Co­mi­sia Ior­da­che: Crește ve­chi­mea mi­ni­mă pen­tru pro­cu­ro­rii de la Par­che­tul Ge­ne­ral

Romania Libera - - Politică -

Pen­tru a ajun­ge la Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție pro­cu­ro­rii vor avea ne­voie de o ve­chi­me mi­ni­mă de 15 ani, nu ze­ce ani, cum pre­văd le­gi­le jus­tiți­ei mo­di­fi­ca­te. Crește­rea ve­chi­mii ne­ce­sa­re a fost pro­pu­să de se­na­to­rul PSD Ro­bert Ca­zan­ci­uc, iar co­mi­sia con­du­să de Flo­rin Ior­da­che a apro­bat-o. „Pen­tru a pu­tea fi pro­mo­vați în ca­drul Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, pro­cu­ro­rii tre­bu­ie să nu fi fost san­cți­o­nați dis­ci­pli­nar în ul­ti­mii trei ani, să ai­bă o bu­nă pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­na­lă, o con­du­i­tă mo­ra­lă ire­proșa­bi­lă, cel puțin 15 ani ve­chi­me în fun­cția de pro­cu­ror sau ju­de­că­tor, cel puțin gra­dul pro­fe­si­o­nal co­res­pun­ză­tor par­che­tu­lui de pe lângă cur­tea de apel și să fi fost de­cla­rați ad­miși în ur­ma unui con­curs or­ga­ni­zat de că­tre co­mi­sia con­sti­tu­i­tă în acest scop”, pre­ve­de amen­da­men­tul apro­bat de ma­jo­ri­ta­tea PSD-ALDE. Le­gea nr. 303/2004 pri­vind Sta­tu­tul ju­de­că­to­ri­lor și pro­cu­ro­ri­lor - așa cum a fost ea mo­di­fi­ca­tă în Par­la­ment, apoi de Gu­vern, prin OUG nr. 92/2018 - pre­ve­de o ve­chi­me de ze­ce ani, iar con­diția ne­san­cți­o­nă­rii dis­ci­pli­na­re nu are sta­bi­lit vreun ter­men. Înain­te ca ac­tua­la ma­jo­ri­ta­te să adu­că con­tro­ver­sa­te­le mo­di­fi­cări la le­gi­le jus­tiți­ei, ve­chi­mea mi­ni­mă pen­tru ca un pro­cu­ror să pro­mo­ve­ze la Par­che­tul Ge­ne­ral era de opt ani.

Co­mi­sia con­du­să de ex­mi­nis­trul PSD Flo­rin Ior­da­che a înce­put, ieri, dez­ba­te­ri­le pen­tru apro­ba­rea OUG 92/2018. Se­na­tul es­te Ca­me­ră de­ci­zi­o­na­lă.

Du­pă pri­ma eta­pă a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.