Șo­fe­rii plă­tesc par­ca­rea de fri­ca amen­zii

Pes­te 1.500 de șo­feri din Con­sta­nța au fost amen­dați, în trei săp­tă­mâni, pen­tru că nu au achi­tat par­ca­rea, dar nu­mă­rul es­te în scă­de­re.

Romania Libera - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

De câte­va luni, con­stă­nțe­nii și tu­riștii nu mai pot par­ca în cen­trul orașu­lui fă­ră să plă­te­as­că. Con­sta­nța ră­mă­se­se unul din­tre ul­ti­me­le mari orașe din Ro­mânia un­de par­ca­rea în cen­tru nu era ta­xa­tă. Șo­fe­rii s-au obișnu­it însă greu cu ace­as­tă no­u­ta­te. În pe­ri­oa­da 18 oc­tom­brie - 13 noi­em­brie 2018, po­lițiștii lo­ca­li din ca­drul Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le Po­liția Lo­ca­lă Con­sta­nța, ca­re apa­rți­ne de Pri­mă­ria Con­sta­nța, au apli­cat 1.573 amen­zi con­tra­venți­o­na­le pen­tru ne­res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor le­ga­le pri­vind ocu­pa­rea unui loc de par­ca­re în par­că­ri­le cu pla­tă cu ta­rif orar fă­ră achi­ta­rea ta­ri­fu­lui de par­ca­re sau du­pă ex­pi­ra­rea pe­ri­oa­dei pen­tru ca­re a fost efec­tua­tă pla­ta. Cuan­tu­mul aces­tor amen­zi con­tra­venți­o­na­le s-a ri­di­cat la 942.000 lei.

Cam­pa­nie de in­for­ma­re

Re­pre­zen­ta­nții po­liți­ei lo­ca­le spun că, la înce­pu­tul aces­tor ac­ti­vi­tăți de con­sta­ta­re, po­lițiștii lo­ca­li au des­fășu­rat în te­ren o cam­pa­nie de in­for­ma­re ce s-a de­ru­lat pe par­cur­sul a trei săp­tă­mâni, pe­ri­oa­dă în ca­re con­du­că­to­rii au­to au fost ate­nți­o­nați cu pri­vi­re la obli­gați­i­le le­ga­le ca­re le re­vin, abia apoi s-a tre­cut la san­cți­o­na­re. „La mo­men­tul înce­pe­rii san­cți­o­nă­rii con­tra­venți­o­na­le nu­mă­rul me­diu de încăl­cări a Re­gu­la­men­tu­lui de or­ga­ni­za­re și fun­cți­o­na­re a par­că­ri­lor pu­bli­ce de pe ra­za mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța era de 90 pe zi, iar în acest mo­ment nu­mă­rul me­diu de per­soa­ne san­cți­o­na­te con­tra­venți­o­nal se si­tue­a­ză în ju­rul ci­frei de 40. Do­rim să pre­ci­zăm acest lu­cru pen­tru a ară­ta fap­tul că nu­mă­rul ce­lor ca­re încal­că pre­ve­de­ri­le le­ga­le în vi­goa­re s-a re­dus la mai puțin de 50% față de cel inițial, mo­tiv pen­tru ca­re ce­lor ca­re s-au con­for­mat do­rim să le mu­lțu­mim, iar ce­lor ca­re încă nu au înțe­les obli­gați­i­le le­ga­le ce le re­vin să le adu­cem la cu­noști­nță pre­ve­de­ri­le art. 24, lit. a co­ro­bo­rat cu art. 25 din H.C.L nr. 235/2018 Re­gu­la­men­tu­lui de or­ga­ni­za­re și fun­cți­o­na­re a par­că­ri­lor pu­bli­ce de pe ra­za mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța – și anu­me „ocu­pa­rea unui loc de par­ca­re în par­că­ri­le cu pla­tă cu ta­rif orar fă­ră achi­ta­rea ta­ri­fu­lui de par­ca­re sau du­pă ex­pi­ra­rea pe­ri­oa­dei pen­tru ca­re a fost fă­cu­tă pla­ta con­sti­tu­ie con­tra­venție și se san­cți­o­nea­ză cu amen­dă de la 600 la 1.000 lei, cu po­si­bi­li­ta­tea achi­tă­rii a ju­mă­ta­te din mi­ni­mul amen­zii în 15 zi­le de la co­mu­ni­ca­re.“, a pre­ci­zat Va­len­ti­na Chi­riță, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Po­liți­ei Lo­ca­le Con­sta­nța. Ace­as­ta a pre­ci­zat că in­te­re­sul Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le Po­liția Lo­ca­lă Con­sta­nța în ma­te­rie de cir­cu­lație pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce es­te ace­la de a asi­gu­ra flue­nța și si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră ne­ce­sa­re.

Cri­ti­ci­le opo­ziți­ei

Sis­te­mul de ta­xa­re a par­că­ri­lor a ne­mu­lțu­mit unii șo­feri și po­li­ti­ci­eni. Unul din­tre cei ca­re a re­a­cți­o­nat es­te un con­si­li­er ju­dețe­an PNL, Ge­or­ge Ni­cu­les­cu, ca­re afir­mă că amen­zi­le sunt mult prea mari. „A fost du­să o cam­pa­nie de in­for­ma­re de­fi­ci­ta­ră, iar cuan­tu­mul amen­zi­lor es­te foar­te ma­re în ra­port cu ser­vi­ci­ul pe ca­re Pri­mă­ria Con­sta­nța îl ofe­ră. Pri­mă­ria nu tre­bu­ie să-și ro­tun­je­as­că bu­ge­tul cu amen­da­rea ex­ce­si­vă a ce­tățe­ni­lor când aceștia greșesc, mai ales că nu a fost im­ple­men­tat și un sis­tem alter­na­tiv de pla­tă“, a de­cla­rat li­be­ra­lul Ge­or­ge Ni­cu­les­cu în ca­drul unei con­fe­ri­nțe de pre­să. O altă pro­ble­mă ri­di­ca­tă es­te fap­tul că pla­ta se poa­te fa­ce nu­mai prin SMS. Con­si­li­e­rul ce­re și me­to­de alter­na­ti­ve. În fi­ne, so­li­ci­tă și mo­di­fi­ca­rea in­ter­va­lu­lui orar în ca­re con­stă­nțe­nii vor tre­bui să plă­te­as­că par­ca­re. Con­form pro­pu­ne­rii li­be­ra­li­lor, par­ca­rea cu pla­tă ar tre­bui apli­ca­tă de luni până vi­neri, doar în in­ter­va­lul orar 7.00 – 17.00 și gra­tu­it în zi­le­le de sâmbă­tă și du­mi­ni­că. Pri­ma­rul le-a răs­puns ce­lor ca­re au spus că nu au te­le­fon mo­bil, deci nu pot plă­ti prin SMS: să par­che­ze pe stră­duțe­le lă­tu­ral­ni­ce, un­de es­te gra­tu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.