Cri­mi­na­li la vo­lan. Ci­ne îi oprește

Un șo­fer be­at a ucis o fe­tiță de trei ani, pe ma­ma și bu­ni­ca aces­teia, ca­re mer­ge­au re­gu­la­men­tar.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Plo­ua mi­er­curi se­a­ră în Con­sta­nța, ce­ea ce fă­cea ca vi­zi­bi­li­ta­tea să fie scă­zu­tă. Se con­du­cea greu în tot ju­dețul. Aproa­pe de ora 18.30, șo­fe­rul unui Mer­ce­des 4x4 in­tra pe po­dul din Ovi­diu, pri­ma lo­ca­li­ta­te de lângă mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța. În loc să me­ar­gă drept, a in­trat, pur și sim­plu, pe sens opus, de un­de venea un Hyun­dai cu pa­tru fi­i­nțe la bord. A lo­vit mași­na fron­tal, vi­o­lent, în par­tea din stânga față. Mer­ce­de­sul s-a răs­tur­nat și a ate­ri­zat pe ca­po­tă. Hyun­dai­ul a ajuns, la pro­priu, un mor­man de fia­re. Mar­to­rii au su­nat la 112 și mai mul­te echi­pa­je ale Ambu­la­nței și ale ISU au ajuns la ac­ci­dent. Une­ori, ima­gi­ni­le sunt greu de su­por­tat și de că­tre aceștia, ca­re se lup­tă cu moar­te zi de zi. Au gă­sit ce­le pa­tru per­soa­ne în mași­nă. O fe­tiță de trei ani, ca­re fu­se­se așe­za­tă pe un scaun de co­pil, și trei fe­mei. Do­uă din­tre ele nu co­la­bo­rau cu me­di­cii. Pom­pi­e­rii au tăiat ca­ro­se­ria pen­tru a le scoa­te din­tre fia­re. Do­uă din­tre ele mu­ri­se­ră. O fe­meie de 31 de ani și una de 61 de ani. Co­pi­lul res­pi­ra. A fost tran­spor­ta­tă în am­bu­la­nță, un­de i s-a acor­dat pri­mul aju­tor. A in­trat în stop car­diac. Me­di­cii au înce­put pro­ce­du­ri­le de re­sus­ci­ta­re. Zeci de mi­nu­te, au încer­cat să-i por­neas­că ini­ma. Nu au reușit. Fe­tița de nu­mai 3 ani a mu­rit sub pri­vi­ri­le lor. Ce­le trei for­mau o fa­mi­lie. Fi­i­că, ma­mă și bu­ni­că. Au mu­rit împreu­nă, uci­se de un șo­fer be­at. O a pa­tra fe­meie, de 44 de ani, a ajuns în spi­tal cu frac­tu­ră și trauam­tism cra­nian.

Cir­cu­lau re­gu­la­men­tar

Po­lițiștii au ex­pli­cat cum s-a pe­tre­cut tra­ge­dia. În ter­meni seci, su­nă așa: „Un au­to­tu­rism mar­ca Mer­ce­des se de­pla­sa pe DN2, din­spre Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu că­tre Con­sta­nța, spun po­lițiștii con­stă­nțeni. Pe po­dul ru­ti­er din zo­na lo­ca­li­tății Ovi­diu a pă­truns pe con­tra­sens și a acroșat cu par­tea stângă față un au­to­tu­rism Hyun­dai ca­re se de­pla­sa re­gu­la­men­tar din­spre Con­sta­nța că­tre Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu. În ur­ma im­pac­tu­lui au­to mar­ca Mer­ce­des s-a răs­tur­nat.“Așa­dar, ce­le trei se aflau într-o mași­nă ca­re cir­cu­la re­gu­la­men­tar. Erau pe pod. Au fost vic­ti­me si­gu­re.

