Con­troa­le la spi­ta­le pri­va­te, pen­tru sus­pi­ci­uni de de­con­tări ne­le­ga­le

Romania Libera - - Economie -

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor și Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii au de­ma­rat con­troa­le la cinci ope­ra­tori pri­va­ţi de ser­vi­cii me­di­ca­le pen­tru a ve­ri­fi­ca de­con­tă­ri­le de ser­vi­cii me­di­ca­le re­a­li­za­te de că­tre aceștia, a anun­ţat, luni, mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici.

„Nu to­ţi pri­va­ţii, dar vor fi con­troa­le fă­cu­te de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor împreu­nă cu Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pen­tru că sunt, se pa­re, o se­rie chel­tu­i­e­li ca­re se fac pro­ba­bil alt­fel de­cât pre­ve­de le­gea. O să ve­de­ţi exact când fa­cem con­tro­lul. Sunt câte­va struc­turi pe ca­re Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii le-a in­di­cat. Sunt din zo­na pri­va­tă. O să ve­de­ţi exact ca­re sunt și con­clu­zi­i­le con­tro­lu­lui ca­re se află în de­ru­la­re”, a spus Eu­gen Te­o­do­ro­vici, ci­tat de Ager­pres.

El a men­ţi­o­nat că se va ve­ri­fi­ca mo­dul în ca­re acești age­nți eco­no­mici pri­vați de­con­te­a­ză ba­nii de la Ca­sa de Să­nă­ta­te.

„Se pa­re că sunt du­blări de de­con­tări de chel­tu­i­e­li în ace­as­tă zo­nă. Pen­tru ace­lași tip de in­ter­ven­ţii me­di­ca­le se plă­tesc de mai mul­te ori aces­te ac­ti­vi­tă­ţi și de că­tre pri­vat și de că­tre Ca­sa de Să­nă­ta­te. De­ja avem o ma­re pro­ble­mă da­că lu­cru­ri­le sunt în acest fel”, a spus Te­o­do­ro­vici.

În opi­nia mi­nis­tru­lui, es­te „imo­ral și ile­gal” ca o com­pa­nie să ta­xe­ze și pa­ci­en­tul și să de­con­te­ze ser­vi­ci­ul pres­tat și de la Ca­sa de Să­nă­ta­te. Eu­gen Te­o­do­ro­vici a pre­ci­zat că sanc­ţi­u­ni­le vor fi ce­le pe ca­re le pre­ve­de le­gea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.