Aten­ţie la ca­ren­ţa de fi­er, o pro­ble­mă de să­nă­ta­te cu ris­curi ma­jo­re!

Romania Libera - - Front Page -

Mar­ca­tă în fi­e­ca­re an pe 26 noi­em­brie, Zi­ua Mon­dia­lă a Ca­re­nței de Fi­er atra­ge aten­ţia asu­pra im­por­tan­ţei crește­rii ni­ve­lu­lui de co­nști­en­ti­za­re pri­vind de­fi­ci­tul de fi­er și ane­mia fe­ri­pri­vă, ca pro­ble­me ma­jo­re de să­nă­ta­te pu­bli­că. Con­form Orga­ni­za­ţi­ei Mon­dia­le a Să­nă­tă­ţii, ca­re­nța de fi­er es­te prin­tre ce­le mai răs­pândi­te de­fi­ci­e­nțe nu­triți­o­na­le din lu­me, fi­ind o afe­cți­u­ne greu de re­cu­nos­cut de că­tre cei ca­re ma­ni­fes­tă simp­to­me­le spe­ci­fi­ce, deși con­se­ci­nțe­le sa­le pot fi se­ri­oa­se, iar pre­va­le­nța în rândul po­pu­lați­ei es­te re­la­tiv ri­di­ca­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.