Groa­pa de gu­noi de la Gli­na, un pe­ri­col per­ma­nent pen­tru lo­cu­i­to­rii din zo­nă

Romania Libera - - Actualitate - Cris­tian Bo­tez

De mai bi­ne de ze­ce ani, da­că nu mai mult, mii de oa­meni din co­mu­ne­le Gli­na și Po­pești-Le­or­deni, ju­dețul Ilfov, trăi­esc în pe­ri­col grav de îmbol­nă­vi­re, de con­ta­mi­na­re, la ca­re se adau­gă și dis­con­for­tul per­ma­nent cau­zat de ema­nați­i­le mi­i­lor de to­ne de gu­noi și deșeuri de tot fe­lul de­po­zi­ta­te în imen­sa groa­pă de gu­noi de la mar­gi­nea co­mu­nei Gli­na. Indi­fe­rent de se­zon, fie va­ra, cu tem­pe­ra­turi ca­ni­cu­la­re, fie iar­na, chiar și când es­te îngheț, din­spre imen­sa groa­pă de gu­noi – de­nu­mi­tă ofi­cial, dar ne­jus­ti­fi­cat teh­nic, „de­po­zit de deșeuri me­na­je­re“– vin în va­luri, în fun­cție de vânt, mi­ro­suri pes­ti­le­nția­le ca­re fac viața oa­me­ni­lor un cal­var. Su­te de to­ne me­na­je­re adu­na­te din tot Bu­cu­rești­ul și din împre­ju­ri­mi, stârvuri de ani­ma­le din gos­po­dă­rii ori vic­ti­me ale car­na­gi­i­lor de pe șo­se­le și chiar ca­da­vre din ca­bi­ne­te­le ve­te­ri­na­re ca­re eco­no­mi­sesc bani ne­maia­pe­lând la ser­vi­ci­i­le fir­me­lor ce preiau ani­ma­le­le moar­te pen­tru in­ci­ne­ra­re abat asu­pra ce­lor do­uă lo­ca­li­tăți mi­es­me ce le fac viața in­su­por­ta­bi­lă. Zeci de oa­meni s-au îmbol­nă­vit de he­pa­ti­tă, au pro­ble­me neu­ro­lo­gi­ce sau de res­pi­rație. Pe­ri­o­dic, oa­me­nii dis­pe­rați ies în stra­dă și își stri­gă du­re­rea și dis­pe­ra­rea flu­tu­rând în aer ac­te me­di­ca­le ca­re cer­ti­fi­că su­fe­ri­nțe­le cau­za­te de me­di­ul încon­ju­ră­tor și de toa­tă mi­ze­ria ce le-a in­va­dat viața! Până și co­pi­ii ies pe­ri­o­dic la mar­gi­nea gro­pii, fie că e vor­ba de Gli­na, fie de Po­pești-Le­or­deni, și stri­gă spre cei ca­re lu­cre­a­ză la groa­pă: „Vrem aer cu­rat! Nu ne mai otră­viți! Ne mor pă­ri­nții cu zi­le!“. Pă­ri­nții, oa­meni ca­re-și plâng de mi­lă pur și sim­plu, stau în spa­te­le lor, cu la­cri­mi în ochi, și îi la­să să-și ma­ni­fes­te fu­ria de co­pi­lași ca­re, ia­tă, co­nști­en­ti­ze­a­ză dra­ma prin ca­re trec și ei, și cei din ju­rul lor. Es­te o lup­tă con­ti­nuă. Oa­me­nii se lup­tă, și sunt co­nști­e­nți de asta, cu o ma­fie. Cu in­te­re­se ca­re im­pli­că zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro. Plus com­bi­nați­i­le fi­nan­cia­re cu ba­ză po­li­ti­că.

Cia­nuri as­cun­se în gu­noaie

În 2010, o echi­pă de pro­cu­rori de la Par­che­tul Ge­ne­ral a des­co­pe­rit, în ur­ma unor se­si­zări le­ga­te de ac­ti­vi­ta­tea De­po­zi­tu­lui de deșeuri Gli­na, po­pu­lar de­nu­mi­tă „groa­pa de gu­noi Gli­na“, că în acest loc au fost arun­ca­te – de­po­zi­ta­te e prea mult spus – pes­te 2 to­ne de deșeuri ce co­nți­neau sub­sta­nțe pe­ri­cu­loa­se, greu de­gra­da­bi­le, ca­re, prin emi­sie, pot afec­ta grav să­nă­ta­tea lo­cu­i­to­ri­lor din zo­nă.

