Pro­gra­me-spi­on fo­lo­si­te con­tra te­ro­ris­mu­lui și a di­si­den­ţi­lor

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Isra­e­lul a de­venit una din prin­ci­pa­le­le țări ex­por­ta­toa­re de pro­gra­me in­for­ma­ti­ce-spi­on și de alte ti­puri de teh­no­lo­gii ci­ber­ne­ti­ce ofen­si­ve ca­re aju­tă dic­ta­tu­ri­le să vâne­ze di­si­de­nții și mi­no­ri­tăți­le, dez­vă­lu­ie Haa­retz. O an­che­tă a co­ti­dia­nu­lui is­ra­e­lian des­fășu­ra­tă din Indo­ne­zia până în Qa­tar, tre­când prin Me­xic, ara­tă că în timp ce între­prin­de­ri­le din Isra­el pre­zin­tă pro­du­se­le lor ca teh­nici de uti­li­zat în lup­ta con­tra te­ro­ris­mu­lui sau a cri­mei or­ga­ni­za­te, aces­tea pot fi ex­ploa­ta­te în nu­me­roa­se ca­zuri de re­gi­mu­ri­le au­to­ri­ta­re pen­tru spi­o­na­rea di­si­de­nți­lor. De exem­plu, re­lați­i­le din­tre Isra­el și Ara­bia Sau­di­tă ră­mân fra­gi­le și sunt um­bri­te de dez­vă­lu­i­ri­le asu­pra vânză­rii de ma­te­rial de spi­o­naj ca­re a fost fo­lo­sit și în ca­zul zia­ris­tu­lui di­si­dent Ja­mal Khas­hog­gi. Pro­du­se­le fir­mei is­ra­e­li­e­ne Ve­rint, de exem­plu, au aju­tat au­to­ri­tăți­le din Mo­zam­bic să com­ba­tă o se­rie de ră­piri și în Bot­swa­na să lup­te con­tra bra­co­na­ju­lui. Dar, po­tri­vit unor foști an­ga­jați în mai mul­te între­prin­deri de pro­fil, în țări ca Indo­ne­zia, pro­gra­me­le ci­ber­ne­ti­ce au aju­tat de ase­me­nea gu­ver­ne­le să al­că­tu­ias­că do­sa­re pe­na­le con­tra per­soa­ne­lor gay și a mi­no­ri­tăți­lor lo­ca­le,ca­re au tre­bu­it să răs­pun­dă in­cul­pă­ri­lor pen­tru ho­mo­se­xua­li­ta­te sau ere­zie, con­si­de­ra­te cri­me de că­tre au­to­ri­tăți. Une­le pro­du­se, cum es­te pro­gra­mul Pe­ga­sus al NSO Gro­up din Her­zliya, sunt foar­te po­pu­la­re. Pe­ga­sus per­mi­te gu­ver­ne­lor să ur­mă­re­as­că te­le­foa­ne­le ce­lu­la­re ale ce­tățe­ni­lor, să as­cul­te ape­lu­ri­le și con­ver­sați­i­le avu­te în apro­pi­e­rea te­le­foa­ne­lor. Pro­gra­mul a fost im­pli­cat în ul­ti­mii ani în Me­xic în vâna­rea per­soa­ne­lor ca­re cri­ti­că gu­ver­nul. Anche­ta es­te ba­za­tă pe o su­tă de sur­se din 15 țări și mai ales pe nu­me­roși foști an­ga­jați ai fir­me­lor is­ra­e­li­e­ne ca­re fa­bri­că aces­te pro­du­se. Une­le stu­dii asu­pra ex­ploa­tă­rii pro­gra­me­lor-spi­on su­ge­re­a­ză că acum pro­du­se­le ex­por­ta­te de age­nții de stat în 130 de țări merg și în une­le ca­re nu întrețin re­lații di­plo­ma­ti­ce cu sta­tul evreu, cum sunt țări ara­be din Golf (Qa­tar, Ba­hrein și Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te) sau în țări ca­re afișe­a­ză bi­la­nțuri ne­ga­ti­ve în ter­meni de drep­tu­ri­le omu­lui, ca Swa­zi­land, Su­da­nul de Sud sau Ango­la. Po­tri­vit unei sur­se, pro­gra­me­le-spi­on is­ra­e­li­e­ne sunt ce­le­bre în rândul gu­ver­ne­lor din Gol­ful Per­sic.„Se știe că ce­le mai bu­ne teh­no­lo­gii vin din Isra­el“.Haa­retz mai su­bli­nia­ză că între­prin­de­ri­le is­ra­e­li­e­ne ig­no­ră cum sunt fo­lo­si­te sis­te­me lor oda­tă ce au fost vându­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.