. Lau­fer a spus că Io­han­nis, ca­re es­te et­nic ger­man, a avut ”o le­gă­tu­ră du­bi­oa­să” cu Fo­ru­mul De­mo­crat al Ger­ma­ni­lor din Ro­mânia, ”moş­te­ni­toa­rea unei or­ga­ni­za­ţii na­zis­te”. În re­pli­că, pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis con­dam­nă ferm fo­lo­si­rea unor te­me de­o­se­bit de sen­si­bi­le în scop po­li­tic şi con­si­de­ră că re­fe­ri­ri­le la an­ti­se­mi­tism şi na­zism în dis­pu­ta po­li­ti­că sunt ”ires­pon­sa­bi­le” şi ”de­no­tă gra­ve ca­ren­ţe de edu­ca­ţie, cul­tu­ră, di­plo­ma­ţie şi is­to­rie”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.