Gu­ver­nul ar pu­tea se­si­za CCR în scan­da­lul re­ma­ni­e­rii

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, pre­gă­tește se­si­za­rea CCR du­pă ce preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a amânat nu­mi­rea unor mi­niștri. De­mi­sia lui Paul Stă­nes­cu din Gu­vern a cla­ri­fi­cat doar pa­rțial si­tuația.

Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, a de­cla­rat, ieri, că va re­dac­ta în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re un proi­ect pen­tru o po­te­nția­lă se­si­za­re a Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le (CCR) des­pre po­si­bi­li­ta­tea exis­ten­ţei unui con­flict de na­tu­ră con­sti­tu­ţi­o­na­lă între Gu­vern şi pre­şe­din­te­le Ro­mâni­ei, re­zul­tat din re­fu­zul şe­fu­lui sta­tu­lui de a re­vo­ca doi din­tre mi­niş­trii pro­pu­şi pen­tru re­ma­ni­e­re şi de nu­mi­rea alto­ra noi. Anu­nțul a fost fă­cut du­pă o întâlni­re din­tre Tu­do­rel Toa­der și con­du­ce­rea PSD, du­pă ce preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a amânat o de­ci­zie pri­vind nu­mi­rea mi­niștri­lor pro­puși de so­cial-de­mo­crați – Lia Olguța Va­si­les­cu la Dez­vol­ta­re și Mir­cea Dră­ghici la Tran­spor­turi.

”În fun­cție de ce va fa­ce preșe­din­te­le Io­han­nis, luni vom ho­tă­rî ca­lea de ur­mat. Nu vom pu­tea sta la nes­fârșit cu un gu­vern, preșe­din­te­le vrea să se im­pli­ce fă­ră a avea vreo com­pe­te­nță con­sti­tuți­o­na­lă”, a spus li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, la Pa­la­tul Par­la­men­tu­lui, du­pă șe­di­nța BPN al PSD. El a spus că PSD nu ia în cal­cul un de­mers de sus­pen­da­re din func­ţie a pre­şe­din­te­lui. Cu alte cu­vin­te, Gu­ver­nul se va adre­sa CCR în ca­zul în ca­re preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis nu va no­mi­na­li­za cei doi mi­niștri pro­puși de PSD du­pă 1 de­cem­brie. ”Eu l-am su­nat pe dom­nul preșe­din­te, i-am zis că tri­mit noi­le pro­pu­neri de re­ma­ni­e­re. A zis bi­ne, am tri­mis, au fost res­pin­se, am tri­mis din nou, nu am avut o dis­cuție, ați vă­zut - pu­blic a zis că du­pă 1 de­cem­brie va ana­li­za, când avem așa o afir­mație, ce să dis­cu­tăm?”, a spus pre­mi­e­rul Viorica Dăncilă.

Stă­nes­cu a de­mi­si­o­nat din Gu­vern

Du­pă șe­di­nța PSD, vi­ce­pre­mi­e­rul şi mi­nis­trul Dez­vol­tă­rii Paul Stă­nes­cu a de­mi­si­o­nat din func­ţi­i­le pe ca­re le avea în Gu­ver­nul Dăncilă. „În con­tex­tul eveni­men­te­lor din ul­ti­ma vre­me de pe sce­na po­li­ti­că, vă aduc la cu­noş­tin­ţă că astă­zi, 26 noi­em­brie, mi-am de­pus ce­re­rea de de­mi­sie din func­ţia de vi­ce­prim-mi­nis­tru, mi­nis­trul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le şi Admi­nis­tra­ţi­ei Pu­bli­ce. Ace­as­ta a fost înre­gis­tra­tă la Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui cu nr. 16495/26.11.2018. Am spus-o şi o re­pet: sunt un om de onoa­re, res­pon­sa­bil şi im­pli­cat, nu am ur­mă­rit ni­ci­un in­te­res per­so­nal şi nu m-am agă­ţat ni­ci­o­da­tă de vreun scaun! Re­fe­ri­tor la man­da­tul meu de mi­nis­tru, vre­au să spun că l-am ac­cep­tat cu greu, la in­sis­ten­ţe­le con­du­ce­rii par­ti­du­lui, dar, atât timp cât am ocu­pat ace­as­tă func­ţie, am fă­cut tot ce mi-a stat în pu­tin­ţă pen­tru a-mi exer­ci­ta atri­bu­ţi­i­le la mi­nis­ter cu res­pon­sa­bi­li­ta­te şi im­pli­ca­re, în aşa fel încât ni­meni să nu ai­bă ce să-mi re­pro­şe­ze!”, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anu­nțat, re­cent, că nu va lua o de­ci­zie pri­vind por­to­fo­li­i­le de la Tran­spor­turi şi Dez­vol­ta­re de­cât du­pă da­ta de 1 de­cem­brie.

