Bo­toșani a învins Crai­o­va în epi­lo­gul eta­pei a 16-a

Romania Libera - - Sport - Cris­tian Frisk

Eta­pa a 16-a a Li­gii I la fot­bal s-a încheiat cu un meci foar­te fru­mos între FC Bo­toșani și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va. Echi­pa mol­da­vă, cu de­bu­tan­tul Liviu Ci­o­bo­ta­riu pe ban­ca teh­ni­că, a reușit o vic­to­rie im­por­tan­tă și la pal­ma­res, dar mai ales în sta­tis­tici. FC Bo­toșani s-a im­pus cu sco­rul de 2-1 (2-0).

Jo­cul a înce­put într-o no­tă de echi­li­bru ca­re a pre­do­mi­nat pe tot par­cur­sul pri­mei re­pri­ze. Ita­lia­nul Fab­brini a des­chis sco­rul în mi­nu­tul 28 cu un șut sub ba­ra tran­sver­sa­lă. Apoi a venit go­lul su­perb sem­nat de Fu­lop Le­ven­te, în mi­nu­tul 35, du­pă o cen­tra­re din pro­ce­deul Ra­bo­na a lui Mi­hai Ro­man.

Ko­vacs Istvan i-a pri­vat pe ol­teni

În re­pri­za a do­ua a înce­put să nin­gă, iar ata­cu­ri­le Crai­o­vei, în cău­ta­rea ega­lă­rii, au fost din ce în ce mai de­se. Asal­tul ol­te­ni­lor s-a ma­te­ria­li­zat abia în mi­nu­tul 79, când Ma­teiu a re­dus din han­di­cap.

Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va a so­li­ci­tat în trei ca­zuri acor­da­rea unor lo­vi­turi de pe­de­ap­să. În do­uă din­tre aces­tea, re­luă­ri­le de la TV au de­mon­strat că ju­că­to­rii echi­pei oas­pe­te au avut drep­ta­te. Arbi­trul Ko­vacs Istvan, din Ca­rei, i-a pri­vat pe ol­teni de acor­da­rea a do­uă lo­vi­turi de la 11 me­tri ca­re, poa­te, ar fi schim­bat soar­ta jo­cu­lui și, im­pli­cit, re­zul­ta­tul fi­nal.

În ul­ti­me­le mi­nu­te, fun­dașul dre­ap­ta al Crai­o­vei, Ra­dos­lav Di­mi­trov, a avut o ma­re oca­zie de ega­la­re împo­tri­va fos­tei sa­le echi­pe, dar a șu­tat în pla­sa la­te­ra­lă.

Șan­să ma­re ra­ta­tă de Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va

Fluc­tuați­i­le de for­mă și de re­zul­ta­te ale Crai­o­vei con­ti­nuă. Echi­pa an­tre­na­tă de ita­lia­nul De­vis Man­gia a ră­mas cu nu­mai 26 de punc­te acu­mu­la­te, însă es­te pe loc de play-o—. Uni­ver­si­ta­tea s-a re­mar­cat prin in­con­sta­nță,pi­er­zând punc­te împo­tri­va unor ad­ver­sa­re mai slab co­ta­te. La me­ci­ul de la Bo­toșani a lip­sit sta­rul Ale­xan­dru Mi­triță, ca­re a is­pășit o eta­pă de sus­pen­da­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.