Lo­cul „ma­ga­zi­ne­lor de vi­se“a fost luat de re­ţe­le­le de tra­fic cu et­no­bo­ta­ni­ce

Romania Libera - - Actualitat­e - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

La ca­me­re­le de gar­dă ale spi­ta­le­lor ajung cel mai des ado­les­ce­nți cu vârste între 14 și 18 ani, în 87% din ca­zuri diag­nos­ti­cul fi­ind in­to­xi­ca­re.

La ze­ce ani de la apa­riția fe­no­me­nu­lui, în 2008, con­su­mul de et­no­bo­ta­ni­ce es­te în con­ti­nuă crește­re. Sta­tis­ti­ci­le in­di­că o crește­re ușoa­ră, dar ci­fre­le ilus­tre­a­ză pa­rțial am­ploa­rea fe­no­me­nu­lui, pen­tru că au la ba­ză nu­mai ca­zu­ri­le ra­por­ta­te de ca­me­re­le de gar­dă ale spi­ta­le­lor un­de ajung ti­neri în sta­re foar­te gra­vă du­pă ce au con­su­mat ast­fel de sub­sta­nțe și ca­zu­ri­le ca­re ajung să fie an­che­ta­te de po­lițiștii de la Ser­vi­ci­ul „Anti­drog”. Aces­te ca­zuri sunt doar „vârful ais­ber­gu­lui”. Si­tuația es­te mai com­pli­ca­tă de­cât acum ze­ce ani, când et­no­bo­ta­ni­ce­le erau pro­cu­ra­te din „ma­ga­zi­ne­le de vi­se”, pen­tru că oda­tă cu des­fi­i­nța­rea aces­tor ma­ga­zi­ne ca­re fun­cți­o­nau la ve­de­re au apă­rut rețe­le de tra­fi­ca­nți.

De la „ma­ga­zi­ne­le de vi­se” la „Ma­ry Jo”, be­rea cu ma­ri­jua­na

Ga­lați­ul a fost, timp de câți­va ani, „ca­pi­ta­la et­no­bo­ta­ni­ce­lor”, aici fun­cți­o­nând din 2009 cen­trul de dis­tri­buție al prin­ci­pa­lei fir­me im­por­ta­toa­re de sub­sta­nțe et­no­bo­ta­ni­ce, SC Spi­ce Grup SRL. Fir­ma își avea se­di­ul în cen­trul Ga­lați­u­lui, pe stra­da Re­gi­ment 11 Si­ret nr. 35, lângă „Pa­la­tul Jus­tiți­ei”. În scurt timp, în oraș au apă­rut 22 de „ma­ga­zi­ne de vi­se” și chiar chi­oșcuri ca­re vin­de­au ex­clu­siv et­no­bo­ta­ni­ce. La fel de ra­pid, a fost dez­vol­ta­tă și o rețea de ma­ga­zi­ne „Spi­ce Shop - Ma­ga­zi­nul de Vi­se” la Bu­cu­rești, Cluj, Târgu Mu­reș, Si­ghișoa­ra, Brașov, Ploi­ești, Bârlad, Con­sta­nța și Ma­maia. Mu­lți pa­troni de spații co­mer­cia­le erau atrași de pre­lua­rea în fran­ci­ză a măr­cii înre­gis­tra­te grație înca­să­ri­lor fa­bu­loa­se. Fe­no­me­nul apă­ru­se din cau­za le­gii per­mi­si­ve, ca­re nu in­ter­zi­cea con­su­mul aces­tor sub­sta­nțe și era greu de con­tro­lat pen­tru că, pe mă­su­ră ce in­sti­tuți­i­le im­pli­ca­te în com­ba­te­rea con­su­mu­lui reușe­au să tre­a­că une­le et­no­bo­ta­ni­ce pe lis­ta sub­sta­nțe­lor in­ter­zi­se, pe piață apă­re­au „pro­du­se” cu alte „rețe­te”. Au­to­ri­tăți­le au încer­cat să des­cu­ra­je­ze con­su­mul de et­no­bo­ta­ni­ce prin cam­pa­nii de in­for­ma­re în șco­li, li­cee și uni­ver­si­tăți, dar fă­ră efect. În noi­em­brie 2010, Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal Ga­la­ţi a ho­tă­rât in­ter­zi­ce­rea fun­cți­o­nă­rii „ma­ga­zi­ne­lor de vi­se“pe întreg te­ri­to­ri­ul orașu­lui. Efec­tul a fost apa­riția unor ba­ruri în ca­re erau vându­te et­no­bo­ta­ni­ce. În pre­mi­e­ră nați­o­na­lă, la Ga­la­ţi a apă­rut și be­rea „Ma­ry Jo”, „be­rea cu ma­ri­jua­na“, im­por­ta­tă din Ce­hia. O sti­clă se vin­dea cu 13 lei. Di­fe­ren­ţa din­tre câne­pa in­dus­tria­lă, pre­zen­tă în be­rea „Ma­ry Jo”, și ma­ri­jua­na es­te con­ţi­nu­tul re­dus de THC (te­tra­hy­dro­can­na­bi­nol), o sub­stan­ţă ha­lu­ci­no­ge­nă. Da­că ma­ri­jua­na con­ţi­ne 3% THC, câne­pa in­dus­tria­lă din be­rea pu­să în vânza­re în Ro­mânia con­ţi­nea doar 0,3% THC. Spe­cia­liștii au dat un­dă ver­de con­su­mă­rii aces­tei beri în Ro­mânia.

