Spi­ta­le­le re­gi­o­na­le, o ra­nă des­chi­să pe spi­na­rea ro­mâni­lor

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, in­sis­tă că proi­ec­tul con­stru­cți­ei spi­ta­lu­lui re­gi­o­nal de la Cluj-Na­po­ca va fi fă­cut de că­tre Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, con­tra­zi­când-o pe Co­ri­na Cre­ţu în ce­ea ce pri­vește po­si­bi­li­ta­tea su­pli­men­tă­rii fon­du­ri­lor pen­tru aces­te uni­tă­ţi spi­ta­li­cești re­gi­o­na­le.

Mi­nis­trul s-a ară­tat sur­prins de in­ten­ţia re­pre­zen­tan­ţi­lor Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Cluj de a con­strui sin­guri spi­ta­lul re­gi­o­nal și a dat asi­gu­rări că lu­na vi­i­toa­re vor fi de­pu­se la Bru­xel­les ce­re­ri­le de fi­nan­ţa­re atât pen­tru spi­ta­lul din Cluj-Na­po­ca, cât și pen­tru ce­le din Iași și Crai­o­va. „Con­si­li­ul Ju­de­ţe­an Cluj cred că ar tre­bui să se ocu­pe de Spi­ta­lul de Pe­dia­trie, pen­tru că am niște re­fe­rin­ţe nu toc­mai plă­cu­te des­pre ce­ea ce se întâmplă aco­lo din punct de ve­de­re al struc­tu­rii”, a de­cla­rat mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, ca­re s-a de­cla­rat sur­prins de si­tuație. “În mo­men­tul în ca­re am pre­luat por­to­fo­li­ul Să­nă­tă­ţii, în lu­na fe­brua­rie, Clu­jul nu avea de­fi­nit un te­ren, mai era ne­voie de încă o bu­ca­tă de te­ren, tre­bu­ia ex­tins PUZ-ul și am întâmpi­nat foar­te mari di­fi­cul­tă­ţi în re­la­ţia cu CJ Cluj. Lu­cru­ri­le s-au re­zol­vat între timp, stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te pen­tru spi­tal es­te ga­ta”, a spus Pin­tea.

Ea a ţi­nut să-i dea o re­pli­că și co­mi­sa­ru­lui eu­ro­pe­an Co­ri­na Cre­ţu, în le­gă­tu­ră cu po­si­bi­li­ta­tea su­pli­men­tă­rii fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne pen­tru spi­ta­le­le re­gi­o­na­le, spu­nând că de­ja s-a pri­mit un răs­puns ne­ga­tiv în acest sens în lu­na sep­tem­brie. „Eu­ro­pa a alo­cat pen­tru ce­le trei spi­ta­le re­gi­o­na­le 150 mi­li­oa­ne eu­ro, or, un spi­tal, împreu­nă cu in­fras­truc­tu­ra ca­re va de­ser­vi spi­ta­lul, cos­tă în jur de 400 mi­li­oa­ne eu­ro. Cu si­gu­ran­ţă, Gu­ver­nul tre­bu­ie să gă­se­as­că sur­se, in­clu­siv din zo­na pri­va­tă. Asta nu înse­am­nă că nu vom atra­ge fon­duri eu­ro­pe­ne. În ce­ea ce pri­vește de­cla­ra­ţia co­mi­sa­ru­lui eu­ro­pe­an că, da­că es­te ne­voie de o su­pli­men­ta­re, ni se va acor­da, da­ţi-mi voie să o con­tra­zic. În da­ta de 27 sep­tem­brie, o de­le­ga­ţie a Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, con­du­să de Cris­tian Gra­su, se­cre­tar de stat, s-a dus la Bru­xel­les toc­mai pen­tru ace­as­tă ches­ti­u­ne și i s-a spus: «Nu, pe ace­as­tă axă de fi­nan­ţa­re nu mai avem su­me su­pli­men­ta­re». Deci noi am fă­cut aces­te de­mer­suri. Prin ur­ma­re, s-a luat de­ci­zia fa­ză­rii. Ca să nu pi­er­dem fi­nan­ţa­rea, am spus că până în 2020 vom fa­ce pri­ma eta­pă, li­ci­ta­ţi­i­le, iar în eta­pa a do­ua - con­struc­ţia efec­ti­vă. Deci spi­ta­le­le se vor fa­ce”, a mai de­cla­rat mi­nis­trul Să­nă­tății.

