„Pi­ra­te­rie“sub ste­a­gul alb al me­di­ci­nei

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

O an­che­tă efec­tua­tă de 250 de jur­na­liști și 59 sur­se me­dia ca­re vi­za ca­re­nțe­le con­tro­lu­lui im­plan­tu­ri­lor me­di­ca­le a dez­vă­lu­it că în ul­ti­mii ze­ce ani aces­te dis­po­zi­ti­ve au cau­zat 82.000 de mo­rți și 1,7 mi­li­oa­ne de ră­niți.

Nu­mă­rul to­tal al „in­ci­den­te­lor” es­te 5.477.285. Ci­fre­le mo­rți­lor și ră­niți­lor, ca și ale dau­ne­lor pro­vo­ca­te de im­plan­tu­ri­le me­di­ca­le sunt îngri­jo­ră­toa­re, dar, prac­tic, ele nu re­pre­zin­tă de­cât o par­te in­fi­mă a re­a­li­tății, pre­ci­ze­a­ză Guar­dian și Le Mon­de. Da­că SUA dis­pun de o înre­gis­tra­re a de­cla­rați­i­lor le­ga­te de aces­te dis­po­zi­ti­ve, în alte țări lip­sa tran­spa­re­nței do­mi­nă, ade­sea sub pre­tex­tul se­cre­tu­lui co­mer­cial. Da­te­le ar pu­tea fi cru­cia­le pen­tru pa­ci­e­nți și pen­tru pro­fe­si­o­niștii din do­me­niu, dar ele sunt păs­tra­te la se­cret și deci inu­ti­li­za­bi­le, iar în une­le țări aces­te da­te sunt pur și sim­plu ine­xis­ten­te.

Timp de câte­va luni mul­te sur­se me­dia par­te­ne­re în Con­so­rți­u­mul in­ter­nați­o­nal al jur­na­liști­lor de in­ves­ti­gații (ICIJ) s-au unit pen­tru a de­păși opa­ci­ta­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă din ță­ri­le lor, pen­tru a ac­ce­de la da­te­le exis­ten­te în po­se­sia pu­te­ri­lor pu­bli­ce cu sco­pul sta­bi­li­rii dau­ne­lor cau­za­te de im­plan­tu­ri­le me­di­ca­le. Pre­tu­tin­deni în lu­me in­ci­den­te­le cresc ine­xo­ra­bil. S-au înmu­lțit de ze­ce ori în ul­ti­mul de­ce­niu în SUA. Ba­za de da­te pu­bli­ce a Age­nți­ei ame­ri­ca­ne de să­nă­ta­te (FDA), ca­re cu­prin­de și in­ci­den­te sur­veni­te în afa­ra SUA, de­mon­stre­a­ză că im­plan­tu­ri­le cel mai frec­vent im­pli­ca­te în ast­fel de ca­zuri sunt pom­pe­le de in­su­li­nă echi­pa­te cu cap­ta­tor de gli­ce­mie (421.000 ca­zuri, din ca­re 1.518 mo­rți și 95.584 de ră­niți). Dis­po­zi­ti­ve­le ca­re cau­ze­a­ză ce­le mai mul­te de­ce­se sunt apa­ra­te­le de dia­li­ză au­to­ma­ti­za­te,fo­lo­si­te în ca­zu­ri­le de in­su­fi­ci­e­nță re­na­lă, cu 2.624 de­ce­se în ze­ce ani.