Rețe­le­le de tra­fi­ca­nți, încu­ra­ja­te de le­gea am­bi­guă

Între timp, „ma­ga­zi­ne­le de vi­se” au dis­pă­rut, dar au apă­rut rețe­le­le de tra­fic cu sub­sta­nțe psi­hoac­ti­ve. Po­tri­vit co­mi­sa­ru­lui-șef Dă­nuț Lef­ter, șe­ful Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tății Orga­ni­za­te (BCCO) din ca­drul IPJ Ga­lați, apa­riția Le­gii 194/2011, pri­vind com­ba­te­rea ope­rați­u­ni­lor cu pro­du­se sus­cep­ti­bi­le de a avea efec­te psi­hoac­ti­ve, le-a per­mis po­lițiști­lor să in­ter­vi­nă în com­ba­te­rea fe­no­me­nu­lui in­fra­cți­o­nal, dar oda­tă cu închi­de­rea „spi­ce shop”-uri­lor au apă­rut rețe­le­le de tra­fi­ca­nți. „Din anul 2011, în ur­ma con­troa­le­lor efec­tua­te de lu­cră­to­rii din ca­drul BCCO Ga­lați – Ser­vi­ci­ul Anti­drog, în ba­za le­gis­lați­ei de re­gle­men­ta­re a ope­rați­u­ni­lor cu pro­du­se sus­cep­ti­bi­le de a avea efec­te psi­hoac­ti­ve, aces­te ma­ga­zi­ne au fost închi­se. Du­pă închi­de­rea aces­tor ma­ga­zi­ne, pro­fi­tând de for­mu­la­rea am­bi­guă și in­com­ple­tă a tex­tu­lui de le­ge, pre­cum și de pe­dep­se­le prea mici pe ca­re le­gi­u­i­to­rul le-a sta­tuat în ca­zul ope­rați­u­ni­lor ili­ci­te cu ast­fel de pro­du­se, în ra­port de san­cți­u­ni­le în ca­zul tra­fi­cu­lui de dro­guri, au fost cre­a­te ade­vă­ra­te rețe­le in­fra­cți­o­na­le de per­soa­ne­le ca­re au inițiat și ges­ti­o­nat tra­fi­cul cu ast­fel de pro­du­se sus­cep­ti­bi­le, acți­o­nând în ca­drul unui ade­vă­rat «păi­en­je­niș» in­fra­cți­o­nal, având ra­por­turi de co­la­bo­ra­re ori su­bor­do­na­re în ca­drul ac­ti­vi­tăți­lor ili­ci­te de co­mer­cia­li­za­re a pro­du­se­lor psi­hoac­ti­ve, ra­por­turi ce au îmbră­cat chiar for­ma mai mul­tor gru­puri in­fra­cți­o­na­le orga­ni­za­te”, spu­ne co­mi­sa­rul-șef Dă­nuț Lef­ter. Es­te vor­ba de gru­pări nu­me­roa­se, bi­ne orga­ni­za­te. În 2016, po­lițiștii de la BCCO Ga­lați au efec­tuat 28 de per­che­zi­ţii do­mi­ci­lia­re în ju­de­ţe­le Ga­la­ţi, Brăi­la și Tul­cea, adu­când la au­di­eri 90 de dealeri și con­su­ma­tori de dro­guri. Rețe­aua de tra­fi­ca­nți dis­tri­bu­ia dro­guri de ma­re risc (com­pri­ma­te ec­sta­sy) și dro­guri de risc (pro­du­se can­na­bi­ce sub for­mă de ma­ri­jua­na). În ur­mă cu câte­va luni, BCCO și DIICOT Ga­lați au des­truc­tu­rat o rețea for­ma­tă din 41 de per­soa­ne, ca­re acți­o­na tot la Ga­lați, Brăi­la și Tul­cea.

