Fra­te­le preșe­din­te­lui Hon­du­ra­su­lui, ares­tat pen­tru le­gă­turi cu tra­fi­cul cu dro­guri

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Gu­ver­nul Hon­du­ra­su­lui a anu­nțat ares­ta­rea la Mia­mi a lui Juan Anto­nio Her­nan­dez, fra­te­le ac­tua­lu­lui preșe­din­te al sta­tu­lui, sus­pec­tat de le­gă­turi cu car­te­lu­ri­le dro­gu­ri­lor și cu tra­fi­cul de stu­pe­fian­te. Au­to­ri­tăți­le de la Te­gu­ci­gal­pa au pre­ci­zat că preșe­din­te­le Juan Orlan­do Her­nan­dez a de­cla­rat că „pen­tru el, ni­cio per­soa­nă nu es­te dea­su­pra le­gii“în le­gă­tu­ră cu „zvo­nu­ri­le“din ce în ce mai in­sis­ten­te re­fe­ri­toa­re la im­pli­ca­rea fra­te­lui său în tra­fi­cul de dro­guri.Vi­zi­bil afec­tat de ares­ta­rea aces­tu­ia, preșe­din­te­le Orlan­do Her­nan­dez a ce­rut res­pec­ta­rea pre­zum­pți­ei de ne­vi­no­văție, re­a­fir­mând to­to­da­tă ho­tă­rârea de a lup­ta împo­tri­va aces­tui fla­gel în strânsă co­la­bo­ra­re cu SUA.Fos­tul șef al car­te­lu­lui Los Ca­chi­ros, De­vis Le­o­nel Ri­ve­ra Ma­ra­dia­ga, a de­cla­rat anul tre­cut în fața unui tri­bu­nal din New York că l-a plă­tit pe Anto­nio Her­nan­dez pen­tru ca Gu­ver­nul Hon­du­ra­su­lui să li­chi­de­ze o da­to­rie le­ga­tă de or­ga­ni­zația sa de tra­fic de dro­guri. Tra­fi­can­tul a de­pus măr­tu­rie și împo­tri­va lui Fa­bio Lo­bo, fi­ul fos­tu­lui preșe­din­te hon­du­rian Por­fio Lo­bo (2010-2014), ca­re a fost con­dam­nat la 24 ani de închi­soa­re pen­tru co­la­bo­ra­re cu car­te­lul Los Ca­chi­ros. Ri­ve­ra Ma­ra­dia­ga a pre­ci­zat că or­ga­ni­zația sa avea le­gă­turi cu gu­ver­nul prin in­ter­me­di­ul între­prin­de­rii Inri­mar, ca­re se ocu­pa de spă­la­rea ba­ni­lor pro­veniți din tra­fi­cul cu dro­guri. Dez­vă­lu­i­ri­le lui Ma­ra­dia­ga, ca­re a fă­cut o înțe­le­ge­re cu tri­bu­na­lul new-yor­kez, fac să tre­mu­re oa­me­nii in­flue­nți din Hon­du­ras. Po­tri­vit pro­pri­i­lor de­cla­rații, el a or­do­nat uci­de­rea a 78 de per­soa­ne, a tri­mis pes­te 20 to­ne de co­cai­nă în SUA și a spă­lat mi­li­oa­ne de do­lari. Timp de 10 ani, din 2003 până în 2013, Le­o­nel Ri­ve­ra Ma­ra­dia­ga și fra­te­le său au con­dus car­te­lul sânge­ros Los Ca­chi­ros din To­co, pe coas­ta atlan­ti­că a Hon­du­ra­su­lui, mi­ca ța­ră din Ame­ri­ca Cen­tra­lă cu una din­tre ce­le mai mari ra­te ale cri­mi­na­li­tății din lu­me. Ofe­rind mi­tă,car­te­lul be­ne­fi­cia de pro­te­cția lui Fa­bio Lo­bo și a mul­tor oa­meni po­li­tici, po­lițiști și mi­li­tari, prin­tre ca­re fos­tul preșe­din­te Lo­bo, fra­te­le său Ra­mon, mi­nis­trul Se­cu­ri­tății sau Juan Anto­nio Her­nan­dez (fra­te­le ac­tua­lu­lui preșe­din­te hon­du­rian), de­nu­nțat acum de mi­li­ta­rul San­tos Ro­dri­guez pen­tru le­gă­tu­ri­le cu tra­fi­cul de nar­co­ti­ce și im­pli­ca­rea într-un com­plot ce vi­za asa­si­na­rea am­ba­sa­do­ru­lui ame­ri­can la Te­gu­ci­gal­pa, Ja­mes Ne­a­lon.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.