Șo­fe­rul a re­fu­zat să dea pro­be de sânge

Șo­fe­rul vi­no­vat are 33 de ani și es­te din orașul Ne­grești-Oaș, ju­dețul Sa­tu Ma­re. Mun­cea în Con­sta­nța. Ime­diat du­pă ac­ci­dent, a fu­git. A fost prins de mar­tori, pe câmp, și pre­dat po­lițiști­lor, ca­re nu l-au mai scă­pat din ochi. Aceștia spun că ema­na ha­le­nă al­coo­li­că. Bău­se, așa­dar. Du­pă ter­mi­na­rea cer­ce­tă­rii la fața lo­cu­lui, l-au dus la se­di­ul Po­liți­ei, un­de l-au in­te­ro­gat. Aici, con­form pro­ce­du­rii, i s-a ce­rut ac­cep­tul să i se pre­le­ve­ze pro­be de sânge. A re­fu­zat. Du­pă au­di­eri, s-a luat de­ci­zia reți­ne­rii pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zi­lei de vi­neri va fi pre­zen­tat in­sta­nței cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă. De obi­cei, spun sur­se ju­di­cia­re, ca­zu­ri­le șo­fe­ri­lor ca­re co­mit ac­ci­den­te mor­ta­le, fug sau înce­ar­că să fu­gă de la lo­cul ac­ci­den­tu­lui și sunt băuți se ter­mi­nă cu arest pre­ven­tiv. În Con­sta­nța, re­cent, un șo­fer înce­pă­tor a ucis un tânăr ca­re tra­ver­sa pe tre­ce­re. Nu bău­se și nu a fu­git. Es­te cer­ce­tat în li­ber­ta­te.

Alcoo­lul uci­de

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă es­ti­me­a­ză că apro­xi­ma­tiv 25% din ac­ci­den­te­le mor­ta­le pro­du­se în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă au le­gă­tu­ră cu con­du­ce­rea sub in­flue­nța bău­tu­ri­lor al­coo­li­ce și că cel pu­ţin 5.120 de de­ce­se ar fi pu­tut fi împi­e­di­ca­te, în 2016, da­că șo­fe­rii im­pli­ca­ţi în ac­ci­den­te nu ar fi fost sub in­flue­nța bău­tu­ri­lor al­coo­li­ce. Po­liția Ro­mână spu­ne că, în ța­ra noas­tră, nu­mă­rul ac­ci­den­te­lor ru­ti­e­re pro­du­se pe fon­dul con­su­mu­lui de al­cool la vo­lan es­te la ju­mă­ta­te față de me­dia eu­ro­pe­a­nă. O con­tri­buție ese­nția­lă la ace­as­tă di­fe­re­nță o are fap­tul că în ța­ra noas­tră con­du­ce­rea sub in­flue­nța al­coo­lu­lui es­te in­ter­zi­să. În anul 2017, în Ro­mânia, pon­de­rea ac­ci­den­te­lor ru­ti­e­re gra­ve pro­du­se pe fon­dul con­su­mu­lui de al­cool la vo­lan a fost de 6,4% din to­ta­lul ac­ci­den­te­lor, aces­tea si­tuându-se la ju­mă­ta­te față de me­dia eu­ro­pe­a­nă, ca­re es­te de apro­xi­ma­tiv 13% ac­ci­den­te ru­ti­e­re gra­ve pro­du­se pe fon­dul con­su­mu­lui de al­cool la vo­lan din to­ta­lul ac­ci­den­te­lor gra­ve pro­du­se.Unul din­tre fac­to­rii ca­re con­tri­bu­ie în mod de­ci­siv la nu­mă­rul sen­si­bil mai mic de ac­ci­den­te ru­ti­e­re pro­du­se în Ro­mânia pe fon­dul con­su­mu­lui de al­cool, față de me­dia eu­ro­pe­a­nă, îl con­sti­tu­ie to­le­ra­nța ze­ro în ce­ea ce pri­vește îmbi­bația al­coo­li­că în sânge a șo­fe­ri­lor. Sun­tem frun­tași la mo­rții pe șo­se­le

