Atac chi­mic în Alep. Po­si­bi­lă ac­ţi­u­ne împo­tri­va re­gi­mu­lui Assad!

Na­ve ame­ri­ca­ne și fran­ce­ze ope­re­a­ză împreu­nă în Ma­rea Me­di­te­ra­nă

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Pes­te o su­tă de ca­zuri de as­fi­xie s-au înre­gis­trat du­pă un atac cu clor ga­zos în Si­ria, la Alep, con­form unui bi­lanţ pre­zen­tat de te­le­vi­zi­u­nea si­ria­nă de stat, ca­re îi acu­ză pe in­sur­gen­ţi de atac.

Ata­cul cu clor ga­zos asu­pra orașu­lui Alep a avut loc în car­ti­e­re­le Al-Kha­li­diyah și Jam’ayat al-Za­hra, în „apro­pi­e­re de po­ziți­i­le te­ro­riști­lor“, con­form ruși­lor, ca­re anu­nță de luni de zi­le că un ast­fel de atac va avea loc cu spri­ji­nul unor sta­te ce vor să împi­e­di­ce o so­luție po­li­ti­că pri­vind Si­ria. So­luția po­li­ti­că pe ca­re o vrea Ru­sia es­te păs­tra­rea re­gi­mu­lui Assad la pu­te­re și fo­rța­rea re­fu­giați­lor să se întoar­că aca­să. În plus, Ru­sia ce­re ma­ri­lor pu­teri să se im­pli­ce în re­con­stru­cția Si­ri­ei sub re­gi­mul Assad. Nici fo­rța­rea re­fu­giați­lor să se întoar­că sub re­gi­mul Assad și nici re­con­stru­cția Si­ri­ei în aces­te con­diții nu se află pe agen­de­le de lu­cru ale ma­ri­lor pu­teri, ca­re do­resc o so­luție po­li­ti­că fă­ră re­gi­mul Assad ce a pro­vo­cat cea mai ma­re cri­ză uma­ni­ta­ră du­pă al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Si­ria es­te te­ma prin­ci­pa­lă a ur­mă­toa­rei întâlniri din­tre Vla­di­mir Pu­tin și Do­nald Trump, iar în aștep­ta­rea aces­tui eveni­ment, atât SUA, cât și Ru­sia, și-au întă­rit fo­rțe­le mi­li­ta­re în Ma­rea Me­di­te­ra­nă și în Si­ria. Fron­tul Na­ţi­o­nal de Eli­be­ra­re, cea mai im­por­tan­tă alian­ţă a re­be­li­lor pre­zen­tă în pro­vin­ci­i­le si­ri­e­ne Alep și Idlib, a ne­gat ori­ce im­pli­ca­re în ata­cul cu clor ga­zos, de­nu­nțând și ten­ta­ti­ve de ofen­si­vă ale mi­liți­i­lor pro-Assad asu­pra pro­vin­ci­ei li­be­re Idlib în coor­do­na­re cu ata­cul chi­mic. Krem­li­nul in­te­nți­o­nea­ză să abor­de­ze Tur­cia, ca­re are tru­pe în nor­dul Si­ri­ei, și ca­re a ce­rut o înce­ta­re a fo­cu­lui în re­gi­u­nea Idlib, pen­tru a re­ne­go­cia „si­tuația pre­zen­tă“.

Na­vă fran­ce­ză în Me­di­te­ra­na

Na­va-spi­on fran­ce­ză „Du­puy de Lo­me“a ajuns în ape­le Si­ri­ei și a înce­put să ope­re­ze împreu­nă cu por­ta­vi­o­nul USS Har­ry Tru­man și cu ce­le cinci na­ve ame­ri­ca­ne ce fac par­te din „fo­rța de atac“. „Du­puy le Lo­me“es­te în mod obișnu­it re­zer­va­tă de că­tre Di­re­cția de Infor­mații Mi­li­ta­re din Fra­nța (DRM) pen­tru a fi tri­mi­să în punc­te­le fi­er­bi­nți înain­te sau în tim­pul unor ata­curi mi­li­ta­re. Na­va are echi­pa­ment pen­tru in­ter­cep­ta­re pe cen­tre­le de co­mu­ni­cații și co­man­dă ina­mi­ce, ci­ti­rea e-mail-uri­lor sim­ple și co­da­te și as­cul­ta­rea co­mu­ni­cați­i­lor pe te­le­fo­nie mo­bi­lă. Na­va fran­ce­ză se ală­tu­ră avi­oa­ne­lor de re­cu­noaște­re ame­ri­ca­ne ca­re ope­re­a­ză în re­gi­u­ne din lu­na mai. Aces­te avi­oa­ne, USAF MC-12S EMARSS și MC-12W Li­ber­ty, au ba­za pe in­su­la Cre­ta. Avi­oa­ne­le UAF sunt echi­pa­te cu un sis­tem de re­cu­noaște­re și su­pra­ve­ghe­re ce pot in­ter­cep­ta con­ver­sați­i­le între cen­tre­le de co­man­dă ina­mi­ce. De ase­me­nea, de­tec­te­a­ză in­sta­lații mi­li­ta­re, iar in­for­mați­i­le sunt tran­smi­se că­tre rețe­aua de da­te de infor­mații DCGS-A a Arma­tei SUA, în even­tua­li­ta­tea unui atac.

Înce­pând cu sfârși­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, Fo­rțe­le Ae­ri­e­ne ale Sta­te­lor Uni­te au me­nți­nut zbo­ruri non-stop asu­pra Si­ri­ei. Une­le ae­ro­na­ve au de­co­lat de pe por­ta­vi­o­nul ame­ri­can USS Har­ry Tru­man, alte­le – F-22 și F / A 18F Su­per Hor­net – de la ba­ze­le ae­ri­e­ne ame­ri­ca­ne Al Udeid din Qa­tar și Al Dha­fra din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te. În ur­ma aces­tor zbo­ruri, s-a con­sta­tat că sis­te­me­le de apă­ra­re ae­ria­nă S-300, pe ca­re rușii au înce­put să le tran­spor­te în Si­ria din oc­tom­brie, nu sunt ope­rați­o­na­le și es­te puțin pro­ba­bil să fie înain­te de ia­nua­rie. Iar acest lu­cru con­sti­tu­ie „o fe­re­as­tră“pen­tru un con­flict ar­mat împo­tri­va re­gi­mu­lui Assad și a su­sți­nă­to­ri­lor aces­tu­ia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.