Con­diții spe­cia­le pen­tru spi­ta­le re­gi­o­na­le

Ide­ea fa­ză­rii con­stru­cți­ei spi­ta­le­lor re­gi­o­na­le a fost ex­pri­ma­tă și de că­tre mi­nis­trul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Ro­va­na Plumb, ca­re a spus că su­ma alo­ca­tă spi­ta­le­lor re­gi­o­na­le din fon­duri eu­ro­pe­ne, mai pre­cis din Fon­dul Eu­ro­pe­an de Dez­vol­ta­re Re­gi­o­na­lă, es­te de 150 de mi­li­oa­ne de eu­ro. “Ace­as­ta es­te su­ma din­spre Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă pre­vă­zu­tă în acor­dul de par­te­ne­riat și în pro­gra­mul ope­ra­ţi­o­nal, la ca­re se adau­gă con­tri­bu­ţia Ro­mâni­ei de 150 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Ce a fă­cut Gu­ver­nul Ro­mâni­ei? Pen­tru a pu­tea fi­nan­ţa spi­ta­le­le ai ne­voie de do­cu­men­ta­ţii teh­ni­ce. Pen­tru a re­a­li­za aces­te do­cu­men­ta­ţii teh­ni­ce, înce­pând cu stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te, proi­ect teh­nic, proi­ect de exe­cu­ţie, ma­pa­rea ser­vi­ci­i­lor ne­ce­sa­re de să­nă­ta­te, în aces­te spi­ta­le s-a re­curs la su­por­tul și spri­ji­nul teh­nic al echi­pei Băn­cii Eu­ro­pe­ne de Inves­ti­ţii. Cos­tul de­sig­nu­lui aces­tor spi­ta­le, atât din punct de ve­de­re al proi­ec­tu­lui teh­nic, al stu­di­u­lui de fe­za­bi­li­ta­te, dar și al ce­lui de exe­cu­ţie, pen­tru toa­te trei se ri­di­că la su­ma 120 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Foar­te clar vă spun că în mo­men­tul de fa­ţă Ro­mânia es­te pre­gă­ti­tă să tran­smi­tă Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, doam­nei co­mi­sar Co­ri­na Cre­ţu stu­di­i­le de fe­za­bi­li­ta­te afe­ren­te ce­lor trei spi­ta­le re­gi­o­na­le”, a pre­ci­zat Ro­va­na Plumb, ci­ta­tă de Ager­pres. Po­tri­vit aces­teia, anul vi­i­tor Ro­mânia, împreu­nă cu Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de Inves­ti­ţii, va fi­na­li­za ce­le­lal­te do­cu­men­te teh­ni­ce, res­pec­tiv proi­ec­tul de exe­cu­ţie, du­pă ca­re se va fa­ce li­ci­ta­ţie în ve­de­rea atri­bu­i­rii con­trac­tu­lui pen­tru con­struc­ţia aces­tor spi­ta­le.

Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor, proi­ec­ta­rea, con­stru­cția și do­ta­rea unui spi­tal re­gi­o­nal mo­dern pe ca­re spe­cia­liștii străini îl re­co­man­dă Gu­ver­nu­lui de la Bu­cu­rești ar cos­ta 377 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Pen­tru ri­di­ca­rea și fun­cți­o­na­rea unor ast­fel de spi­ta­le mo­der­ne, BEI și com­pa­ni­i­le de con­sul­ta­nță re­co­man­dă Ro­mâni­ei să re­gânde­as­că între­gul sis­tem me­di­cal − de la pro­ce­du­ri­le apli­ca­te pa­ci­e­nți­lor la de­con­ta­rea ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le. Acest lu­cru pre­su­pu­ne, po­tri­vit unui do­cu­ment ci­tat de Pres­sOne, ca întreg per­so­na­lul ca­re va lu­cra în aces­te spi­ta­le uriașe, indi­fe­rent de vârstă, să învețe timp de trei ani

noi­le pro­ce­duri și tra­ta­men­te, dar și cum să fo­lo­se­as­că teh­no­lo­gii de ul­ti­mă oră. Su­pra­fața con­stru­i­tă es­te es­ti­ma­tă la 120.000 de me­tri pă­trați, iar lu­cră­ri­le pro­priu-zi­se ar ur­ma să înce­a­pă în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2020 și să se ter­mi­ne la fi­na­lul lui 2023. Cos­tul ex­clu­siv al con­stru­cți­ei es­te es­ti­mat la 300 de mi­li­oa­ne de eu­ro, fă­ră TVA, la ca­re se adau­gă echi­pa­men­te și teh­no­lo­gie de 76 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Din acești bani, 6,5 mi­li­oa­ne cos­tă sis­te­mul in­for­ma­tic. În plus, 76 de mi­li­oa­ne de eu­ro vor fi alo­ca­te re­no­vă­rii se­cți­i­lor exis­ten­te la Spi­ta­lul Ju­dețe­an de Urge­nță, 15 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru con­stru­cția de in­fras­truc­tu­ră ru­ti­e­ră, pre­cum și alţi bani pen­tru cos­turi ne­pre­vă­zu­te. Tră­gând li­nie, cu tot cu TVA, va­loa­rea proi­ec­tu­lui es­te es­ti­ma­tă la 559 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Stu­di­ul

mai ara­tă că, pen­tru a func­ţi­o­na, un ast­fel de spi­tal ar avea ne­voie anual de 77 de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Tran­ziția de la spi­ta­lul ju­dețe­an la cel re­gi­o­nal − în Cluj, Iași și Crai­o­va − es­te pla­ni­fi­ca­tă pe mai mu­lți ani și cos­tă pes­te 2,5 mi­li­oa­ne de eu­ro, su­mă in­clu­să, de ase­me­nea, în bu­ge­tul proi­ec­tu­lui.

Stu­di­ul ara­tă că vi­i­to­rul spi­tal tre­bu­ie să fie con­dus du­pă alte re­gu­li ad­mi­nis­tra­ti­ve față de ce­le apli­ca­te astă­zi în Ro­mânia. Ast­fel, se re­co­man­dă un mo­del de ma­na­ge­ment cor­po­ra­tist, de­fal­cat pe spe­cia­li­tăți și dis­ci­pli­ne. Con­sul­tan­ţii străini ai Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii au re­a­li­zat in­clu­siv proi­ec­ţii de­mo­gra­fi­ce, ca­re con­fir­mă că, în ur­mă­to­rii 20 de ani, po­pu­lația de vârsta a treia din Ro­mânia va crește, în timp ce nu­mă­rul ti­ne­ri­lor va scă­dea îngri­jo­ră­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.