DĂM CEI MAI PUŢINI BANI PEN­TRU SĂ­NĂ­TA­TE

Romania Libera - - Sănătate -

Ro­mânia se si­tue­a­ză pe ul­ti­mul loc în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă în ce­ea ce pri­vește bu­ge­tul alo­cat pen­tru să­nă­ta­te în anul 2017, con­form unui ra­port pu­bli­cat de Or­ga­ni­zația pen­tru Coo­pe­ra­re și Dez­vol­ta­re Eco­no­mi­că (OECD). Da­te­le pu­bli­ca­te în ra­por­tul „He­al­th at a Glan­ce: Eu­ro­pe 2018” re­le­vă că Ro­mânia a alo­cat în anul 2017 doar 5,1% din PIB pen­tru să­nă­ta­te, me­dia înre­gis­tra­tă la ni­ve­lul blo­cu­lui co­mu­ni­tar fi­ind de 9,6%, cu cel mai ma­re bu­get alo­cat în Fra­nța, 11,5% din PIB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.