Ger­ma­nia ră­mâne în Pac­tul Glo­bal pen­tru o mi­gra­ţie si­gu­ră

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Can­ce­la­rul Ange­la Mer­kel a res­pins ape­lu­ri­le par­la­men­ta­ri­lor nați­o­na­liști pen­tru ca Ger­ma­nia să re­nu­nțe la spri­ji­nul pen­tru un acord cu pri­vi­re la mi­grație, su­sți­nut de U.N.

Pac­tul Glo­bal pen­tru o mi­grație si­gu­ră, or­do­na­tă și re­gu­la­tă ur­me­a­ză să fie apro­bat la Mar­ra­ke­ch, Ma­roc, în pe­ri­oa­da 10-11 de­cem­brie 2018. Vor­bind în ca­drul dez­ba­te­rii par­la­men­ta­re anua­le pri­vind bu­ge­tul de la Ber­lin, Mer­kel a de­cla­rat par­la­men­ta­ri­lor că pac­tul ar asi­gu­ra „con­diții re­zo­na­bi­le” în altă par­te, de­ja exis­ten­te în Ger­ma­nia, pre­cum drep­tul mi­gra­nți­lor de a ac­ce­sa ser­vi­ci­i­le de să­nă­ta­te și de a be­ne­fi­cia de spri­jin fi­nan­ciar.

„Es­te în in­te­re­sul nos­tru nați­o­nal ca și con­diți­i­le din între­a­ga lu­me, pen­tru re­fu­giați, pe de o par­te, și pen­tru mi­gra­nți, pe de altă par­te, să fie îmbu­nă­tăți­te”, a spus Mer­kel.

Opo­ziția față de pact a venit în prin­ci­pal din par­ti­dul de ex­tre­mă-dre­ap­ta Alter­na­ti­va pen­tru Ger­ma­nia, dar un nu­măr de par­la­men­tari de la par­ti­dul lui Mer­kel au înce­put, de ase­me­nea, să pu­nă la îndoia­lă acor­dul. Mi­nis­trul să­nă­tății, Jens Spahn, a che­mat re­cent la o dez­ba­te­re mai am­plă pri­vind pac­tul și, da­că es­te ne­ce­sar, o întârzi­e­re în apro­ba­rea aces­tu­ia.

Mer­kel, ca­re a anu­nțat că nu va can­di­da pen­tru al cin­ci­lea man­dat în 2021, a de­venit unul din­tre cei mai vo­ca­li apă­ră­tori ai mul­ti­la­te­ra­lis­mu­lui, pe fon­dul crește­rii po­li­ti­ci­lor nați­o­na­list-ex­tre­mis­te în între­a­ga lu­me. Aus­tra­lia a anu­nțat că nu va sem­na acor­dul ONU pri­vind mi­gra­ţia pen­tru că ar însem­na să își com­pro­mi­tă po­li­ti­ci­le du­re în do­me­niu și să pu­nă în pe­ri­col se­cu­ri­ta­tea na­ţi­o­na­lă, a de­cla­rat prim-mi­nis­trul Scott Mor­ri­son, ală­tu­rându-se ce­lor­la­lți opo­za­nți: SUA, Aus­tria, Croația, Bul­ga­ria, Re­pu­bli­ca Ce­hă, Esto­nia, Isra­el, Unga­ria și Po­lo­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.