Aten­ţie la ca­ren­ţa de fi­er, o pro­ble­mă de să­nă­ta­te cu ris­curi ma­jo­re!

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Mar­ca­tă în fi­e­ca­re an pe 26 noi­em­brie, Zi­ua Mon­dia­lă a Ca­re­nței de Fi­er atra­ge aten­ţia asu­pra im­por­tan­ţei crește­rii ni­ve­lu­lui de co­nști­en­ti­za­re pri­vind de­fi­ci­tul de fi­er și ane­mia fe­ri­pri­vă, ca pro­ble­me ma­jo­re de să­nă­ta­te pu­bli­că.

Con­form Orga­ni­za­ţi­ei Mon­dia­le a Să­nă­tă­ţii, ca­re­nța de fi­er es­te prin­tre ce­le mai răs­pândi­te de­fi­ci­e­nțe nu­triți­o­na­le din lu­me, fi­ind o afe­cți­u­ne greu de re­cu­nos­cut de că­tre cei ca­re ma­ni­fes­tă simp­to­me­le spe­ci­fi­ce, deși con­se­ci­nțe­le sa­le pot fi se­ri­oa­se, iar pre­va­le­nța în rândul po­pu­lați­ei es­te re­la­tiv ri­di­ca­tă. Ast­fel, es­te ese­nțial ca fi­e­ca­re per­soa­nă să înțe­le­a­gă ro­lul fi­e­ru­lui în or­ga­nism și con­se­ci­nțe­le ge­ne­ra­te de fap­tul că ni­ve­lul de fi­er nu se află în pa­ra­me­trii adec­va­ţi. Ne­re­cu­noaște­rea simp­to­me­lor de­fi­ci­tu­lui de fi­er și ale ane­mi­ei fe­ri­pri­ve es­te, de mul­te ori, cel mai ma­re ob­sta­col în ca­lea obți­ne­rii unui diag­nos­tic. Prin­tre simp­to­me­le uzua­le se nu­mă­ră obo­se­a­la, pa­loa­rea, un­ghi­i­le fra­gi­le, pof­ta de ma­te­rii non-ali­men­ta­re pre­cum no­roi, lut sau ghe­ață, lip­sa ca­pa­ci­tății de con­cen­tra­re. To­tuși, simp­to­me­le ca­re­nței de fi­er se pot ma­ni­fes­ta di­fe­rit, fi­ind greu de iden­ti­fi­cat, și pot fi aso­cia­te cu o se­rie de alte afe­cți­uni.

„Ca­re­nța de fi­er afec­te­a­ză un nu­măr sem­ni­fi­ca­tiv de fe­mei din între­a­ga lu­me și poa­te avea un im­pact sem­ni­fi­ca­tiv asu­pra să­nă­tății și ca­li­tății vi­eții lor. Me­nți­ne­rea unui ni­vel op­tim al fi­e­ru­lui în or­ga­nism es­te ese­nția­lă în spe­cial pen­tru fe­mei­le gra­vi­de. Pe pe­ri­oa­da O trei­me din po­pu­lația glo­bu­lui su­fe­ră de ca­re­nță de fi­er, o afe­cți­u­ne des întâlni­tă mai ales în rândul fe­mei­lor însăr­ci­na­te și al co­pi­i­lor cu vârste sub 5 ani.

