Puștii lui Ha­gi s-au im­pus la Vo­lun­tari

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pe Sta­di­o­nul „Anghel Ior­dă­nes­cu” din Vo­lun­tari, sub pri­vi­ri­le scru­tă­toa­re ale lui Mir­cea Lu­ces­cu și ale lui Anghel Ior­dă­nes­cu, a avut loc un meci din eta­pa a 16-a a Li­gii I la fot­bal, între lan­ter­na roșie FC Vo­lun­tari și Vi­i­to­rul Con­sta­nța. Do­bro­ge­nii s-au im­pus cu 2-1 (1-0) du­pă un meci cu do­uă re­pri­ze dis­tinc­te.

Vi­i­to­rul a do­mi­nat net os­ti­li­tăți­le din pri­me­le 45 de mi­nu­te, aju­ta­tă și de ac­ci­den­ta­rea mij­lo­cașu­lui fran­cez Lai­do­uni, ca­re și-a spart bu­za, iar sânge­ra­rea a fost abun­den­tă. Fă­ră omul de con­stru­cție, il­fo­venii au ce­dat mij­lo­cul te­re­nu­lui în fa­voa­rea oas­peți­lor. În mi­nu­tul 21, Ia­nis Ha­gi a exe­cu­tat un cor­ner de pe par­tea dre­ap­tă, iar Mla­den, ne­mar­cat, a re­luat din se­mi­foar­fe­că în pla­sa po­rții apă­ra­te de Vâtcă. Ia­nis Ha­gi a mar­cat și un al doi­lea gol, cu ca­pul, dar asis­ten­tul a ri­di­cat of­said la o com­bi­nație ca­re a pre­ce­dat cen­tra­rea. Osci­lație ma­re pen­tru Vi­i­to­rul Con­sta­nța

Re­pri­za a do­ua par­că a fost des­prin­să din­tr-un alt meci. Cre­zându-se prea de­vre­me câști­gă­tori, pro­ba­bil, ele­vii lui Ghe­or­ghe Ha­gi au mi­cșo­rat rit­mul de joc.Vo­lun­ta­ri­ul a avut oca­zii încă din star­tul mi­ta­nu­lui. To­tul a cul­mi­nat cu go­lul ega­li­za­tor sem­nat de Tu­do­rie în mi­nu­tul 67. Aces­ta a pri­mit min­gea de la De­ac, ca­re îl de­po­se­da­se pe Dră­guș. Ne­per­mis de li­ber, vârful gaz­de­lor a înscris ca la an­tre­na­ment.

Ace­lași Tu­do­rie a fost în cen­trul unei fa­ze con­tro­ver­sa­te, la un duel în ca­reu cu por­ta­rul Co­jo­ca­ru,la ca­re Vo­lun­ta­ri­ul a so­li­ci­tat acor­da­rea unei lo­vi­turi de pe­de­ap­să. Gol învă­lu­it în ce­ață

Re­pri­za a do­ua s-a des­fășu­rat pe o ce­ață groa­să și joa­să, ca­re, pe alo­curi, a încur­cat vi­zi­bi­li­ta­tea ce­lor din te­ren, fă­ră a se pu­ne însă pro­ble­ma opri­rii jo­cu­lui.

Bă­luță a reușit con­tra­per­for­ma­nța de a înca­sa do­uă car­to­nașe gal­be­ne în trei mi­nu­te, ast­fel că tână­rul in­ter­nați­o­nal de la Vi­i­to­rul și-a lă­sat echi­pa în in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că.

Cu toa­te aces­tea, în mi­nu­tul 82 Ia­nis Ha­gi a exe­cu­tat din nou im­pe­ca­bil un cor­ner, de pe stânga de ace­as­tă da­tă, iar no­ul in­trat Ghiță a mar­cat cu ca­pul go­lul vic­to­ri­os pen­tru echi­pa vi­zi­ta­toa­re.

Echi­pe­le oas­pe­te au do­mi­nat du­mi­ni­ca fot­ba­lis­ti­că

Oas­peții au câști­gat și ce­le­lal­te me­ci­uri ale zi­lei de du­mi­ni­că, în run­da de Li­ga I. Her­man­nstadt s-a im­pus la Că­lă­rași, în due­lul noi­lor pro­mo­va­te, cu 1-0, du­pă un gol su­perb sem­nat de Du­mi­triu, în mi­nu­tul 90+4. FCSB a câști­gat pe un te­ren in­co­mod, la Iași, cu sco­rul de 2-1.

Ase­a­ră, du­pă închi­de­rea ediți­ei ti­pă­ri­te, s-a dis­pu­tat par­ti­da FC Bo­toșani-Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va. Vom re­ve­ni cu amă­nun­te!

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.