Ris­cul la in­cen­diu, re­gle­men­tat prin­tr-un nor­ma­tiv ve­chi de 20 ani

Romania Libera - - Economie - Ma­ri­le­na Dan

Con­struc­ţia ce­lei mai mari fa­brici de va­tă mi­ne­ra­lă ba­zal­ti­că din Ro­mânia, pe ca­re gru­pul da­nez Roc­kwool a de­ma­rat-o în lu­na iu­lie lângă Ploi­ești, va fi fi­na­li­za­tă va­ra vi­i­toa­re. În pre­zent, lu­cră­ri­le de con­struc­ţii ci­vi­le sunt la ju­mă­ta­te, ur­mând ca în de­cem­brie să înce­a­pă mon­ta­jul echi­pa­men­te­lor la inte­ri­or.

Inves­ti­ţia, în va­loa­re de apro­xi­ma­tiv 50 de mi­li­oa­ne de eu­ro,va crea până la 150 de lo­curi de mun­că în mod di­rect și alte 300 in­di­rect, pen­tru ser­vi­cii și lo­gis­ti­că. Ma­na­ge­rii es­ti­me­a­ză că se va lu­cra la 80% din ca­pa­ci­ta­tea li­ni­ei de pro­duc­ţie până la fi­ne­le lui 2019.

Prin­ci­pa­la pia­ţă de des­fa­ce­re va fi cea lo­ca­lă,însă fa­bri­ca de la Ploi­ești va ex­por­ta va­ta ba­zal­ti­că pen­tru izo­la­ţii în toa­tă zo­na de sud-est a Eu­ro­pei, cu pre­că­de­re în Bul­ga­ria, Gre­cia și Ser­bia, a de­cla­rat pen­tru RL Flo­rin Po­pes­cu, di­rec­tor al Roc­kwool pen­tru zo­na Bal­ca­ni­lor.

În pre­zent,se des­fășoa­ră un pro­ces in­tens de re­cru­ta­re de per­so­nal. Com­pa­nia va alo­ca cir­ca 2 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru in­stru­i­rea an­ga­ja­ţi­lor, in­clu­siv în ca­drul fa­bri­ci­lor de­ţi­nu­te de gru­pul Roc­kwool în alte ţări.

Uni­ta­tea de pro­duc­ţie de lângă Ploi­ești va lu­cra în re­gim non­stop, cu ma­te­rie pri­mă (ro­că vul­ca­ni­că) din Ro­mânia.“Sun­tem în fa­za de con­trac­ta­re a ma­te­ri­ei pri­me de la ca­ri­e­re­le de ba­zalt din ţa­ră”, a pre­ci­zat ma­na­ge­rul Roc­kwool.

No­ua uni­ta­te de pro­duc­ţie es­te am­pla­sa­tă pe un te­ren de cir­ca 30 de hec­ta­re în Par­cul Indus­trial Vest Ploi­ești. Ini­ţial, se vor uti­li­za cir­ca 17 ha pen­tru con­struc­ţie, ur­mând ca proi­ec­tul să fie dez­vol­tat ulte­ri­or, în func­ţie de evo­lu­ţia ac­ti­vi­tă­ţii.Antre­pre­no­rul de­sem­nat es­te CON-A din Si­biu, com­pa­nie cu ca­pi­tal au­toh­ton, cu pes­te 25 de ani de ex­pe­ri­en­ţă în con­struc­ţii. Toa­te echi­pa­men­te­le de pro­duc­ţie vor fi din im­port. Va­ta ba­zal­ti­că pro­du­să în no­ua uni­ta­te va fi vându­tă prin in­ter­me­di­ul com­pa­ni­i­lor de dis­tri­bu­ţie cu ca­re lu­cre­a­ză Gru­pul Roc­kwool. În pre­zent, va­ta mi­ne­ra­lă (atât cea de sti­clă, cât și cea ba­zal­ti­că) are o pon­de­re de uti­li­za­re de cir­ca 40-45% în to­ta­lul pi­e­ţei de izo­la­ţii din Ro­mânia,a men­ţi­o­nat Flo­rin Po­pes­cu.