Crește­re ușoa­ră, dar pe­ri­cu­loa­să

Sta­tis­ti­ci­le in­di­că o crește­re con­stan­tă a con­su­mu­lui și, im­pli­cit, a in­fra­cți­u­ni­lor de tra­fic cu sub­sta­nțe psi­hoac­ti­ve. În pe­ri­oa­da ia­nua­rie-noi­em­brie 2018 la ni­ve­lul BCCO Ga­lați au fost înre­gis­tra­te 163 de ca­zuri, cu puțin mai mul­te de­cât în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, când au fost înre­gis­tra­te 159 de ca­zuri. „Nu es­te o crește­re ca­re să ne alar­me­ze, dar ori­ce co­pil ca­re con­su­mă ast­fel de sub­stan­ţe es­te o pi­er­de­re pen­tru so­ci­e­ta­te, pen­tru că efec­te­le sunt de­vas­ta­toa­re pen­tru un con­su­ma­tor ca­re de­vi­ne de­pen­dent. Con­su­mul înce­pe de la o vârstă foar­te fra­ge­dă”, spu­ne șe­ful BCCO Ga­lați.

Un pli­cu­leț de „spi­ce” cos­tă doar 10 lei

Con­su­mul de sub­sta­nțe et­no­bo­ta­ni­ce es­te încu­ra­jat și de prețul mic, res­pec­tiv 10 lei pen­tru un pli­cu­leț ce co­nți­ne can­ti­ta­tea de apro­xi­ma­tiv 0,25 gra­me de sub­sta­nță ve­ge­ta­lă, su­fi­ci­en­tă pen­tru con­fe­cți­o­na­rea unei ți­gări, com­pa­ra­tiv cu ma­ri­jua­na, ca­re se vin­de cu 70 de lei gra­mul. „Având în ve­de­re cos­tul scă­zut, pro­du­se­le de tip spi­ce sunt ac­ce­si­bi­le unei pla­je mari de con­su­ma­tori, pro­veniți din toa­te pă­tu­ri­le so­cia­le”, spu­ne co­mi­sa­rul-șef Dă­nuț Lef­ter.

Țin­te­le tra­fi­ca­nți­lor, ado­les­ce­nții cu vârste între 14 și 18 ani

Din da­te­le Di­re­cți­ei de Să­nă­ta­te Pu­bli­că (DSP) Ga­lați re­zul­tă că vic­ti­me­le con­su­mu­lui de sub­sta­nțe psi­hoac­ti­ve (SNPP) sunt în pri­mul rând ado­les­ce­nții cu vârste între 14 și 18 ani. „În ce­ea ce pri­vește con­su­mul de dro­guri mul­ti­ple, SNPP au fost ra­por­ta­te în com­bi­nație cu con­su­mul de ca­na­bis, al­cool, opia­cee și me­di­ca­men­te. Pes­te 90% din per­soa­ne­le ca­re au ajuns în se­cți­i­le de ur­ge­nță pen­tru con­sum de SNPP erau ti­neri sub 34 ani. Și to­tuși, vârsta con­su­ma­to­ri­lor de «le­ga­le» va­ria­ză foar­te mult (os­ci­la­ţii între 11 și 40 ani). Cu toa­te aces­tea, se ob­ser­vă un con­sum sem­ni­fi­ca­tiv în rândul ado­les­cen­ţi­lor cu vârste cu­prin­se între 14 și 18 ani”, se spu­ne în ra­por­tul DSP Ga­lați. Din si­tuația pre­zen­tă­ri­lor la ca­me­re­le de gar­dă ale spi­ta­le­lor re­zul­tă că în ul­ti­mii doi ani au fost înre­gis­tra­te se­mes­trial între 65 și 92 de ca­zuri de ur­ge­nțe ca ur­ma­re a con­su­mu­lui de sub­sta­nțe psi­hoac­ti­ve, cea mai ma­re par­te (87,5%) fi­ind diag­nos­ti­ca­te cu in­to­xi­cație. Acest diag­nos­tic a fost ur­mat de de­pen­de­nță – 4,7%, uti­li­za­re no­ci­vă – 3%, tul­bu­rări men­ta­le și de com­por­ta­ment – 2,8% – și se­vraj – 1,9%.

Dro­guri „ar­ti­za­na­le”: îngrășă­min­te cu otra­vă pen­tru șoa­reci

În ul­ti­mii ani au pro­li­fe­rat și dro­gu­ri­le „ar­ti­za­na­le”, la fel de pe­ri­cu­loa­se. La Ga­lați au fost des­co­pe­ri­te mai mul­te ca­zuri de con­sum de sub­stan­ţe cu pro­pri­e­tă­ţi psi­hoac­ti­ve, et­no­bo­ta­ni­ce aso­cia­te cu alt tip dro­guri, spre exem­plu can­na­bis. Sunt co­man­da­te pe in­ter­net îngrășă­min­te pen­tru plan­te, în can­ti­tă­ţi de 200-300 gra­me, ca­re sunt ames­te­ca­te cu sub­stan­ţe to­xi­ce, cum ar fi ace­to­na și otra­va de șoa­reci. Sunt lă­sa­te la ma­ce­rat timp de o săp­tă­mână, du­pă ca­re le am­ba­le­a­ză în pli­cu­le­ţe și le co­mer­cia­li­ze­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.