Ame­ri­ca­nii au vândut de­ja ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră pe ca­re nu „știu“da­că îl vor scoa­te

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Black Sea Oil&Gas, sub­si­dia­ră a gi­gan­tu­lui ame­ri­can din do­me­ni­ul in­ves­tiți­i­lor Car­ly­le, a vândut de­ja ju­mă­ta­te din ga­ze­le pe ca­re le deți­ne în pe­ri­me­trul con­ce­si­o­nat în Ma­rea Ne­a­gră, cum­pă­ră­to­rul fi­ind gru­pul fran­cez ENGIE.

Într-un co­mu­ni­cat, BSOG a anu­nțat că 0,5 mi­liar­de de me­tri cu­bi anual, timp de 10 ani (5 mi­liar­de de me­tri cu­bi, în to­tal), vor fi vându­te că­tre fran­ce­zi, la un preț ne­pre­ci­zat, iar am­be­le pă­rți ale con­trac­tu­lui ju­bi­le­a­ză. Nici cu do­uă săp­tă­mâni în ur­mă, toți con­ce­si­o­na­rii din Ma­rea Ne­a­gră, BSOG, Exxon, Pe­trom, de­plânge­au for­ma în ca­re a fost adop­ta­tă le­gea of­fsho­re, pen­tru că ar fi adus o po­va­ră fis­ca­lă prea ma­re lor, ba mai mult, i-ar fi obli­gat să tran­za­cți­o­ne­ze lo­cal cel puțin 50% din can­ti­ta­tea de ga­ze pe ca­re o ex­trag. Și că sunt ne­voiți să amâne până la anul o even­tua­lă de­ci­zie de in­ves­tiție în ex­tra­cție. „Din punc­tul meu de ve­de­re, aces­tea sunt ga­ze na­tu­ra­le de ca­re avem ne­voie, în spe­cial în Ro­mânia, dar și mai mult pe pia­ţa eu­ro­pe­a­nă, în ide­ea di­ver­si­fi­că­rii sur­se­lor”, spu­nea Rai­ner Se­e­le, di­rec­to­rul OMV, ca­re ar vrea să ca­re ga­ze­le din Ma­rea Ne­a­gră, toa­te, da­că se poa­te, la Baum­ga­ren, Vi­e­na, de un­de să fa­că dis­pe­ce­ri­za­rea pen­tru toa­tă Eu­ro­pa. Mark Be­a­com, di­rec­tor BSOG, ară­ta că ‘’în ce­ea ce pri­vește dis­po­zi­ţi­i­le fis­ca­le, pro­pu­ne­ri­le de ta­xa­re con­tra­vin asi­gu­ră­ri­lor și dis­po­zi­ţi­i­lor le­ga­le ofe­ri­te de sta­tul ro­mân la mo­men­tul in­tră­rii in­ves­ti­to­ri­lor în con­ce­si­u­ne, sunt foar­te împo­vă­ră­toa­re și, pro­ba­bil, vor fa­ce Ro­mânia ne­com­pe­ti­ti­vă în com­pa­ra­ţie cu alte ju­ris­dic­ţii of­fsho­re”. Așa­dar, con­ce­si­o­na­rii pe­ri­me­tre­lor ga­zei­fe­re se de­cla­rau de­za­mă­giți de for­ma fi­na­lă, pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, a le­gii of­fsho­re. Doar de­cla­ra­tiv, apa­rent, pen­tru că, do­uă săp­tă­mâni mai târziu, BSOG anu­nță, tri­um­fă­toa­re, că și-a vândut de­ja ju­mă­ta­te din pro­du­cția de ga­ze pen­tru ur­mă­to­rii 10 ani. Mai mult, res­pec­tând întoc­mai pre­ve­de­ri­le cu 50% din gaz tran­za­cți­o­nat lo­cal ale le­gii de ca­re se de­cla­rau atât de ne­mu­lțu­miți. În plus, foar­te re­cent, ace­lași BSOG a încheiat un con­tract cu Tran­sgaz, pe 15 ani, pen­tru tran­spor­tul ga­ze­lor de la țărm la ori­ce cli­e­nți ar avea în ța­ră. Așa­dar, în timp ce ame­ri­ca­nii se de­cla­ră de­za­mă­giți de mo­dul în ca­re au­to­ri­tăți­le ro­mâne au ela­bo­rat le­gea of­fsho­re, se și ocu­pă să fa­că tot ce tre­bu­ie pen­tru ca ga­zul să se tran­sfor­me ra­pid în bani.

Încânta­re, mul­tă încânta­re...

