MEDIATIZAR­E

Romania Libera - - Sănătate -

Pen­tru a in­for­ma oa­me­nii din între­a­ga lu­me des­pre Zi­ua Mon­dia­lă a Ca­re­nței de Fi­er 2018, au fost cre­a­te o se­rie de ma­te­ria­le pen­tru o mai bu­nă înțe­le­ge­re a de­fi­ci­tu­lui de fi­er și a ane­mi­ei fe­ri­pri­ve și o lis­tă de ve­ri­fi­ca­re a simp­to­me­lor ca­re aju­tă la re­cu­noaște­rea nu­me­roa­se­lor și va­ria­te­lor simp­to­me. Ace­as­tă lis­tă cu­prin­de prin­ci­pa­le­le simp­to­me aso­cia­te de­fi­ci­tu­lui de fi­er și ane­mi­ei fe­ri­pri­ve și le adu­ce la viață prin in­ter­me­di­ul unui per­so­naj ani­mat. Ace­as­ta es­te dis­po­ni­bi­lă la adre­sa de web wwww.zi­ua­ca­ren­tei­de­fi­er.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.