Klaus Io­han­nis a re­mar­cat că a pri­mit la do­uă zi­le du­pă re­ma­ni­e­re o no­uă pro­pu­ne­re de re­ma­ni­e­re gu­ver­na­men­ta­lă, că ”acest lu­cru nu es­te de bun au­gur” şi că în ur­ma unei ana­li­ze a con­sta­tat că în cei doi ani de gu­ver­na­re PSD-ALDE au exis­tat 70 de po­li­ti­ci­eni ca­re au fost şi sunt mi­niş­tri.”Eu nu sunt de acord să con­tri­bui la o ast­fel de gu­ver­na­re ca­re se­a­mă­nă cu un ca­ru­sel”, a ex­pli­cat șe­ful sta­tu­lui.

Între­bări pen­tru CCR

Apa­rent, de­mi­sia lui Stă­nes­cu sim­pli­fi­că lu­cru­ri­le. Însă, in­ter­pre­tă­ri­le ju­ri­di­ce ale Con­sti­tuți­ei ră­mân con­tra­dic­to­rii.

Con­sti­tuția Ro­mâni­ei îi ofe­ră șe­fu­lui sta­tu­lui atri­buții exe­cu­ti­ve. ”În caz de re­ma­ni­e­re gu­ver­na­men­ta­lă sau de va­can­ţă a pos­tu­lui, Pre­şe­din­te­le re­vo­că şi nu­meş­te, la pro­pu­ne­rea prim-mi­nis­tru­lui, pe unii mem­bri ai Gu­ver­nu­lui”, pre­ve­de Con­sti­tuția. Pre­şe­din­te­le poa­te re­fu­za o sin­gu­ră da­tă pro­pu­ne­rea de nu­mi­re a unei per­soa­ne în func­ţia de mi­nis­tru, iar Gu­ver­nul tre­bu­ie să no­mi­na­li­ze­ze o altă per­soa­nă, a de­cis în ur­mă cu ze­ce ani CCR, du­pă ce fos­tul şef al sta­tu­lui Traian Bă­ses­cu a re­fu­zat să o nu­me­as­că la con­du­ce­rea MJ pe No­ri­ca Ni­co­lai. Du­pă de­mi­sia lui Stă­nes­cu se pu­ne între­ba­rea da­că mai are preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis drep­tul de a re­fu­za pro­pu­ne­rea PSD la Dez­vol­ta­re, adi­că Lia Olguța Va­si­les­cu. Unii ju­riști sunt de pă­re­re că da, din mo­ment ce Va­si­les­cu ar fi pri­ma pro­pu­ne­re du­pă de­mi­sia lui Stă­nes­cu (mo­men­tul în ca­re înce­pe pro­ce­du­ra), iar CCR i-a dat preșe­din­te­lui drep­tul de a res­pin­ge pri­ma pro­pu­ne­re. So­cial-de­mo­crații con­si­de­ră, însă, că Lia Olguța Va­si­les­cu es­te a do­ua pro­pu­ne­re, pen­tru că preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis l-a res­pins de­ja pe Ilan Lau­fer pen­tru pos­tul de la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii. În acest caz, preșe­din­te­le ar fi obli­gat să o ac­cep­te pe Lia Olguța Va­si­les­cu la Dez­vol­ta­re.

Șo­va, ac­tiv du­pă de­mi­sie

Ace­as­tă între­ba­re se pu­ne și în le­gă­tu­ră cu si­tuația de la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. Lu­cian Șo­va a de­mi­si­o­nat de la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, însă el era la mi­nis­ter în mo­men­tul în ca­re PSD a pro­pus-o pe Lia Olguța Va­si­les­cu. Șo­va a de­mi­si­o­nat abia du­pă ce PSD l-a pro­pus pe Mir­cea Dră­ghici, ce­ea ce ri­di­că ace­e­ași între­ba­re – es­te Dră­ghici pri­ma pro­pu­ne­re a PSD (ca­re poa­te fi re­fu­za­tă) sau a do­ua (ca­re nu mai poa­te fi re­fu­za­tă)? Până atunci, Șo­va va con­du­ce mi­nis­te­rul (le­gea pre­ve­de un in­ter­val de 15 zi­le până când o de­mi­sie de­vi­ne efec­ti­vă). Mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor a efec­tuat ieri di­mi­nea­ţă o vi­zi­tă pe A3, la in­ter­sec­ţia au­tos­tră­zii cu Şo­se­aua Pe­tri­cani. ”Omul şi-a dat de­mi­sia, nu­mai că, ne­fi­ind un de­cret de re­vo­ca­re, es­te în con­ti­nua­re mi­nis­tru. Şi nu es­te un om ires­pon­sa­bil, deci îşi con­ti­nuă ac­ti­vi­ta­tea, pen­tru că altci­ne­va ca­re tre­bu­ia să ope­re­ze re­vo­ca­rea şi nu­mi­rea n-a vrut să o fa­că. Deci, nu poa­te fi mi­nis­te­rul blo­cat. Ce­ea ce fa­ce dom­nul Şo­va fa­ce foar­te bi­ne”, a sin­te­ti­zat si­tuația Li­viu Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.