sar­ci­nii, ca­re­nța de fi­er afec­te­a­ză nu nu­mai să­nă­ta­tea vi­i­toa­re­lor ma­me, dar și sta­rea de să­nă­ta­te a fă­tu­lui cu con­se­ci­nțe sem­ni­fi­ca­ti­ve în ce­ea ce pri­vește dez­vol­ta­rea neu­ro­cog­ni­ti­vă a aces­to­ra. De ace­ea es­te im­por­tant ca de­fi­ci­tul de fi­er să fie pre­venit mai ales la fe­meia gra­vi­dă. Ast­fel, se im­pu­ne o mo­ni­to­ri­za­re aten­tă a sar­ci­nii, re­co­man­da­rea unui re­gim ali­men­tar di­ver­si­fi­cat, bo­gat în le­gu­me, fruc­te, pro­tei­ne de ca­li­ta­te su­pe­ri­oa­ră, su­pli­men­te de vi­ta­mi­ne și să­ruri mi­ne­ra­le”, a de­cla­rat doam­na prof. univ. dr. Doi­na Anca Pleșca, șef Cli­ni­că de Pe­dia­trie, Spi­ta­lul Cli­nic de Co­pii „Dr. Vic­tor Go­moiu”.

Fi­e­rul, rol vi­tal în com­ba­te­rea in­fe­cți­i­lor și a bo­li­lor

Con­se­ci­nțe­le de­fi­ci­tu­lui de fi­er di­fe­ră de la o per­soa­nă la alta, însă aces­tea pot fi aso­cia­te unui de­clin al să­nă­tății și al stă­rii de bi­ne, în ge­ne­ral. Chiar și fă­ră ane­mie, de­fi­ci­tul de fi­er poa­te fi de­bi­li­tant, poa­te du­ce la agra­va­rea unei afe­cți­uni cro­ni­ce pre-exis­ten­te și poa­te con­tri­bui la crește­rea mor­bi­di­tății și a mor­ta­li­tății. La co­pii în mod par­ti­cu­lar ca­re­nța de fi­er poa­te afec­ta sem­ni­fi­ca­tiv dez­vol­ta­rea cog­ni­ti­vă și mo­to­rie a aces­to­ra. „Ca­ren­ţa de fi­er es­te o afec­ţi­u­ne ca­re poa­te avea con­se­cin­ţe ma­jo­re asu­pra or­ga­nis­mu­lui și de ace­ea es­te o ne­voie re­a­lă de crește­re a gra­du­lui de aten­ţi­o­na­re asu­pra ca­ren­ţei de fi­er și de o mai bu­nă înţe­le­ge­re a simp­to­ma­to­lo­gi­ei. Es­te cea mai răs­pândi­tă de­fi­ci­e­nță nu­triți­o­na­lă la ni­vel glo­bal și es­te o afec­ţi­u­ne ca­re ră­mâne sub­diag­nos­ti­ca­tă și sub­tra­ta­tă, deși are un im­pact ma­jor nu doar asu­pra adul­tu­lui, dar și asu­pra dez­vol­tă­rii co­pi­lu­lui”, a de­cla­rat dom­nul pro­fe­sor univ. dr. Ga­bri­el Mir­ces­cu, șe­ful Cli­ni­cii Ne­fro­lo­gie, Spi­ta­lul Cli­nic de Ne­fro­lo­gie „Dr. Ca­rol Da­vi­la”.

Ca­re­nța de fi­er es­te pre­zen­tă în rândul unei trei­mi din po­pu­lație, la ni­vel glo­bal. În Eu­ro­pa, spre exem­plu, ca­re­nța de fi­er afec­te­a­ză până la apro­xi­ma­tiv 33% din­tre fe­mei­le afla­te la pre­me­no­pau­ză, până la 77% din­tre fe­mei­le însăr­ci­na­te și până la 48% din­tre co­pii. Ca­re­nța de fi­er es­te, de ase­me­nea, frec­vent aso­cia­tă cu bo­li in­fla­ma­to­rii cro­ni­ce, cum ar fi in­su­fi­ci­e­nța car­dia­că cro­ni­că, boa­la cro­ni­că de ri­ni­chi și sin­dro­mul de in­tes­tin iri­ta­bil. Fi­e­rul es­te ne­ce­sar între­gu­lui or­ga­nism, având un rol esen­ţial în pro­du­ce­rea glo­bu­le­lor roșii și pen­tru