Ro­mânia se află pe ul­ti­me­le lo­curi în ce­ea ce pri­vește si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, cu 97 de de­ce­se ra­por­ta­te la un mi­li­on de lo­cu­i­tori în 2016 (în ur­ma ță­rii noas­tre fi­ind doar Bul­ga­ria cu 99), ara­tă noi­le da­te sta­tis­ti­ce pu­bli­ca­te ma­rți de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă. Per to­tal, însă, față de 2010, de­ce­se­le pe șo­se­le în Ro­mânia au scă­zut cu 19%, exact cât me­dia UE în toți acești ani. Dru­mu­ri­le din Uni­u­ne ră­mân, con­form da­te­lor, ce­le mai si­gu­re din lu­me, dar re­zul­ta­te­le înre­gis­tra­te sunt încă de­par­te de ce își pro­pun au­to­ri­tăți­le eu­ro­pe­ne: să re­du­că la ju­mă­ta­te nu­mă­rul de de­ce­se cau­za­te de ac­ci­den­te ru­ti­e­re între 2010 și 2020. Sta­tis­ti­ci­le pri­vind si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră pen­tru 2016, pu­bli­ca­te ma­rți de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, ara­tă o scă­de­re cu 2% a nu­mă­ru­lui de de­ce­se înre­gis­tra­te în UE anul tre­cut. În 2016, 25.500 de per­soa­ne și-au pi­er­dut viața în ac­ci­den­te ru­ti­e­re pe te­ri­to­ri­ul UE, cu 600 mai puți­ne de­cât în 2015 și cu 6.000 mai puți­ne de­cât în 2010. Alte 135.000 de per­soa­ne au su­fe­rit ac­ci­den­te gra­ve, con­form es­ti­mă­ri­lor Co­mi­si­ei. Cu toa­te aces­tea, Ro­mânia se află pe pe­nul­ti­mul loc în ce­ea ce pri­vește nu­mă­rul de per­soa­ne uci­se în ac­ci­den­te ru­ti­e­re ra­por­tat la un mi­li­on de ce­tățeni. Ast­fel, Ro­mânia a înre­gis­trat 97 de mo­rți la mi­li­on, fi­ind de­van­sa­tă doar de Bul­ga­ria, cu 99 de de­ce­se la mi­li­on. Le ur­me­a­ză Le­to­nia (80) și Po­lo­nia (79). Pe de altă par­te, pe pri­me­le lo­curi se află Sue­dia (27), Ma­rea Bri­ta­nie (28), Ță­ri­le de Jos (33), Spa­nia (37) și Da­ne­mar­ca (37). Pro­ba­bi­li­ta­tea de a fi ucis într-un ac­ci­dent ru­ti­er va­ria­ză de la un stat mem­bru la altul, con­form da­te­lor CE. „Deși di­fe­re­nțe­le se re­duc în fi­e­ca­re an, ce­tățe­nii din sta­te­le mem­bre cu ra­te­le de ac­ci­den­te mor­ta­le ce­le mai ri­di­ca­te sunt de trei ori mai ex­puși pe­ri­co­lu­lui de a muri în ac­ci­den­te ru­ti­e­re de­cât ce­tățe­nii din ță­ri­le cu ra­te­le ce­le mai scă­zu­te“, in­for­me­a­ză Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă. Deși tren­dul eu­ro­pe­an a fost de ușoa­ră îmbu­nă­tăți­re (o scă­de­re cu 2% a nu­mă­ru­lui de de­ce­se), re­zul­ta­tul Ro­mâni­ei a re­gre­sat cu un pro­cent față de 2015. Per to­tal, însă, față de anul de re­fe­ri­nță 2010, Ro­mânia a înre­gis­trat o îmbu­nă­tăți­re cu 19%, exact cât me­dia UE în acest do­me­niu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.