ENGIE, prin­tr-un SRL înre­gis­trat în Ro­mânia, “va achi­ziți­o­na ga­ze na­tu­ra­le din ză­că­min­te­le Ana și Doi­na pe o pe­ri­oa­dă de mi­nim 10 ani, în con­for­mi­ta­te cu le­gis­lația ro­mâneas­că. Vo­lu­me­le con­trac­tua­le pre­co­ni­za­te la fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui re­pre­zin­tă 0,5 mi­liar­de de me­tri cu­bi de ga­ze pe an. Ga­ze­le vor fi li­vra­te la punc­tul de in­tra­re Va­du în Sis­te­mul Nați­o­nal de Tran­sport al ga­ze­lor na­tu­ra­le din Ro­mânia”, se ara­tă în co­mu­ni­ca­tul BSOG. Prețul con­trac­tu­lui nu es­te me­nți­o­nat. Sur­se din piața ga­ze­lor spun însă că acest preț es­te “si­gur” mai mic de­cât cel pe ca­re îl in­di­că acum bur­sa. Având în ve­de­re că BSOG își fa­ce in­tra­rea pe piață, că încheie un acord pe ter­men lung și că es­te vor­ba de o can­ti­ta­te ma­re, re­du­ce­rea de preț ar pu­tea fi sem­ni­fi­ca­ti­vă. “Poa­te 20%, poa­te mai mult”, spun sur­se­le. Con­si­de­rând un dis­co­unt de 20% și con­si­de­rând prețul de acum al bur­sei – 220 de eu­ro/1.000 de me­tri cu­bi, pu­tem con­si­de­ra la cir­ca 1 mi­liard de eu­ro va­loa­rea acor­du­lui din­tre BSOG și ENGIE, cu ga­ze­le din Ma­rea Ne­a­gră. Având în ve­de­re că ENGIE are sub­si­dia­ra înre­gis­tra­tă în Ro­mânia, ame­ri­ca­nii își vor fi re­zol­vat pro­ble­ma cu ju­mă­ta­te din pro­du­cție tran­za­cți­o­na­tă lo­cal. Cu ce­le­lal­te 5 mi­liar­de de me­tri cu­bi pot fa­ce ce vor.

„Sun­tem încântați că am încheiat acest acord im­por­tant pen­tru vânza­rea ga­ze­lor noas­tre. BSOG lu­cre­a­ză în mod con­stant pen­tru re­a­li­za­rea tu­tu­ror eta­pe­lor ră­ma­se din proi­ect pen­tru a ajun­ge în punc­tul în ca­re par­te­ne­rii și ac­ţi­o­na­rii vor pu­tea lua de­ci­zia de a in­ves­ti. Re­zul­ta­tul eva­luă­rii im­pac­tu­lui Le­gii of­fsho­re asu­pra proi­ec­tu­lui ră­mâne un fac­tor-cheie în sta­bi­li­rea luă­rii unei de­ci­zii fa­vo­ra­bi­le de a in­ves­ti”, a de­cla­rat Mark Be­a­com, CEO-ul BSOG.

La rândul său, di­rec­to­rul ENGIE Glo­bal Ener­gy Ma­na­ge­ment se de­cla­ră “mândru” să fie în par­te­ne­riat cu BSOG pen­tru ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră. Edo­uard Ne­vias­ki, CEO-ul di­vi­zi­ei ENGIE Glo­bal Ener­gy Ma­na­ge­ment, a de­cla­rat: „ENGIE es­te mândră să su­sți­nă par­te­ne­rii proi­ec­tu­lui MGD și aștep­tăm cu ne­răb­da­re să ges­ti­o­năm pri­ma pro­du­cție de ga­ze na­tu­ra­le din Ma­rea Ne­a­gră, o sur­să no­uă și foar­te in­te­re­san­tă în Ro­mânia. Ga­ze­le din proi­ec­tul MGD pot re­pre­zen­ta o sur­să sta­bi­lă de apro­vi­zi­o­na­re pe ter­men lung ca­re să asi­gu­re dez­vol­ta­rea po­ziți­ei ENGIE în Ro­mânia și în re­gi­u­ne și cre­dem că acest lu­cru va îmbu­nă­tăți si­gu­ran­ţa apro­vi­zi­o­nă­rii cu ga­ze pen­tru Ro­mânia în anii ur­mă­tori”.

Proi­ec­tul BSOG în Ma­rea Ne­a­gră, pe­ri­me­trul Mi­dia, con­stă în să­pa­rea a cinci son­de de pro­duc­ţie (o son­dă sub­ma­ri­nă la Doi­na și pa­tru son­de de pro­duc­ţie la Ana), un an­sam­blu sub­ma­rin de pro­duc­ţie pe ză­că­mântul Doi­na, ca­re va fi co­nec­tat prin­tr-o con­duc­tă de 18 km la plat­for­ma de pro­duc­ţie mo­ni­to­ri­za­tă și ope­ra­tă de la ţărm, am­pla­sa­tă pe ză­că­mântul Ana. O con­duc­tă sub­ma­ri­nă de 126 km va asi­gu­ra tran­spor­tul ga­ze­lor de la plat­for­ma Ana la ţărm, până la no­ua sta­ţie de tra­ta­re a ga­ze­lor (STG).

Ma­rea Ne­a­gră are re­sur­se es­ti­ma­te de gaz, doar în pe­ri­me­tre­le con­ce­si­o­na­te până acum, de cir­ca 200 de mi­liar­de de me­tri cu­bi, ex­ploa­ta­rea lor ur­mând să ge­ne­re­ze în 25 de ani veni­turi de cir­ca 100 de mi­liar­de de eu­ro. Ce­le mai mari re­zer­ve – 140 de mi­liar­de de me­tri cu­bi – sunt în pe­ri­me­trul Nep­tun De­ep, al Exxon – Pe­trom.

De cu­rând, Ro­mânia are și Le­gea of­fsho­re, ca­re re­gle­men­te­a­ză ac­ti­vi­tăți­le in­ves­ti­to­ri­lor din Ma­rea Ne­a­gră, ca­re a pro­dus ne­mu­lțu­mi­re prin­tre aceștia, dar ca­re nu es­te chiar așa de du­ră, se pa­re, având în ve­de­re că aceștia între­prind de­mer­suri con­cre­te pen­tru ex­tra­cția și co­mer­cia­li­za­rea ga­ze­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.