Va­ta ba­zal­ti­că, un ma­te­rial in­com­bus­ti­bil

Va­ta ba­zal­ti­că es­te un ma­te­rial na­tu­ral, eco­lo­gic și du­ra­bil, ca­re își păs­tre­a­ză pro­pri­e­tă­ţi­le pe între­a­ga du­ra­tă de via­ţă a clă­di­rii. Es­te foar­te ver­sa­ti­lă, pu­tând fi uti­li­za­tă atât la lu­cră­ri­le de izo­la­ţie la inte­ri­or, cât și la ex­te­ri­or. Poa­te fi fo­lo­si­tă atât la fa­ţa­de, cât și la te­ra­se sau la clă­di­ri­le me­tal-box. To­to­da­tă, se pre­te­a­ză per­fect la pro­tec­ţia an­ti-in­cen­diu a in­sta­la­ţi­i­lor de încăl­zi­re sau ven­ti­la­ţie. Izo­la­ţi­i­le din va­tă ba­zal­ti­că am­pla­sa­te pe fa­ţa­de­le clă­di­ri­lor împi­e­di­că pro­pa­ga­rea fo­cu­lui. Ma­te­ria­lul nu se mi­cșo­re­a­ză în timp, nu se mișcă și nu se fă­râmi­ţe­a­ză. Are pro­pri­e­tă­ţi ter­mi­ce și de pro­tec­ţie la zgo­mot, fi­ind con­si­de­rat una din­tre ce­le mai efi­ci­en­te so­lu­ţii uti­li­za­te în con­struc­ţii pen­tru izo­la­ţi­i­le ter­mi­ce și fo­ni­ce. Fi­ind ob­ţi­nu­tă din ro­că vul­ca­ni­că, va­ta ba­zal­ti­că nu ar­de, con­fe­rind clă­di­ri­lor cel mai înalt grad de re­zis­ten­ţă la foc.

În po­fi­da aces­tor lu­cruri cu­nos­cu­te de că­tre con­struc­tori,ma­jo­ri­ta­tea clă­di­ri­lor re­a­bi­li­ta­te în ul­ti­mii ani au fost izo­la­te cu po­lis­ti­ren, pen­tru că es­te mai ief­tin.Acest ma­te­rial nu es­te însă du­ra­bil în timp și nu ofe­ră pro­tec­ţie împo­tri­va pro­pa­gă­rii fo­cu­lui. Un exem­plu dra­ma­tic în acest sens es­te in­cen­di­ul de la tur­nul Gren­fell din Lon­dra, blo­cul de lo­cu­in­ţe cu 27 de eta­je ca­re a ars ca o tor­ţă anul tre­cut, du­pă ce un in­cen­diu pro­dus de un scur­tcir­cu­it s-a pro­pa­gat la izo­la­ţia de la ex­te­ri­or, ca­re fu­se­se re­a­li­za­tă din­tr-un ma­te­rial com­bus­ti­bil.71 de oa­meni au mu­rit din cau­za fo­cu­lui sau a fu­mu­lui de­ga­jat prin ar­de­rea izo­la­ţi­ei ex­te­ri­oa­re a blo­cu­lui.

Di­rec­to­rul Roc­kwool spu­ne că acest pre­ce­dent ara­tă că ma­te­ria­le­le pen­tru izo­la­ţii tre­bu­ie ale­se, obli­ga­to­riu, în func­ţie de ris­cul la in­cen­diu al clă­di­rii: “Una es­te să izo­le­zi o ca­să in­di­vi­dua­lă și alta es­te să izo­le­zi o clă­di­re mul­ti­e­ta­ja­tă în ca­re se află zeci sau su­te de per­soa­ne”.

Po­tri­vit le­gis­la­ţi­ei în vi­goa­re pri­vind ris­cul la in­cen­diu, în Ro­mânia, uti­li­za­rea va­tei mi­ne­ra­le es­te obli­ga­to­rie doar la lu­cră­ri­le de izo­la­ţii ale clă­di­ri­lor de pes­te 28 de me­tri. Pen­tru clă­di­ri­le cu înăl­ţi­mi între P+4 și P+10 con­struc­to­rii pot fo­lo­si po­lis­ti­ren cu ba­ri­e­re de va­tă mi­ne­ra­lă (30 cm) la fi­e­ca­re etaj ori la an­ca­dra­men­te­le tu­tu­ror go­lu­ri­lor (fe­res­tre, uși etc). Le­gea nu pre­ve­de obli­ga­ti­vi­ta­tea de a se uti­li­za va­tă mi­ne­ra­lă pen­tru izo­la­rea clă­di­ri­lor cu mai pu­ţin de 4 eta­je.

Ro­mânia are res­tan­ţe ma­jo­re la re­a­bi­li­ta­rea clă­di­ri­lor

Da­că până în ur­mă cu doi­trei ani for­ţa de mun­că ief­ti­nă era un atu în atra­ge­rea in­ves­ti­to­ri­lor străini, în pre­zent lu­cru­ri­le nu mai stau de­loc așa. Cos­tu­ri­le de per­so­nal au cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv, iar pia­ţa mun­cii es­te mar­ca­tă de o cri­ză ma­jo­ră de oa­meni ca­li­fi­ca­ţi. La aces­te im­pe­di­men­te se adau­gă bi­ro­cra­ţia și hă­ţișul le­gis­la­tiv greu de pă­truns.

