Înfrânge­re is­to­ri­că în fa­ţa Uru­guayu­lui

Romania Libera - - Sport -

Pe Sta­di­o­nul Ghen­cea din Bu­cu­rești, echi­pa nați­o­na­lă de rug­by a Ro­mâni­ei a pi­er­dut cu sco­rul de 27-20 (13-13) în ul­ti­mul meci-test al toam­nei, con­tra Uru­guayu­lui. Ace­as­ta es­te pri­ma înfrânge­re su­fe­ri­tă de „ste­jari” în fața se­le­cți­o­na­tei sud-ame­ri­ca­ne, cu ca­re mai re­mi­za­sem oda­tă, în ur­mă cu 8 ani, la Mon­te­vi­deo, într-un ba­raj de ca­li­fi­ca­re la Cu­pa Mon­dia­lă. Te­re­nul greu, no­roi­os, a fost un im­pe­di­ment pen­tru am­be­le se­le­cți­o­na­te. To­tuși, „ste­ja­rii”, con­duși de că­pi­ta­nul Ma­co­vei, ajuns la a 80-a se­le­cție, nu au ni­cio scu­ză pen­tru acest re­zul­tat ne­fa­vo­ra­bil.

Do­uă eseuri pe in­ter­ce­pție ale oas­peți­lor

Mo­men­te­le prin­ci­pa­le ale jo­cu­lui au fost tra­ta­te de­fec­tu­os de rug­biștii noștri. Es­te inad­mi­si­bil să pri­mești do­uă eseuri pe in­ter­ce­pție, din par­tea unui ad­ver­sar te­o­re­tic in­fe­ri­or. La 13-6, în pri­ma re­pri­ză, un atac al nos­tru în 22-ul ad­vers a fost in­ter­cep­tat și s-a fi­na­li­zat cu eseu la cen­tru. Apoi, pe fi­nal de joc, la 20-20, po­ves­tea s-a re­pe­tat, sud-ame­ri­ca­nii mar­când eseul vic­to­ri­os tot du­pă o in­ter­ce­pție pe un atac al echi­pei noas­tre.

Punc­te­le „ste­ja­ri­lor” au fost mar­ca­te de Me­lin­te și Pris­ta­viță, eseuri tran­sfor­ma­te de Plai, res­pec­tiv Vlai­cu. În pri­ma re­pri­ză, Plai a con­cre­ti­zat și do­uă lo­vi­turi de pe­de­ap­să.

Indis­ci­pli­na ne-a tră­dat

Un alt as­pect ca­re tre­bu­ie co­ri­jat ra­pid es­te indis­ci­pli­na. Între ce­le do­uă eseuri pe in­ter­ce­pție, oas­peții au mai obți­nut și o încer­ca­re de pe­na­li­za­re, du­pă an­ti­jo­curi re­pe­ta­te în apro­pi­e­rea te­re­nu­lui nos­tru de țin­tă. Con­form noi­lor re­gu­li, eseul de pe­na­li­za­re nu se mai tran­sfor­mă, fi­ind con­ta­bi­li­zat di­rect cu 7 punc­te pe ta­be­la de mar­caj. În plus, pri­ma con­se­ci­nță a aces­tui eseu au fost greșe­li­le teh­ni­ce re­pe­ta­te ca­re au con­dus la eli­mi­na­rea cu car­to­naș gal­ben a lui Su­ru­giu și a lui Za­ha­ria. Pen­tru Uru­guay a fost apoi sim­plu să mar­che­ze în du­blă su­pe­ri­o­ri­ta­te. Ro­mânia a mai pi­er­dut cu SUA în ace­as­tă toam­nă, 31-5, dar a câști­gat ba­ra­jul de me­nți­ne­re în eli­ta con­ti­nen­ta­lă, 36-6 cu Por­tu­ga­lia.

CSM Bu­cu­rești – Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens, fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei

În pa­ra­lel cu me­ci­ul test, au avut loc se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Ro­mâni­ei. La Cluj, Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens a tre­cut de Ste­aua cu 17-13, în timp ce la Baia Ma­re CSM Bu­cu­rești a câști­gat cu 25-13 în fața gaz­de­lor de la CSM Ști­i­nța. Fi­na­la va avea loc pe 30 noi­em­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.