În spa­te­le aces­tei afa­ceri a stat fir­ma Glo­bal Eco Cen­ter SRL, al că­rei ad­mi­nis­tra­tor es­te ni­meni altul de­cât Va­si­le To­fan, con­tro­ver­sat om de afa­ceri, ca­re, po­tri­vit an­che­ta­to­ri­lor, „a dis­pus și a coor­do­nat ac­ti­vi­ta­tea de eco­lo­gi­za­re a unei plat­for­me in­dus­tria­le (fos­ta ARO Câmpu­lung), fă­ră să eli­mi­ne sub­sta­nțe­le pe­ri­cu­loa­se din aces­te deșeuri“. Po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor, Va­si­le To­fan, prin fir­ma pe ca­re a ad­mi­nis­trat-o, nu a res­pec­tat nor­me­le pri­vi­toa­re la tran­spor­tul aces­tor deșeuri, nici pe ce­le ca­re pre­ve­de­au eli­mi­na­rea sub­sta­nțe­lor pe­ri­cu­loa­se din deșeuri. Mai mult, în ur­ma cer­ce­tă­ri­lor spe­ci­fi­ce, efec­tua­te de spe­cia­liști în ma­te­rie, an­che­ta­to­rii au con­sta­tat că în ce­le do­uă to­ne de deșeuri au fost in­clu­se și cia­nuri.

Pro­fe­sor doc­tor Lau­re­nțiu Tri­cor, de la Fa­cul­ta­tea de Chi­mie din Bu­cu­rești, ca­re a fost so­li­ci­tat să in­ter­pre­te­ze pro­be­le și ana­li­ze­le deșeu­ri­lor to­xi­ce, a de­cla­rat: „Am vă­zut în ta­bel pre­ze­nța cad­mi­u­lui. Cad­mi­ul es­te res­pon­sa­bil pen­tru 7 la su­tă din­tre afe­cți­u­ni­le re­na­le cro­ni­ce la ni­vel mon­dial. În plus, cad­mi­ul es­te și un ele­ment chi­mic cu un timp bi­o­lo­gic de înju­mă­tăți­re de 10 până la 15 ani“. Deși sub­sta­nțe­le chi­mi­ce le­ta­le au fost avi­za­te, nu s-a pu­tut sta­bi­li cât timp a fost afec­tat me­di­ul încon­ju­ră­tor și în ce mă­su­ră a fost afec­ta­tă să­nă­ta­tea lo­cu­i­to­ri­lor din zo­nă, dar și a mun­ci­to­ri­lor ca­re lu­crau la de­po­zi­tul de deșeuri Gli­na. La fi­na­lul an­che­tei, pro­cu­ro­rii au sta­bi­lit că fir­ma lui To­fan, ca­re se ocu­pa cu strânge­rea deșeu­ri­lor și tra­ta­rea ape­lor uza­te și eco­lo­gi­za­re, ar fi tri­mis spe­cia­liști­lor pro­be fal­si­fi­ca­te. Prin aces­te com­bi­nații a obți­nut per­mi­si­u­nea de a de­po­zi­ta sub­sta­nțe­le le­ta­le la groa­pa de gu­noi Gli­na. La fi­na­lul an­che­tei Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, sus­pe­cții au fost tri­miși în ju­de­ca­tă, fi­ind pa­si­bi­li, în fun­cție de gra­vi­ta­tea fap­te­lor in­di­vi­dua­le, de pe­dep­se de până la ze­ce ani de închi­soa­re.

