Mir­cea Lu­ces­cu, în vi­zi­tă la Vo­lun­tari

Romania Libera - - Sport - Cris­tian Frisk

Ce­le­brul an­tre­nor ro­mân de fot­bal Mir­cea Lu­ces­cu, ac­tual­men­te se­le­cți­o­ner al Tur­ci­ei, s-a aflat într-o vi­zi­tă de lu­cru la Aca­de­mia de Fot­bal ”Mir­cea Ră­du­les­cu” din Vo­lun­tari (jud. Ilfov).

Mir­cea Lu­ces­cu le-a împăr­tășit din vas­ta sa ex­pe­ri­e­nță ti­ne­ri­lor dis­ci­po­li ai șco­lii de fot­bal din Vo­lun­tari. La Aca­de­mia ”Mir­cea Ră­du­les­cu” se pre­gă­tesc în jur de 600 de co­pii din lo­ca­li­ta­te, dar și din împre­ju­ri­mi. Clu­bul lo­cal es­te ali­men­tat, la echi­pa a do­ua și a treia, de că­tre ju­că­tori pro­duși la ace­as­tă in­sti­tuție. Echi­pa FC Vo­lun­tari II evo­lue­a­ză în Li­ga a III-a, în timp ce FC Vo­lun­tari III es­te înscri­să în Li­ga a IV-a Ilfov. Mir­cea Lu­ces­cu nu tra­ver­se­a­ză cea mai fas­tă pe­ri­oa­dă a ca­ri­e­rei sa­le, du­pă ce a re­tro­gra­dat cu nați­o­na­la Tur­ci­ei din Di­vi­zia B a Li­gii Nați­u­ni­lor.

Trio Eu­ro ‘84 re­fă­cut

Ca­ri­e­ra de an­tre­nor a lui Mir­cea Lu­ces­cu a înce­put încă de pe vre­mea când aces­ta era ju­că­tor ac­tiv, în vârstă de 36 de ani, la Cor­vi­nul Hu­ne­doa­ra. A pre­luat nați­o­na­la Ro­mâni­ei în 1982, avându-l se­cund chiar pe Mir­cea Ră­du­les­cu. Cei doi au reușit ex­traor­di­na­ra per­for­ma­nță de a ca­li­fi­ca Ro­mânia la tur­neul fi­nal al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an din Fra­nța 1984. Din gru­pa pre­li­mi­na­ră au fă­cut par­te Ita­lia, cam­pi­oa­nă mon­dia­lă la vre­mea res­pec­ti­vă, Sue­dia, Ce­hos­lo­va­cia și Ci­pru. Ioan Ando­ne, ac­tua­lul di­rec­tor teh­nic de la FC Vo­lun­tari, era ju­că­tor de ba­ză, fun­daș cen­tral, în nați­o­na­la pre­zen­tă lângă Tur­nul Ei—el. Ando­ne fu­se­se des­co­pe­rit de Lu­ces­cu la Hu­ne­doa­ra și adus apoi la Di­na­mo Bu­cu­rești. Cei trei sunt sur­pri­nși și în fo­to­gra­fia ca­re ilus­tre­a­ză pre­zen­tul ma­te­rial.

Vo­lun­tari – lan­ter­na roșie

În po­fi­da con­diți­i­lor ex­ce­len­te de la Aca­de­mie, de­o­cam­da­tă echi­pa de se­ni­ori nu are ni­ci­un ju­că­tor no­ta­bil pro­mo­vat din pe­pi­ni­e­ra pro­prie. Stra­te­gia clu­bu­lui s-a axat pe cum­pă­ra­rea unor ju­că­tori cu va­loa­re ri­di­ca­tă, chiar și de pes­te ho­ta­re. FC Vo­lun­tari es­te pe ul­ti­mul loc în Li­ga I, cu nu­mai 8 punc­te acu­mu­la­te. Vi­zi­ta lui Mir­cea Lu­ces­cu a înce­put du­mi­ni­că se­a­ră, când el a asis­tat la jo­cul cu Vi­i­to­rul Con­sta­nța, pi­er­dut de vo­lun­tă­reni cu sco­rul de 2-1.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.