Re­vol­tă la Pa­ris

Romania Libera - - Externe -

Preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a con­dam­nat dur pro­tes­te­le vi­o­len­te din Pa­ris, în ur­ma că­ro­ra cel pu­ţin 19 per­soa­ne au fost ră­ni­te și 40 de per­soa­ne au fost ares­ta­te. Pes­te 100.000 de per­soa­ne au pro­tes­tat sâmbă­tă în 1.600 de lo­curi din Fran­ţa, fa­ţă de scum­pi­rea car­bu­ran­ţi­lor, fi­ind a do­ua săp­tă­mână de ma­ni­fes­ta­ţii. În Pa­ris, 8.000 de per­soa­ne s-au ală­tu­rat ma­ni­fes­ta­ţi­ei, ca­re va con­ti­nua.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.