Da­ta de la ca­re va crește sa­la­ri­ul mi­nim de­vi­ne in­cer­tă

Romania Libera - - Economie - Ma­ri­le­na Dan

Crește­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie, pe ca­re Gu­ver­nul PSD-ALDE do­rește să o apli­ce în mod di­fe­re­nțiat (în fun­cție de stu­dii și ve­chi­mea în mun­că), a de­venit in­cer­tă în ur­ma pre­si­u­ni­lor fă­cu­te de pa­tro­na­te.

Gu­ver­nul in­te­nți­o­na să mă­re­as­că sa­la­ri­ul mi­nim cu do­uă luni mai de­vre­me de­cât pre­co­ni­za­se, res­pec­tiv la 1 noi­em­brie a.c., du­pă cum anu­nța­se în oc­tom­brie Olguța Va­si­les­cu, mi­nis­trul Mun­cii la acea vre­me. Ea pre­ci­za­se atunci că sa­la­ri­ul mi­nim va fi di­fe­ren­ţiat în func­ţie de stu­dii sau ve­chi­me: 2.080 lei brut pe ţa­ră și 2.350 lei pen­tru an­ga­ja­ţii cu stu­dii su­pe­ri­oa­re sau pen­tru cei cu 15 ani ve­chi­me. Ter­me­nul a fost mu­tat apoi la 1 de­cem­brie, da­tă con­fir­ma­tă și de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, dar și de mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici. În pre­zent, sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie es­te de 1.900 lei pe lu­nă. Pa­tro­na­te­le s-au opus din pri­ma cli­pă du­pă ce mă­su­ra a fost anu­nța­tă de Olguța Va­si­les­cu, ar­gu­men­tând că, deși pe ter­men scurt va însem­na mai mu­lți bani la bu­ge­tul de stat, pe ter­men me­diu efec­tul va fi ace­la că mu­lți an­ga­jați vor fi con­ce­diați, iar mun­ca la ne­gru va lua din nou avânt. Du­pă mul­te ana­li­ze și dis­cuții, mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, pa­re să nu mai fie atât de si­gur cu pri­vi­re la ce­ea ce a afir­mat. El a re­venit, ma­rți, pe acest su­bi­ect, afir­mând că Gu­ver­nul va lua o de­ci­zie în zi­le­le ur­mă­toa­re. „Încă nu s-a mu­tat (n.red. – de la 1 de­cem­brie la 1 ia­nua­rie ma­jo­ra­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie). Es­te o de­ci­zie în curs. Erau ce­le do­uă da­te, 1 de­cem­brie și 1 ia­nua­rie, și se va lua o de­ci­zie în Gu­vern în ur­mă­toa­re­le zi­le“, a spus Te­o­do­ro­vici. Ofi­cia­lul a con­fir­mat că mă­su­ra es­te prin­să în bu­ge­tul de stat pe anul vi­i­tor.

„E o dis­cu­ţie cu sin­di­ca­te­le, cu me­di­ul de afa­ceri. Ca prin­ci­piu, e co­rect ca, în tim­pul jo­cu­lui, re­gu­li­le să fie schim­ba­te cât mai pu­ţin. Invo­când me­reu acea pre­dic­ti­bi­li­ta­te pe ca­re tre­bu­ie să o res­pec­tăm, tre­bu­ie să ară­tăm me­di­u­lui de afa­ceri că sun­tem un par­te­ner se­ri­os ca­re spri­ji­nă ace­as­tă zo­nă a eco­no­mi­ei, înţe­le­gând cu to­ţii, mai ales cei de stânga, că un me­diu eco­no­mic pu­ter­nic es­te cel ca­re îţi asi­gu­ră și re­dis­tri­bu­i­rea unei păr­ţi a veni­tu­ri­lor că­tre par­tea mai pu­ţin fe­ri­ci­tă a po­pu­la­ţi­ei. Es­te o lo­gi­că, zic eu, de ba­ză“, a spus Te­o­do­ro­vici.

Ia­lo­miția­nu: 41% din crește­rea sa­la­ria­lă mer­ge la bu­get

Fos­tul mi­nis­tru al Fi­na­nțe­lor, Ghe­or­ghe Ia­lo­miția­nu (PNL), con­si­de­ră că sta­bi­li­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim brut pe eco­no­mie tre­bu­ia să fie o opor­tu­ni­ta­te pen­tru Exe­cu­tiv în ve­de­rea sti­mu­lă­rii ti­ne­ri­lor de a ur­ma cur­su­ri­le unei șco­li pro­fe­si­o­na­le, lu­cru ce­rut și de me­di­ul de afa­ceri. „Di­fe­re­nți­e­rea aces­tui sa­la­riu ar fi tre­bu­it să se efec­tue­ze între per­soa­ne­le ca­re au o ca­li­fi­ca­re și ce­le ca­re pres­te­a­ză mun­că ne­ca­li­fi­ca­tă. Din pă­ca­te, ac­tua­la gu­ver­na­re a sta­bi­lit sa­la­ri­ul mi­nim brut pe eco­no­mie în fun­cție de stu­dii și ve­chi­me, in­di­fe­rent de mun­ca pres­ta­tă, afec­tând com­pe­ti­ti­vi­ta­tea, de­oa­re­ce ma­jo­ra­rea sa­la­ria­lă nu are la ba­ză crește­rea pro­duc­ti­vi­tății mun­cii“, a afir­mat Ia­lo­miția­nu. În opi­nia sa, gra­ba adop­tă­rii aces­tei mă­suri se jus­ti­fi­că mai mult prin do­ri­nța de ma­jo­ra­re a înca­să­ri­lor bu­ge­ta­re și mai puțin prin crește­rea re­a­lă a veni­tu­ri­lor sa­la­ria­le. Ace­as­ta de­oa­re­ce mă­su­ra es­te ge­ne­ra­toa­re de in­flație și are efect ne­ga­tiv asu­pra lo­cu­ri­lor de mun­că din sec­to­rul pri­vat. Din ace­as­tă crește­re sa­la­ria­lă, 41% re­pre­zin­tă im­po­zi­te și con­tri­buții la bu­ge­tul ge­ne­ral con­so­li­dat – a pre­ci­zat fos­tul mi­nis­tru. Atât re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­i­lor mici și mij­lo­cii,cât și cei ai com­pa­ni­i­lor mari so­li­ci­tă au­to­ri­tă­ţi­lor ca sta­bi­li­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie să fie re­a­li­za­tă prin­tr-un me­ca­nism ba­zat pe cri­te­rii tran­spa­ren­te și obi­ec­ti­ve, ca­re să de­ter­mi­ne pre­dic­ti­bi­li­ta­tea aces­tu­ia. Pa­tro­na­te­le cer un am­plu pro­ces de con­sul­ta­re pu­bli­că în acest sens, amin­tind că un ast­fel de me­ca­nism a fost lan­sat anul tre­cut, dar apoi a fost aban­do­nat fă­ră ni­cio ex­pli­cație de că­tre gu­ver­na­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.