Da­ne­zii de la Roc­kwool au ales însă Ro­mânia pen­tru ace­as­tă in­ves­ti­ţie da­to­ri­tă po­ten­ţia­lu­lui imens al pi­e­ţei ma­te­ria­le­lor de con­struc­ţii, in­clu­siv izo­la­ţii. Ţa­ra noas­tră de­ţi­ne un stoc uriaș de imo­bi­le ener­go­fa­ge, ca­re vor tre­bui re­a­bi­li­ta­te con­form Di­rec­ti­vei Eu­ro­pe­ne pri­vind Per­for­man­ţa Ener­ge­ti­că a Clă­di­ri­lor (844/2018). Con­form unor es­ti­mări ne­o­fi­cia­le,până în pre­zent s-au re­a­bi­li­tat sub 3% din clă­di­ri­le pu­bli­ce, în 10 ani (o ci­fră exac­tă nu exis­tă,pen­tru că Ro­mânia nu are un re­gis­tru na­ţi­o­nal al clă­di­ri­lor pu­bli­ce).

Ace­as­ta, în timp ce Di­rec­ti­va Eu­ro­pe­a­nă pre­ve­de ca fi­e­ca­re stat mem­bru să re­a­bi­li­te­ze anual mi­ni­mum 3% din sto­cul de clă­diri pu­bli­ce, pen­tru a da exem­plu și me­di­u­lui pri­vat,res­pec­tiv pro­pri­e­ta­ri­lor de lo­cu­in­ţe.

Bul­ga­rii au tran­spus le­gis­la­ţia eu­ro­pe­a­nă, noi - nu

Si­gu­ran­ţa la in­cen­dii în Ro­mânia es­te re­gle­men­ta­tă prin nor­ma­ti­vul P118/1999, ca­re, în opi­nia spe­cia­liști­lor, es­te to­tal de­pășit. Deși au tre­cut de atunci aproa­pe do­uă de­ce­nii, iar ma­te­ria­le­le de con­struc­ţii și teh­no­lo­gi­i­le au evo­luat enorm sau în une­le ca­zuri s-au schim­bat com­plet, gu­ver­nan­ţii nu au fost în sta­re sau nu au avut nici un in­te­res să adu­că le­gis­la­ţia la zi.

Flo­rin Po­pes­cu sus­ţi­ne că în 2016 a exis­tat o ini­ţia­ti­vă de mo­di­fi­ca­re a P118 la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii, un­de un grup de ex­per­ţi a întoc­mit un alt nor­ma­tiv me­nit să înlo­cu­ias­că ve­chi­le re­gle­men­tări. Însă, până ca aces­ta să fie asu­mat de de­ci­den­ţii po­li­tici, șe­ful gru­pu­lui de lu­cru, ar­hi­tec­tul Ion Voi­cu­les­cu, a mu­rit. De la acel mo­ment, to­tul s-a blo­cat. „E un do­me­niu foar­te com­plex, în ca­re sunt im­pli­ca­te mai mul­te en­ti­tă­ţi: Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii, Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor In­ter­ne, Inspec­to­ra­tul pen­tru Si­tua­ţii de Urgen­ţă.Toa­te ar tre­bui să con­lu­cre­ze pen­tru ela­bo­ra­rea noii le­gis­la­ţii. S-a cre­at și o plat­for­mă de dez­ba­te­re pe ace­as­tă te­mă, prin Coa­li­ţia pen­tru Si­gu­ran­ţa la In­cen­diu a Clă­di­ri­lor, fon­da­tă de mai mul­te aso­cia­ţii. Nor­me­le tre­bu­ie adu­se la zi și to­to­da­tă de­fi­ni­te foar­te bi­ne.Ar tre­bui să tran­spu­nem le­gis­la­ţia eu­ro­pe­a­nă din do­me­niu. Bul­ga­ria ne-a luat-o înain­te și din acest punct de ve­de­re. Ei au schim­bat le­gis­la­ţia de pro­tec­ţie la in­ce­diu din iu­lie a.c.”, spu­ne Flo­rin Po­pes­cu.

Ni­mic nu s-a schim­bat du­pă Co­lec­tiv

La trei ani de la tra­ge­dia de la clu­bul Co­lec­tiv din Bu­cu­rești, ni­mic nu s-a schim­bat în pri­vin­ţa mă­su­ri­lor de si­gu­ran­ţă la in­cen­dii. Cu o ex­cep­ţie: une­le ma­ga­zi­ne sau res­tau­ran­te ca­re nu au au­to­ri­za­ţie de la ISU func­ţi­o­nea­ză pe pro­pria răs­pun­de­re a ad­mi­nis­tra­to­ru­lui și afișe­a­ză acest lu­cru în loc vi­zi­bil. “Tot ce s-a întâmplat con­cret du­pă Co­lec­tiv se re­zu­mă la fap­tul că to­ţi pro­pri­e­ta­rii de lo­ca­luri sau ma­ga­zi­ne au vrut să ob­ţi­nă au­to­ri­za­ţie,iar Pom­pi­e­rii au fost su­fo­ca­ţi de nu­mă­rul de do­sa­re pe ca­re, fi­zic, nu le-au pu­tut pro­ce­sa, din lip­să de spe­cia­liști. Din acest mo­tiv, ISU a de­cis să tran­sfe­re mul­te din­tre ele în pro­vin­cie”, a afir­mat Flo­rin Po­pes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.