Gar­da Nați­o­na­lă a in­trat pe fir. ECOREC a ri­pos­tat în in­sta­nță

În ur­ma re­pe­ta­te­lor se­si­zări și re­cla­mații, ope­ra­to­rul gro­pii de gu­noi de la Gli­na, ECOREC SA, a in­trat în vi­zo­rul Găr­zii Nați­o­na­le de Me­diu. În iu­nie 2017, timp de mai mul­te zi­le, re­pre­zen­ta­nții Găr­zii Nați­o­na­le de Me­diu au efec­tuat un am­plu con­trol la de­po­zi­tul de deșeuri Gli­na, con­sta­tând, prin­tre alte­le, că „ope­ra­to­rul de­po­zi­tu­lui de deșeuri des­fășoa­ră ope­rați­uni de de­po­zi­ta­re a deșeu­ri­lor ne­pe­ri­cu­loa­se fă­ră a deți­ne Au­to­ri­zație Inte­gra­tă de Me­diu (AIM). ECOREC SA a fost amen­da­tă cu 60.000 de lei și a fost san­cți­o­na­tă cu sus­pen­da­rea ac­ti­vi­tății până la obți­ne­rea AIM“. Mai mult, Gar­da Nați­o­na­lă de Me­diu a con­sem­nat în ra­por­tul fi­nal al an­che­tei de­ci­zia ca „ope­ra­to­rul de­po­zi­tu­lui de deșeuri să efec­tue­ze mo­ni­to­ri­za­rea in­di­ca­to­ri­lor de ca­li­ta­te a ae­ru­lui (emi­sii și imi­sii) la sur­se­le sta­bi­li­te de că­tre co­mi­sa­rii Găr­zii Nați­o­na­le de Me­diu“. To­to­da­tă, Gar­da Nați­o­na­lă de Me­diu a dis­pus și ve­ri­fi­ca­rea eta­nșei­tății puțu­ri­lor de cap­ta­re bi­o­gaz, pen­tru evi­ta­rea eli­mi­nă­rii în at­mos­fe­ră a emi­si­i­lor ne­con­tro­la­te de gaz din cor­pu­ri­le C1 și C2 ale de­po­zi­tu­lui.

La scurt timp du­pă con­tro­lul și san­cți­u­ni­le dis­pu­se de Gar­da Nați­o­na­lă de Me­diu, fir­ma ope­ra­toa­re a gro­pii de gu­noi a ri­pos­tat adre­sându-se in­sta­nței. Ast­fel, până la pro­nu­nța­rea unei so­luții de­fi­ni­ti­ve de că­tre in­sta­nța de ju­de­ca­tă, „exe­cu­ta­rea pro­ce­su­lui-ver­bal de con­tra­venție es­te sus­pen­da­tă, atât în ce­ea ce pri­vește amen­da con­tra­venți­o­na­lă, cât și re­fe­ri­tor la san­cți­u­nea com­ple­men­ta­ră de sus­pen­da­re a ac­ti­vi­tății“, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat ofi­cial al Găr­zii Nați­o­na­le de Me­diu.

Lo­cu­i­to­rii din Gli­na și Po­pești-Le­or­deni nu se dau bă­tuți

„Ne vom ba­te cu toa­te in­sti­tuți­i­le pen­tru să­nă­ta­tea noas­tră și a co­pi­i­lor noștri“, spun în cor, plini de re­vol­tă, lo­cu­i­to­rii ce­lor do­uă co­mu­ne afec­ta­te de bom­ba eco­lo­gi­că de la Gli­na. „Au­to­ri­tăți­le lo­ca­le, pri­ma­rii și con­si­li­i­le lo­ca­le lup­tă și ei pen­tru noi, dar sun­tem la mâna Jus­tiți­ei. Inte­re­se­le sunt mari. Groa­pa asta a fost con­ce­si­o­na­tă, du­pă Re­vo­luție, cu 5.000 de do­lari ame­ri­cani pe lu­nă. E clar că au fost unși cu bani grei, de-a lun­gul tim­pu­lui, oa­meni, fun­cți­o­nari din ad­mi­nis­trație, po­li­ti­ci­eni, Po­liție și Jus­tiție. Nu ne pa­să! Ne lup­tăm cu ori­ci­ne. Ci­că ar fi bă­ga­tă și ma­fia ita­lia­nă în afa­ce­re. Una din­tre ma­ri­le fa­mi­lii de ma­fi­oți din Ita­lia. Noi nu aban­do­năm co­mu­ne­le. Nu fu­gim. Avem ca­se, pă­mânturi și co­pii ca­re vor să trăias­că aici. Vrem să res­pi­răm aer cu­rat, să nu mer­gem va­ra cu na­sul în ba­tis­tă și iar­na să nu mai ve­dem mii de ci­ori ca­re rup din gu­noaie și stârvuri du­când mo­li­me pes­te tot“. Vo­ci­le oa­me­ni­lor sunt din ce în ce mai pu­ter­ni­ce. Oa­me­nii vor să se fa­că au­ziți, să fie luați în se­ri­os. Es­te vor­ba de ca­li­ta­tea vi­eți­lor lor, de să­nă­ta­tea lor, de viața lor la pro­priu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.