Ca­te­dra­la Ne­a­mu­lui a fost sfin­ţi­tă

Romania Libera - - Special - Eu­gen Pă­trașcu Fi­nal Impre­sia ge­ne­ra­lă a ce­lor pre­ze­nți a fost ace­ea că au par­ti­ci­pat la un eveni­ment is­to­ric.

În prag de Zi­ua Na­ţi­o­na­lă, Ca­te­dra­la Ne­a­mu­lui a fost sfin­ţi­tă, în pre­zen­ţa a zeci de mii de cre­din­ci­oși, veni­ţi din toa­tă ţa­ra. Sluj­ba a fost ofi­cia­tă de Pre­a­fe­ri­ci­tul Da­ni­el și de Pa­triar­hul Ecu­me­nic Bar­to­lo­meu I, ală­turi de un so­bor de 100 de pre­o­ţi.

Un vis al stră­moși­lor noștri s-a împli­nit astă­zi. Es­te me­sa­jul tran­smis la uni­son de re­pre­zen­tan­ţii Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne, în zi­ua în ca­re am asis­tat la sluj­ba de sfin­ţi­re a Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui. O clă­di­re la ca­re se lu­cre­a­ză de­ja de opt ani și ca­re a stârnit nu­me­roa­se con­tro­ver­se din zo­na pro­gre­sis­tă a so­ci­e­tății.

Apro­xi­ma­tiv 40.000 de pe­le­rini din între­a­ga ţa­ră au par­ti­ci­pat la sluj­ba ofi­cia­tă de Pre­a­fe­ri­ci­tul Da­ni­el și de Bar­to­lo­meu I, ală­turi de un so­bor de 100 de pre­o­ţi. În inte­ri­or, pe par­cur­sul sluj­bei de sfin­ţi­re au avut ac­ces doar cei 2.000 de in­vi­ta­ţi ofi­cia­li, prin­tre ca­re și pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Res­tul eno­riași­lor au ur­mă­rit ce­re­mo­nia de pe es­pla­na­da din fața clă­di­rii, pe ecra­ne in­sta­la­te în fața ca­te­dra­lei. Mu­lți cre­din­ci­oși din ța­ră erau îmbră­ca­ţi în cos­tu­me po­pu­la­re din zo­ne­le ca­re pro­vin și ave­au ste­a­guri tri­co­lo­re. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a fost in­vi­tat la eveni­ment, dar a pre­fe­rat să me­ar­gă la Bru­xel­les, la reu­ni­u­nea Con­si­li­u­lui Eu­ro­pe­an. Șe­ful sta­tu­lui a tran­smis un me­saj în ca­re afir­mă că „sfin­ţi­rea Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui re­pre­zin­tă, pen­tru cre­din­ci­oșii or­to­do­cși din ţa­ră și din dias­po­ra, o săr­bă­toa­re cu o încăr­că­tu­ră is­to­ri­că și sim­bo­li­că apar­te”.

Des­fășu­ra­rea ce­re­mo­ni­ei

Puțin du­pă ora 8.00, a înce­put sluj­ba de sfi­nți­re a alta­ru­lui ca­te­dra­lei ce a fost ofi­cia­tă de că­tre Pa­triar­hul Ecu­me­nic Bar­to­lo­meu I al Con­stan­ti­no­po­lu­lui, ală­turi de Pa­triar­hul Da­ni­el, ală­turi de un so­bor de mi­tro­po­li­ţi și pre­o­ţi. La fi­na­lul sluj­bei de sfi­nți­re, Var­laam Ploi­ește­a­nul, epis­cop vi­car pa­triar­hal, a ci­tit ac­tul de sfin­ţi­re sem­nat de Pa­triar­hul Ecu­me­nic Bar­to­lo­meu, Pa­triar­hul Da­ni­el și to­ţi ie­rar­hii pre­zen­ţi. În do­cu­ment a fost pre­zen­ta­tă sin­te­tic is­to­ria Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui, încă din mo­men­tul ime­diat ur­mă­tor du­pă Răz­boi­ul de Inde­pen­den­ţă. A ur­mat sluj­ba Sfin­tei Li­tur­ghii.

La fi­na­lul ce­re­mo­ni­ei, Pa­triar­hul Da­ni­el le-a mu­lțu­mit ce­lor ca­re au con­tri­bu­it fi­nan­ciar pen­tru ri­di­ca­rea edi­fi­ci­u­lui și ce­lor ca­re vor con­tri­bui în con­ti­nua­re, el spu­nând că, așa cum se ve­de, lu­cră­ri­le nu sunt ga­ta. ”Spe­răm ca pes­te trei ani să re­venim la sfi­nți­rea pic­tu­rii Ca­te­dra­lei”, a spus Pa­triar­hul Da­ni­el. De fapt, ca­te­dra­la va fi împo­do­bi­tă cu mo­zaic, așa cum es­te și su­per­bul ico­nos­tas, ca­re ne pre­fi­gu­re­a­ză un inte­ri­or cu cer­tă am­pren­tă bi­zan­ti­nă din pe­ri­oa­da de înflo­ri­re a sti­lu­lui.

Prea Fe­ri­ci­rea Sa le-a mu­lțu­mit și i-a fe­li­ci­tat pe cei ca­re au venit la sfi­nți­rea Ca­te­dra­lei pre­ci­zând că „Până joi in­clu­siv, to­ţi cre­din­ci­oșii or­to­do­cși, băr­ba­ţi și fe­mei, vor pu­tea in­tra în Sfântul Altar, să­ru­tând Sfânta Evan­ghe­lie, Sfânta Cru­ce și Sfânta Ma­să și ce­rând aju­to­rul lui Dum­ne­zeu pen­tru întă­ri­rea do­rin­ţe­lor de bi­ne“.

Pa­triar­hul Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne a pre­ci­zat că în Ca­te­dra­lă încap 3.000 de oa­meni pe scau­ne și 5.000 de oa­meni în pi­ci­oa­re. ”Ca­te­dra­la es­te to­tuși mi­că, în ra­port cu po­pu­lația, cu cei ca­re stau afa­ră. Es­te neîncă­pă­toa­re, dar va­ra vom pu­tea ofi­cia sluj­be și afa­ră”, a afir­mat Pa­triar­hul Da­ni­el.

„Es­te ade­vă­rat că, în cur­sul anu­mi­tor eta­pe ale stră­da­ni­i­lor ne­o­bo­si­te de­pu­se pen­tru con­stru­i­rea Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui, s-a cre­at impre­sia că ri­di­ca­rea aces­teia es­te im­po­si­bi­lă“, a spus Bar­to­lo­meu, Pa­triar­hul Con­stan­ti­no­po­lu­lui. Dar frăți­i­le voas­tre ați avut cre­di­nță sta­tor­ni­că și nez­drun­ci­na­tă în atot­pu­ter­ni­cia și împreu­nă – lu­cra­rea lui Dum­ne­zeu. Ați avut dra­gos­te fi­er­bin­te față de El și de Bi­se­ri­ca Lui!“, a ac­cen­tuat Sanc­ti­ta­tea Sa în dis­cur­sul ți­nut la Sfi­nți­rea Ca­te­dra­lei.

Ce­re­mo­ni­i­le s-au încheiat du­pă apro­xi­ma­tiv șa­se ore, iar cre­din­ci­oșii au înce­put de­ja să se închi­ne în altar. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Pa­triar­hi­ei, Va­si­le Bă­nes­cu, a de­cla­rat că oa­me­nii ca­re au par­ti­ci­pat la eveni­ment, stând în frig ore în șir, vor pri­mi ce­ai cald și un pa­chet.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.