SUA sto­pe­a­ză apro­vi­zi­o­nea­rea cu pe­trol ira­nian a re­gi­mu­lui Assad

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Sta­te­le Uni­te au între­prins o se­rie de acți­uni pen­tru a dez­mem­bra o rețea ira­nia­no-ru­să ca­re a tri­mis mi­li­oa­ne de bu­toaie de pe­trol că­tre Si­ria și su­te de mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru a fi­na­nța in­di­rect gru­pu­ri­le mi­li­ta­re ex­tre­mis­te Ha­mas și Hez­bol­lah.

Tre­zo­re­ria Sta­te­lor Uni­te a ară­tat mo­dul prin ca­re fun­cți­o­na rețe­aua, ce im­pli­ca un ce­tățe­an si­rian ca­re a fo­lo­sit com­pa­nia sa din Ru­sia pen­tru a tri­mi­te pe­tro­lul ira­nian că­tre Si­ria, cu aju­to­rul unei com­pa­nii ru­sești de stat.

Sta­te­le Uni­te au san­cți­o­nat do­uă com­pa­nii ru­se - Glo­bal Vi­si­on Gro­up și Prom­sy­ri­oim­port - cu pri­vi­re la sus­pi­ci­u­nea de a fur­ni­za pe­trol ira­nian Si­ri­ei. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al Prom­sy­ri­oim­port, Andrei Do­gayev, era pe lis­ta nea­gră. Po­tri­vit se­cre­ta­ru­lui Tre­zo­re­ri­ei SUA, Ste­ven Mnu­chin, mișca­rea es­te îndrep­ta­tă împo­tri­va „unei sche­me com­ple­xe pe ca­re Ira­nul și Ru­sia au fo­lo­sit-o pen­tru a su­sți­ne re­gi­mul Assad și a ge­ne­ra fon­duri pen­tru ac­ti­vi­ta­tea ma­lig­nă ira­nia­nă”.

Po­tri­vit De­par­ta­men­tu­lui Tre­zo­re­ri­ei SUA, Gru­pul Glo­bal Vi­si­on și si­ria­nul Mo­ham­mad Amer Alchwi­ki sunt „ele­men­te­le ese­nția­le pen­tru li­vra­rea de pe­trol din Iran că­tre Si­ria și pen­tru tran­sfe­rul de fon­duri că­tre IRGC (Cor­pu­lui Găr­zii Re­vo­luți­o­na­re Isla­mi­ce - Quds For­ce), pre­cum și pen­tru gru­pă­ri­le Ha­mas și Hez­bol­lah”.

Sta­te­le Uni­te au in­clus, de ase­me­nea, doi ce­tățeni ira­ni­eni, un ce­tățe­an li­ba­nez, un ce­tățe­an si­rian și un ira­kian, pre­cum și com­pa­nia far­ma­ceu­ti­că Tad­bir Kish din Iran.

Ru­sia va con­ti­nua să li­vre­ze pe­trol

Si­ria a aju­tat apoi la tran­sfe­ra­rea a su­te de mi­li­oa­ne de do­lari în nu­me­rar că­tre Hez­bol­lah, gru­pa­re ce are și o ari­pă po­li­ti­că fă­când par­te din Gu­ver­nul li­ba­nez. Ari­pa ar­ma­tă, for­ma­tă din mi­liții, acți­o­nea­ză în Si­ria de par­tea re­gi­mu­lui Assad. O altă des­ti­nație a ba­ni­lor rețe­lei era gru­pa­rea ex­tre­mis­tă Ha­mas, ca­re gu­ver­nea­ză Fâșia Ga­za.

De­par­ta­men­tul de Tre­zo­re­rie al SUA a afir­mat că, înce­pând din 2014, na­ve­le ca­re tran­spor­tau pe­trol ira­nian între­ru­pe­au sem­na­le­le de iden­ti­fi­ca­re pen­tru a as­cun­de li­vră­ri­le că­tre Si­ria. Tre­zo­re­ria, De­par­ta­men­tul de Stat și Gar­da de Coas­tă din S.U.A. au emis un aviz că­tre co­mu­ni­ta­tea ma­ri­ti­mă cu pri­vi­re la ris­cu­ri­le de san­cți­o­na­re a tran­spor­tu­lui de pe­trol că­tre re­gi­mul Assad din Si­ria. Ru­sia va con­ti­nua să fur­ni­ze­ze pe­trol Si­ri­ei, în con­for­mi­ta­te cu acor­dul său cu Da­masc, în ci­u­da pre­si­u­nii din par­tea Sta­te­lor Uni­te, a de­cla­rat Oleg Mo­ro­zov, mem­bru al Con­si­li­u­lui Fe­de­rați­ei Ru­se. „Înfrânge­rea po­li­ti­că din Si­ria îi de­ter­mi­nă pe ame­ri­cani să se întoar­că la ide­ea schim­bă­rii re­gi­mu­lui în Da­masc. Prin ur­ma­re, pre­si­u­nea eco­no­mi­că prin opri­rea apro­vi­zi­o­nă­rii cu pe­trol de­vi­ne un in­stru­ment al no­u­lui răz­boi eco­no­mic cu preșe­din­te­le si­rian, Bas­har al-Assad, și in­di­rect cu Mos­co­va și Iran ”, a pre­ci­zat aces­ta.

Mo­ro­zov a de­cla­rat că Ru­sia acți­o­nea­ză și va acți­o­na „ab­so­lut le­gal”.

„Avem un acord cu Si­ria și, prin ur­ma­re, de­pin­de de noi să ho­tă­râm ce­ea ce fur­ni­zăm și cui. Aces­ta va fi răs­pun­sul nos­tru mult mai efi­ci­ent de­cât con­tra-san­cți­u­ni­le”, a adău­gat el. Ministerul rus al Ener­gi­ei a res­pins, de ase­me­nea, san­cți­u­ni­le SUA.

„Ten­ta­ti­ve­le Sta­te­lor Uni­te de a acu­za Ru­sia de fa­ci­li­ta­rea li­vră­ri­lor de pe­trol că­tre Si­ria ara­tă do­ri­nța de a împi­e­di­ca re­con­stru­cția ță­rii”, a de­cla­rat și Ministerul rus de Exter­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.