Dis­po­zi­ti­ve au­to­ri­za­te fă­ră tes­ta­re

Anche­ta ICIJ re­le­vă că pa­ci­e­nți din între­a­ga lu­me su­fe­ră și mu­lți au de­ce­dat în ur­ma uti­li­ză­rii dis­po­zi­ti­ve­lor me­di­ca­le de­fec­tu­oa­se ca­re au fost au­to­ri­za­te să in­tre pe piață prin­tr-un sis­tem do­mi­nat de o re­gle­men­ta­re me­di­o­cră, de re­gu­li prea puțin ri­gu­roa­se în ma­te­rie de tes­ta­re și de o lip­să de tran­spa­re­nță. Sti­mu­la­toa­re car­dia­ce, pro­te­ze de șold, con­tra­cep­ti­ve și im­plan­turi ma­ma­re fac par­te din­tre dis­po­zi­ti­ve­le ca­re au pro­vo­cat răni și au obli­gat pa­ci­e­nții să se su­pu­nă unor ope­rații chi­rur­gi­ca­le în ur­ma că­ro­ra mu­lți și-au pi­er­dut viața. În une­le ca­zuri, dis­po­zi­ti­ve­le nu fu­se­se­ră tes­ta­te pe pa­ci­e­nți înain­te să fie au­to­ri­za­te pen­tru co­mer­cia­li­za­re. În nu­me­roa­se sta­te, in­for­mați­i­le le­ga­te de pro­ble­me­le cu re­fe­ri­re la ast­fel de dis­po­zi­ti­ve sunt con­fi­de­nția­le, împi­e­di­când pa­ci­e­nții să cer­ce­te­ze pro­ce­du­ri­le ca­re le sunt re­co­man­da­te.Pro­fe­so­rul De­rek Alder­son, preșe­din­te al Royal Col­le­ge of Sur­ge­ons, a de­cla­rat că deți­ne da­te su­fi­ci­en­te des­pre in­ci­den­te im­pli­când dis­po­zi­ti­ve de­fec­tu­oa­se pen­tru a su­bli­nia ne­ce­si­ta­tea mo­di­fi­că­rii dras­ti­ce a re­gle­men­tă­ri­lor, în spe­cial în ce pri­vește înfi­i­nța­rea de re­gis­tre nați­o­na­le obli­ga­to­rii pen­tru toa­te dis­po­zi­ti­ve­le înlo­cu­i­bi­le. „Con­trar me­di­ca­men­te­lor, nu­me­roa­se ino­vații chi­rur­gi­ca­le sunt in­tro­du­se fă­ră da­te pri­vind tes­te cli­ni­ce, ce­ea ce re­pre­zin­tă un risc pen­tru se­cu­ri­ta­tea pa­ci­e­nți­lor”.

Cei im­pli­cați în an­che­tă au par­curs mii de do­cu­men­te, mul­te de­se­cre­ti­za­te la ce­re­ri­le în ma­te­rie de li­ber­ta­te a in­for­mați­ei, au in­ter­vi­e­vat pa­ci­e­nți și me­dici, aceștia din ur­mă dez­vă­lu­ind fa­lii în re­gle­men­ta­rea in­dus­tri­ei de pro­fil ca­re pro­ba­bil că nu vor pu­tea fi co­ri­ja­te doar prin re­gu­li ca­re ar in­tra în vi­goa­re. Prin­tre pre­o­cu­pă­ri­le ri­di­ca­te de „Implant Fi­les” se nu­mă­ră fap­tul că fa­bri­ca­nții sunt obli­gați să tes­te­ze pro­pri­i­le pro­du­se abia du­pă ce au fost de­tec­ta­te de­fec­te.

Indus­tria im­plan­tu­ri­lor sta­bi­lește le­gea

Pla­nu­ri­le pen­tru re­gu­li eu­ro­pe­ne mai stric­te au fost di­lua­te du­pă un pu­ter­nic lob­by al in­dus­tri­ei, po­tri­vit unor do­cu­men­te des­co­pe­ri­te le­ga­te de proi­ect. Dag­mar Roth-Be­hren­dt,eu­ro­de­pu­tat ger­man ca­re a con­dus re­for­ma re­gle­men­tă­rii eu­ro­pe­ne ce vi­ze­a­ză dis­po­zi­ti­ve­le me­di­ca­le, a de­cla­rat că lob­by-ul in­dus­tri­ei și al aso­ciați­i­lor pro­fe­si­o­na­le a fost „cel mai ne­gru pe ca­re l-a cu­nos­cut”. Anul tre­cut,un stu­diu al Bri­tish Me­di­cal Jo­ur­nal a re­tras ar­bo­re­le ge­nea­lo­gic pen­tru 61 de pro­du­se în scop chi­rur­gi­cal. Re­pu­tați me­dici ara­tă că nu se poa­te ve­dea do­va­da că un apa­rat es­te op­tim sau are de­fec­te as­cun­se. Întot­de­au­na sunt or­ga­ni­zații co­mer­cia­le ca­re con­tro­le­a­ză flu­xul da­te­lor.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.