asi­gu­ra­rea fun­cți­o­nă­rii efi­ci­en­te a ini­mii și a mușchi­lor sche­le­tici. De ase­me­nea, fi­e­rul joa­că un rol vi­tal în com­ba­te­rea in­fe­cți­i­lor și a bo­li­lor, me­nți­nând ni­ve­lul op­tim de ener­gie și fun­cția nor­ma­lă a crei­e­ru­lui. Când de­po­zi­te­le de fi­er din or­ga­nism sunt scă­zu­te (de­fi­cit de fi­er), pot fi afec­ta­te aproa­pe toa­te as­pec­te­le vi­eții, cum ar fi me­ta­bo­lis­mul, să­nă­ta­tea men­ta­lă și fi­zi­că, pro­duc­ti­vi­ta­tea în mun­că și chiar fun­cția se­xua­lă. Po­tri­vit OMS, de­fi­ci­tul de fi­er poa­te du­ce la o scă­de­re cu 30% a ca­pa­ci­tății de efort fi­zic. Me­di­cii spun că, în ge­ne­ral,

ca­re­nța de fi­er poa­te ge­ne­ra di­fe­ri­te simp­to­me pre­cum: obo­se­a­lă men­ta­lă, iri­ta­bi­li­ta­te, amețe­a­lă sau pi­er­de­rea ra­pi­dă a con­cen­tră­rii, epu­i­za­re fi­zi­că, ca­pa­ci­ta­te fi­zi­că re­du­să. Sem­ne ale ca­re­nței de fi­er pot fi și: pa­loa­rea, că­de­rea pă­ru­lui, un­ghi­i­le fria­bi­le și ul­ce­rați­i­le bu­ca­le.

5 ali­men­te ca­re cresc ni­ve­lul de fi­er din or­ga­nism

În ca­zul de­fi­ci­en­ţei de fi­er sau al im­po­si­bi­li­tă­ţii ab­sor­bţi­ei fi­e­ru­lui din in­tes­tin, me­di­cul poa­te re­co­man­da ad­mi­nis­tra­rea de su­pli­men­te de fi­er și con­su­mul de ali­men­te bo­ga­te în fi­er, ca­re co­rec­te­a­ză, de re­gu­lă, ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor de ane­mii din lip­să de fi­er. Pas­ti­le­le se iau, de obi­cei, o da­tă sau de do­uă ori pe zi împreu­nă cu vi­ta­mi­na C (acid as­cor­bic) sau suc de por­to­ca­le, ca­re aju­tă la ab­sor­bţia în or­ga­nism a fi­e­ru­lui, tra­ta­men­tul fi­ind ne­ce­sar timp de câte­va luni pen­tru re­fa­ce­rea de­po­zi­te­lor de fi­er. Ca­ren­ţa de fi­er poa­te fi pre­veni­tă și tra­ta­tă prin­tr-o ali­men­ta­ţie echi­li­bra­tă. Fi­e­rul se gă­sește atât în pro­du­se­le de ori­gi­ne ani­ma­lă, cât și în ali­men­te­le ve­ge­ta­le și, pen­tru a fi ab­sor­bit, fi­e­rul are ne­voie de vi­ta­mi­na C pen­tru a-și schim­ba va­le­nța la ni­ve­lul sto­ma­cu­lui. Me­di­cii nu­tri­ţi­o­niști sus­ţin că ce­le mai na­tu­ra­le sur­se de fi­er sunt: car­nea roșie (fi­cat de porc), ce­re­a­le­le in­te­gra­le, se­min­ţe­le de chia, sfe­cla roșie, fruc­te­le de pă­du­re, boa­be­le de ca­cao, dar și plan­te cu frun­ze ver­zi (ur­zi­că, spa­nac, sa­la­tă ver­de, pă­trun­jel, bu­su­i­oc, mă­rar, cim­bru, frun­ze de pă­pă­die etc.).

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.